PRAKTYKI KIERUNKOWE
WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w ramach programu kształcenia
praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie:
Szczegółowe zasady i formę odbywania praktyk określają:
Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Załączniki:
  1. Wniosek o zaliczenie praktyk [pdf] [doc]
  2. Formularz skierowania na praktyki [pdf] [doc]
  3. Ramowy program praktyki [pdf] [doc]
  4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki [pdf] [doc]

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna
mgr Ewa Kozłowska

Dyżur zdalny (google meet):
czwartek, godz. 12.00 - 13.00
 

Oferty praktyk i wolontariatu

Asystent brand managera (6.04.2022) (https://www.devire.pl/pojedyncza-oferta/?oferta=48892)

Koordynator – TVP.PL (21.03.2022)

Korektor – TVP.PL (21.03.2022)

Wydawca – TVP.PL (21.03.2022)

Stażysta – Platforma Otwartej Nauki (21.03.2022)

Praktykant – NAWA (21.03.2022)