REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane (PBSS)

Master européen en langues et cultures de l'Europe centrale (MAE)

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 2018

Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z Katedrą Polonistyki Wydziału Literatury, Przekładu i Komunikacji Uniwersytetu Wolnego w Brukseli zapraszają studentów I roku studiów II stopnia wszystkich specjalności polonistycznych do udziału w międzynarodowych polsko-belgijskich studiach magisterskich z zakresu polonistyki stosowanej, problematyki środkowoeuropejskiej i dialogu polsko-belgijskiego.

Studia w formie indywidualnego toku kształcenia – równoległego do minimum programowego na danym kierunku - trwają dwa lata (2017/2018, 2018/2019) i obejmują zajęcia fakultatywne dobierane z puli „ścieżki belgistycznej" i oferty seminariów magisterskich IPS-u.

Elementem składowym PBSS/MAE jest semestralny wyjazd w ramach programu Erasmus+ na polonistykę brukselską w celu pogłębienia kwalifikacji językowych, merytorycznych i odbycia konsultacji naukowych z belgijskim współpromotorem pracy magisterskiej powstającej w Instytucie Polonistyki Stosowanej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest przygotowanie następujących dokumentów:

  1. curriculum vitae,
  2. podania z uzasadnieniem wyjazdu oraz wstępnymi informacjami o pracy magisterskiej;
  3. opinii krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  4. potwierdzonej na poziomie B2 znajomości wybranego języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego);
  5. zaświadczenia o średniej ocen z I stopnia studiów.

Dossier konkursowe należy złożyć w sekretariacie Instytutu Polonistyki Stosowanej (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 22 lutego 2018 r.
(godz. 14.00)  w siedzibie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej.

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomu polsko-belgijskiego uzyskają Państwo na stronie internetowej www.ips.polon.uw.edu.pl lub w kontaktach z wydziałowym koordynatorem PBSS/MAE dr. Dariuszem Dziurzyńskim (dariusz.dziurzynski@uw.edu.pl).

POLSKO-BELGIJSKIE STUDIA STOSOWANE (PBSS)

PBSS to program podwójnego dyplomu magisterskiego prowadzony przez Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW we współpracy z  Chaire de Philologie Polonaise de la Faculté de Philosophie et Lettres Uniwersytetu Wolnego w Brukseli.

Koordynatorem programu z ramienia Instytutu Polonistyki Stosowanej UW jest dr Dariusz Dziurzyński.

Koordynatorem programu z ramienia Uniwersytetu Wolnego w Brukseli jest prof. Dorota Walczak-Delanois.

Szczegółowy opis programu PBSS znajduje się na stronie Instytutu Polonistyki Stosowanej UW.

STUDENCI PRZYJEŻDŻAJĄCY

Przewodnik dla studentów goszczących na Wydziale Polonistyki w ramach programu PBSS [pdf] oraz dokumenty wymagane do wyrobienia dyplomu ukończenia studiów [zip].

STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY

Do udziału w programie uprawnieni są wyłącznie studenci studiów II stopnia, których prace magisterskie powstają w ramach seminariów magisterskich prowadzonych przez Instytut Polonistyki Stosowanej UW.

Kwalifikacje, które zwyczajowo przypadają na początku semestru letniego, są przeznaczone dla studentów I roku studiów II stopnia. Wyłonieni kandydaci wyjeżdżają w trakcie II roku studiów II stopnia.

Wymagane dokumenty:

  • CV
  • podanie z uzasadnieniem wyjazdu, planowanymi zajęciami oraz konspektem pracy magisterskiej
  • opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
  • potwierdzona na poziomie B2 znajomość języka oficjalnego Królestwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka światowego, używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego). Pierwszeństwo w kwalifikacji przypadnie studentom z zaawansowaną znajomością języka francuskiego lub taką, która wystarcza do świadomego uczestniczenia w dydaktyce na uczelni partnerskiej
  • zaświadczenie o średniej ocen z I etapu studiów.

Ze względu na specyfikę programu kwalifikacje przeprowadza komisja zorganizowana przez Instytut Polonistyki Stosowanej UW przy udziale przedstawiciela Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW.

Uczestnictwo w programie powinno pomóc w napisaniu pracy magisterskiej pod wspólną opieką polskiego i belgijskiego promotora. Po zdaniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplomy ukończenia studiów magisterskich obu uczelni.

Studenci programu PBSS otrzymują status uczestnika programu Erasmus+ ze wszystkimi związanymi z tym przywilejami i obowiązkami. Erasmus+ zapewnia m.in. dofinansowanie pobytu na uczelni partnerskiej zgodnie ze stawką przewidzianą dla danego kraju (z możliwością zwiększenia dofinansowania np. ze względu na czynniki socjalne na zasadach wspólnych dla wszystkich uczestników programu Erasmus+ w danym roku akademickim). Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami programu Erasmus+ i do przestrzegania ich, w tym do gromadzenia odpowiedniej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement) ze wszystkimi zmianami oraz wystawionej przez uczelnię partnerską karty przebiegu studiów (Transcript of Records), potwierdzającej zaliczenie zajęć ujętych w porozumieniu.

Plan studiów w uczelni partnerskiej student układa w porozumieniu z polskim i belgijskim opiekunem programu PBSS.

Rozliczaniem efektów kształcenia w uczelni partnerskiej, w tym ekwiwalentyzajcą (tj. zwalnianiem z obowiązku zaliczenia poszczególnych zajęć na kierunku macierzystym ze względu na uzyskane zaliczenie zajęć równoważnych na uczelni partnerskiej) zajmuje się wydziałowy koordynator programu Erasmus+.