PROGRAM POLSKO-FRANCUSKIEGO PODWÓJNEGO DYPLOMU MAGISTERSKIEGO

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu podwójnego polsko-francuskiego dyplomu magisterskiego. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

Terminy:

 • składanie dokumentów do 11 lutego 2020,
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie lutego 2020 roku – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

O programie

Od stycznia 2007 r. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Sorbonne Université (UFR des Etudes Slaves) realizuje program Magisterium polsko-francuskiego (Le projet de master franco-polonais), który umożliwia studentom polskim i francuskim uzyskanie dyplomu magisterskiego obu uczelni. 

Do kwalifikacji mogą podejść studenci I roku studiów II stopnia kierunku filologia polska (w tym: studenci MISH realizujący polonistyczne minimum programowe).

Wymagane dokumenty i kwalifikacje

Studenci dyplomu polsko-francuskiego mogą skorzystać z dofinansowania wyjazdu w ramach programu Erasmus.

Kandydaci, którzy chcą korzystać ze stypendium Erasmus, zakładają wniosek w USOSwebie zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie Wydziału Polonistyki UW. 

Ponadto wszyscy kandydaci muszą złożyć w formie tradycyjnej (wydruk) w dziekanacie, pok. 120, następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem celu wyjazdu.
 2. Ramowy program planowanych zajęć na Sorbonie.
 3. Opinię opiekuna naukowego – nauczyciela akademickiego prowadzącego seminarium magisterskie, w ramach którego powstaje praca, lub nauczyciela, który podjął się opieki promotorskiej poza seminarium magisterskim.
 4. Dyplomową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia potwierdzoną przez sekcję toku studiów; studenci powtarzający I rok studiów II stopnia lub kwalifikujący się w trakcie trwającego urlopu dziekańskiego na II roku studiów II stopnia – łączną średnią ze studiów I stopnia i odbytych lat studiów II stopnia.
 5. Zaświadczenie o znajomości języka francuskiego na poziomie B2.
 6. Konspekt planowanej pracy magisterskiej.

Poświadczenie znajomości języka

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 powinna być poświadczona jednym z wymienionych dokumentów:

 1. Certyfikatem lub oceną z egzaminu Szkoły Języków Obcych UW.
 2. Zaświadczenie władz francuskich o poziomie znajomości języka francuskiego wydawany przez Ambasadę Francji w Polsce wydawane razem ze świadectwem dojrzałości absolwentom klas dwujęzycznych, którzy zdali egzamin maturalny w systemie dwujęzycznym;
 3. Certyfikatem językowym wymienionym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24 Rektora z dnia 31 maja 2007 roku; oceny są uznawane zgodnie z przelicznikiem stosowanym przez Szkołę Języków Obcych UW; szczegóły są dostępne na stronie Szkoły;
 4. Poświadczeniem biegłości językowej do celów stypendialnych („portfolio językowe"), o którego wystawienie można się ubiegać w Szkole Języków Obcych UW.

Studia we Francji, praca magisterska i dyplom

Zakwalifikowani studenci wyjeżdżają w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego (na pierwszy semestr drugiego roku studiów II stopnia) z prawem przedłużenia pobytu do roku. Podczas pobytu na Sorbonie studenci pozostają pod opieką francuskiego opiekuna programu (profesor Małgorzaty Smorąg-Goldberg), uczestniczą w zajęciach prowadzonych na francuskim Wydziale Slawistyki oraz przygotowują pracę magisterską pod opieką dwóch współpracujących promotorów z UW i z Sorbony.