OGŁOSZENIA

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki dotyczące funkcjonowania Wydziału Polonistyki w warunkach zagrożenia epidemicznego w grudniu 2021 roku.

WYTYCZNE DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁU POLONISTYKI W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W GRUDNIU 2021 ROKU

Na podstawie § 60 ust. 1 pkt 1, 11 i 12 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190) ustala się następujące zasady funkcjonowania Wydziału do końca roku kalendarzowego 2021:

 1. Administracja Wydziału i jego Jednostek pracuje w trybie stacjonarnym. W pojedynczych wypadkach dopuszcza się możliwość przejścia na zdalny system świadczenia pracy – wyłącznie za zgodą Dziekana Wydziału.
 2. W obiegu dokumentacji na poziomie Uniwersytetu, Wydziału i jego Jednostek należy dochować procedur właściwych dla pracy stacjonarnej. Wyjątki od tej zasady są możliwe jedynie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Władz Dziekańskich.
 3. W związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym należy ograniczyć kontakty bezpośrednie na terenie zakładu pracy do niezbędnego minimum. Z tego względu konieczna jest rezygnacja ze stacjonarnych spotkań przedświątecznych na terenie Uniwersytetu.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych wytycznych sanitarnych, zwłaszcza stosowania sanitarnych środków zabezpieczających.
 5. Zasady realizacji procesu dydaktycznego określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki.

Zatwierdził dn. 7.12.2021 r. Dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń

Konkurs „Nauka jest dla ludzi”

IV edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków w IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi", do wygraniajest 30 000 zł!

Nauka nie jest nudna i może służyć każdemu z nas. Taki przekaz Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) UW chce kierować do uczestników konkursu „Nauka jest dla ludzi". Jego cel to promowanie w Internecie i/lub w mediach tradycyjnych wyników już zrealizowanych lub realizowanych obecnie badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze lubzmieniają nasze rozumienie świata. Inicjatywa jest skierowana do pracowniczek i pracowników etatowych oraz doktorantek, a także doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Wygraj 30 tys. zł na popularyzację badań

Nagrodą w konkursie jest wsparcie w postaci doradztwa i sfinansowania przez Organizatora usług i/lub produktów zakupionych w celu zrealizowania Projektu do maksymalnej kwoty 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Istnieje możliwość zorganizowania przez CWiD UW wydarzenia, takiego jak np. spotkanie z ekspertem, konferencja promująca wyniki badań, webinarium, nagranie filmu instruktażowego/edukacyjnego itp. (w formie stacjonarnej i zdalnej)czy zakup przez CWiD usług niezbędnych do realizacji promocji projektu, m.in. wynajmu przestrzeni, usług reklamowych, usług marketingowych, budowy serwisu www.

Okres wydatkowania Nagrody nie może być dłuższy niż 120 dni liczonych od rozpoczęcia pierwszych działań objętych finansowaniem z Nagrody. Konieczne jest rozpoczęcie wydatkowania Nagrody nie później niż 45 dni po spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielem Organizatora Konkursu.

Przyjmowanie zgłoszeń w czwartej edycji konkursu trwa do 26 listopada 2021 roku.Formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajdują się pod adresem:

https://cwid.uw.edu.pl/formularz-zgloszeniowy-konkursu.../

W razie pytań, prosimy o kontakt:
Centrum Współpracy i Dialogu UW
kontakt@cwid.uw.edu.pl

 

Rekrutacja i Rozwój Pracowników

Powstała nowa witryna Biura Spraw Pracowniczych: https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl

Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (nauczycieli i nienauczycieli) oraz regulacjom i innym kwestiom związanym z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników UW. Pracownicy znajdą na niej również aktualne harmonogramy szkoleń i kursów: https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl/category/harmonogramy-szkolen/harmonogram-dla-nauczycieli/

Badanie poziomu zaszczepienia wśród studentów i doktorantów UW

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są działania, których celem jest umożliwienie prowadzenia zajęć stacjonarnych w nowym roku akademickim. Jedną z ważnych informacji, która może wpływać na podejmowane przez uczelnię działania, jest odpowiedź na pytanie, ilu studentów i doktorantów zostało zaszczepionych.
 
Wyniki anonimowej ankiety pomogą w oszacowaniu poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 na Uniwersytecie Warszawskim i posłużą do usprawnienia procedur oraz działań podejmowanych na Uniwersytecie Warszawskim w nowym roku akademickim.
 
Ankietę można wypełnić online do 30 sierpnia. Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.
 
Publikacja wyników ankiety planowana jest we wrześniu.
 
Ankieta: link.
 
 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,


Od 19 lipca o godz. 14:00 w systemie IRK znajdą Państwo wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Polonistyki. Tym z Państwa, których wyniki pozwoliły na kwalifikację na studia na naszym Wydziale, serdecznie gratulujemy. Abyśmy mogli przyjąć Państwa na te studia, muszą Państwo wykonać jeszcze jeden krok, tzn. złożyć w terminie komplet dokumentów.

Kiedy i gdzie?

Dokumenty na: filologię polską, sztukę pisania, slawistykę, bałtystykę, logopedię ogólną i kliniczną, filologię polskiego języka migowego przyjmujemy w dniach: 20-22 lipca 2021 roku w godzinach 9:00-15:00 w budynku Slawistyki Zachodniej i Południowej w Kampusie Głównym.

Dokumenty na: kulturoznawstwo-wiedzę o kulturze, sztuki społeczne, filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie przyjmujemy odpowiednio w: Instytucie Kultury Polskiej i Instytucie Filologii Klasycznej.

Co koniecznie ze sobą zabrać?

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

Dokumenty przyjmiemy tylko od osób, które przyjdą z kompletem dokumentów. Nie mamy możliwości kserowania świadectwa dojrzałości, nie będzie też można na miejscu dokonać opłaty za legitymację. Trzeba to zrobić wcześniej. 

Jak się przygotować?

Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy, aby:

 • zabrali Państwo ze sobą maseczkę i założyli ją przed wejściem do budynku;

 • wchodzili Państwo do budynku sami (bez osób towarzyszących, członków rodziny) - wyjątek stanowią osoby z niepełnosprawnościami;

 • zachowywali Państwo odstęp co najmniej 1,5 metra;

 • zdezynfekowali Państwo ręce po wejściu do sali;

 • zabrali Państwo ze sobą długopis.

Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Przypominamy, że dokumenty należy złożyć osobiście w wyznaczonym terminie. W wyjątkowych sytuacjach dokumenty może złożyć osoba przez Państwa upoważniona - wzór upoważnienia znajdą Państwo na stronie: http://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/upowaznienie_klauzula_dokumenty.pdf

UWAGA: Dokumentów nie można wysyłać pocztą ani firmą kurierską.

Jak się z nami skontaktować?

Podstawową formą kontaktu z nami jest system IRK. W wyjątkowych sytuacjach mogą Państwo pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl. W sytuacjach kryzysowych proszę dzwonić: 22 55 21 031 (20-22 lipca godz. 10:00-14:00).


 

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej sem. letniego 2020/2021

 Przekazujemy harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021:

 

Przypominamy także, że:

1. Domyślnie w egzaminie ustnym uczestniczą wyłącznie egzaminator (egzaminatorzy) i student przystępujący do egzaminu. Jeżeli istnieje potrzeba, by podczas trwającego egzaminu były obecne inne osoby (w szczególności. inni studenci, którzy przygotowują się do odpowiedzi), egzaminator przedstawia KJD wniosek w tej sprawie.

2. Podobna zasada dotyczy egzaminów pisemnych. O obecności innych osób niż egzaminator i piszący studenci oraz o zadaniach przez te osoby wykonywanych studenci są powiadamiani przez prowadzących zajęcia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić do KJD o zmianę egzaminatora.

4. Egzaminator informuje studenta o ocenie:

 • z egzaminu ustnego na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
 • z egzaminu pisemnego w ciągu 7 dni – wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....

Zasady egzaminowania i oceniania na poszczególnych kierunkach:

Warsztaty dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem studentów zajęciami realizowanymi w ramach Programu ZIP dla osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela (uruchomionymi ze względu na trudności w realizacji praktyk nauczycielskich), Biuro Innowacji Dydaktycznych serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą drugiej edycji warsztatów.

W ramach zajęć studenci będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu innowacji dydaktycznych przydatnych do pracy w szkole. Warsztaty przydadzą się więc także tym studentom, którzy zrealizowali praktyki szkolne bez przeszkód.

Oferta zajęć skierowana jest do studentów realizujących specjalizację nauczycielską, którzy nie skorzystali z pierwszej edycji warsztatów, a są studentami czterech ostatnich semestrów:

 • studiów pierwszego stopnia,
 • studiów drugiego stopnia,
 • jednolitych studiów magisterskich.

Rejestracja na zajęcia w USOS rozpocznie się 1 czerwca i (w dwóch turach) trwać będzie do 22 czerwca. Udział w rejestracji wymaga żetonów PED. W związku z tym, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc studentom i wygenerowanie odpowiedniej liczby żetonów PED, umożliwiających zapisanie się na zajęcia.

Załączniki

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Przekazujemy harmonogram sesji letniej 2020/2021:

Przypominamy także, że:

1. Domyślnie w egzaminie ustnym uczestniczą wyłącznie egzaminator (egzaminatorzy) i student przystępujący do egzaminu. Jeżeli istnieje potrzeba, by podczas trwającego egzaminu były obecne inne osoby (w szczególności. inni studenci, którzy przygotowują się do odpowiedzi), egzaminator przedstawia KJD wniosek w tej sprawie.

2. Podobna zasada dotyczy egzaminów pisemnych. O obecności innych osób niż egzaminator i piszący studenci oraz o zadaniach przez te osoby wykonywanych studenci są powiadamiani przez prowadzących zajęcia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić do KJD o zmianę egzaminatora.

4. Egzaminator informuje studenta o ocenie:

 • z egzaminu ustnego na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
 • z egzaminu pisemnego w ciągu 7 dni – wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....

Zasady egzaminowania i oceniania na poszczególnych kierunkach:

Forum Dobrych Praktyk

Centrum Kompetencji Cyfrowych zaprasza dydaktyków na pierwszą, pilotażową edycję poświęconego nauczaniu zdalnemu Forum Dobrych Praktyk, które odbędzie się online 11 maja 2021.

Organizowane przez CKC UW wydarzenie będzie spotkaniem w gronie praktyków i okazją do podzielenia się doświadczeniami zdobytymi przez ostatni rok nauczania zdalnego: zarówno nowatorskimi rozwiązaniami czy sprawdzonymi sposobami prowadzenia zajęć online, jak i pomysłami nietrafionymi. Forum to przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, w której członkowie społeczności akademickiej będą mogli otwarcie opowiedzieć o swoich sukcesach, wyzwaniach i drodze do wypracowania metod skutecznego przekazywania wiedzy za pośrednictwem mediów cyfrowych.

Do przesyłania zgłoszeń zapraszamy wszystkich praktyków, prowadzących zajęcia online na UW. Zarówno doświadczonych wykładowców, jak i początkujących dydaktyków czy doktorantów, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniami zgromadzonymi przez ostatni rok nauczania online.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://dobrepraktyki.ckc.uw.edu.pl/zglos-wystapienie/ do 25 kwietnia 2021.

Więcej informacji na stronie Forum Dobrych Praktyk.

Konferencja Student Engagement – Recognition and Inclusion Tools

Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools

Międzynarodowa konferencja online

W imieniu międzynarodowego konsorcjum projektowego "European STudent Engagement Project (European STEP)" Uniwersytet Warszawski zaprasza na konferencję Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools, która odbędzie się 23 kwietnia br. w formie online. Do udziału zapraszamy studentów i studentki, pracowników i pracowniczki uczelni oraz organizacje i instytucje zainteresowane tematyką wspierania i rozwijania różnych form zaangażowania studenckiego.

Kiedy?
23 kwietnia 2021, 9:45-15:45

Gdzie?
Na platformie ZOOM

Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy, takie jak:

 • Uznawanie zaangażowania studenckiego z perspektywy instytucji szkolnictwa wyższego oraz krajów Unii Europejskiej.
 • Narzędzia i dobre praktyki formalnego uznawania zaangażowania studenckiego oraz wspierania różnych form aktywności pozaakademickiej na europejskich uczelniach.
 • Zaangażowanie studenckie w czasie pandemii.
 • Komunikacja i promocja różnych form zaangażowania studenckiego.
 • Szeroki zakres kompetencji i umiejętności rozwijanych przez studentów i studentki poprzez zaangażowanie w aktywności pozaakademickie.
 • Zaangażowanie studenckie jako narzędzie wzmacniania różnorodności w społeczności akademickiej.

W programie: prezentacje wyników badań oraz działań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu European STEP, warsztaty oraz panel ekspercki.

Wydarzenie prowadzone będzie w języku angielskim.

Szczegółowa agenda oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://wolontariat.uw.edu.pl/mpe2021/

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 18 kwietnia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Kontakt: km.kucharska@uw.edu.pl

 

Ankieta na temat studiowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy WSZYSTKICH STUDENTÓW Uniwersytetu Warszawskiego do wypełnienia ankiety na temat strategii radzenia sobie z nauką na Uniwersytecie Warszawskim. Celem badania jest opracowanie narzędzi wspierających studentów z trudnościami w uczeniu się (w szczególności z trudnościami w  czytaniu). Wasz udział umożliwi wyjście naprzeciw potrzebom tej grupy studentów. 

Badanie potrwa do 31.05.2021 r. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 40 minut. Uzyskane wyniki będą analizowane zbiorczo i posłużą m.in. do opracowania modeli wspierania osób z trudnościami w uczeniu się.

Link do ankiety https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3sk57ZjwJLhiwU5

Nabór w programie „Polonista”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA (2021).

Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez umożliwienie obcokrajowcom zainteresowanym językiem polskim i polską kulturą podjęcia studiów lub realizacji projektów badawczych w Polsce. Program adresowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), doktorantów i kandydatów na studia doktoranckie, laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej poza Polską oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.

Studenci - stypendyści NAWA podczas częściowych (semestralnych lub dwusemestralnych) lub pełnych studiów w Polsce mogą rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne przez doskonalenie znajomości języka polskiego, uczestniczenie w wykładach i zajęciach zgodnie z programem wybranych studiów, prowadzenie badań, realizację projektów naukowych, zbieranie materiałów do pracy naukowej lub dyplomowej, korzystanie z zasobów bibliotek uniwersyteckich i archiwów. Zainteresowani studenci i doktoranci wybierają uczelnię, na której planują podjąć studia. Wybrany kierunek powinien być zgodny z programem studiów realizowanych na uczelni macierzystej i z założeniami Programu. Wnioskodawca musi uzyskać zgodę wybranej uczelni na podjęcie studiów i akceptację przedstawionego programu studiów. Studia odbywają się w języku polskim.

W ramach Programu naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich i naukowych mogą realizować trwające od 3 do 12 miesięcy projekty badawcze w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, których celem jest m.in. prowadzenie badań naukowych (w tym we współpracy z polskimi naukowcami), pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowych, odbycie stażu podoktorskiego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku przyjmującym, intensywna nauka języka polskiego.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2021 roku o godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2021 roku.

Wszystkie niezbędne informacje o Programie, w tym Ogłoszenie o naborze i Regulamin, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/program-dla-studentow-polonistyki-i-studiow-polskich

 

Nabór na Ambasadora Kariery UE

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021 roku. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Biuro Karier UW na rozmowy rekrutacyjne online. Finalnie zostanie wybrany jeden Ambasador Kariery UE na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022.

Ambasadorzy Kariery UE to program, w ramach którego studenci uczelni partnerskich wybrani na ambasadorów zapoznają się i promują możliwości pracy w instytucjach Unii Europejskiej. Celem programu jest podniesienie świadomości o możliwości odbywania praktyk i zatrudnienia w strukturach UE wśród społeczności studenckiej.

Bycie Ambasadorem Kariery UE daje możliwość poznania specyfiki instytucji UE i współpracy z nimi, nawiązania kontaktów z Ambasadorami z innych uczelni w kraju i za granicą, zdobycia cennego doświadczenia w organizacji wydarzeń, marketingu i promocji. To również idealna okazja do nawiązania i rozwijania współpracy z samorządami studenckimi na naszej uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi UW. 

Realizacja programu odbywa się we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO). Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego za koordynację programu odpowiedzialne jest Biuro Karier UW. Do 12 kwietnia 2021 roku zostanie wybrany z ramienia uczelni jeden Ambasador, który zostanie wskazany KPRM. Spośród wszystkich wybranych przez polskie uczelnie ambasadorów, w zależności od sytuacji epidemicznej, dwóch z nich zostanie wysłanych na szkolenie w Brukseli, pozostali odbędą szkolenia w Warszawie. 

Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo:


 

Badanie dotyczące dysleksji

Zapraszamy WSZYSTKICH DOROSŁYCH OCHOTNIKÓW do wypełnienia ankiety niezbędnej do stworzenia narzędzia umożliwiającego ocenę trudności z czytaniem u osób dorosłych.

Badanie jest anonimowe i polega na rozwiązaniu kilku zadań, które opierają się głownie na różnych aspektach czytania. 

Czas wypełnienia ankiety zależy od tempa pracy (w tym czytania i pisania) i zajmuje ok. 30 minut. 

LINK DO ANKIETY:

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWFqWXdjkvTE1Om

Zdajemy sobie sprawę, że czas ten jest długi, jednak z uwagi na ograniczenia metodologiczne oraz potrzebę zebrania jak najbardziej miarodajnych wyników nie możemy go skrócić.
Bardzo zależy nam jednak na jak największej liczbie odpowiedzi.
Rozwiązywanie ankiety można rozłożyć na dwie lub więcej części, prosimy tylko, aby zostawić otwartą kartę w przeglądarce (dla pamięci) oraz o robienie przerw w momentach z instrukcją do zadania, a nie w trakcie trwania zadania.

W zamyśle wszystko miało wyglądać inaczej, jednak pandemia utrudniła nam robienie wielu rzeczy „jak zawsze". Jeśli po wypełnieniu naszej (nie najkrótszej) ankiety będziesz chciał/a podzielić się z nami swoją opinią na jej temat napisz odpowiedź w miejscu do tego stworzonym lub jeśli nie chcesz, aby pozostała anonimowa napisz wiadomość na joannaplewko@uw.edu.pl

Z góry dziękujemy za poświęcony czas oraz wypełnienie naszej ankiety.

Ze studenckimi pozdrowieniami,

Joanna Plewko

Specjalista ds. dysleksji

BON UW

Projekt  realizowany przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego w oparciu o umowę nr  POWR.03.05.00-00-A067/19-00  zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Przedsiębiorca Roku UW

Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego" jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy. W ten sposób Uniwersytet chce docenić tych wszystkich, którzy tworzą innowacje, zakładają i rozwijają nowe przedsiębiorstwa oraz działają na rzecz gospodarki i społeczeństwa. Udział w konkursie wiąże się bowiem z możliwością wypromowania firmy, pokazania jej w nowym środowisku, jak i nawiązania nowych kontaktów.

Konkurs podzielony jest na kilka kategorii.

 • Master of Business – przedsiębiorstwo, które osiągnęło sukces i funkcjonuje na rynku więcej niż 4 lata.
 • Start-up Roku UW – wyłącznie dla start-upów, które zostały zgłoszone do rejestracji nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego edycję konkursu, w której firma bierze udział i działają nie dłużej niż 5 lat.
 • Innowacja / Innowator Roku – przedsiębiorcy oferujący innowacyjne produkty lub usługi lub stosujący nowoczesne, innowacyjne rozwiązania organizacyjne.
 • Przedsiębiorca społeczny – organizacja, która wspiera działania na rzecz społeczeństwa.


Zgłoszenia można nadsyłać do 1 marca 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl.


 

Popularyzacja badań naukowych

Od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy, doktoranci oraz zespoły, które w latach 2019-2021 uzyskali wyniki badań naukowych. Mogą oni starać się o dofinansowanie promocji swoich wyników wśród szerokiego grona odbiorców – ogółu społeczeństwa interesującego się nauką; w tym wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych spoza grona naukowego.

Przyznana kwota, do 15 000 zł na projekt, może zostać wykorzystana na przykład na:

 • przygotowanie i opublikowanie artykułu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych; 
 • zorganizowanie ogólnodostępnego wykładu popularyzacyjnego;
 • pokrycie kosztów dedykowanej reklamy, promującej wyniki badań w mediach;
 • pokrycie kosztów uzyskania opinii na temat wyników badań od najwybitniejszych badaczy z danej dyscypliny o z prawem do ich publikowania i rozpowszechniania;
 • opublikowanie wyników badań w czasopiśmie naukowym mieszczącym się w 25% najlepszych w danej dyscyplinie oraz rozpowszechnienie tego faktu w niespecjalistycznych czasopismach lub internetowych portalach naukowych.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest do 31.03.2021 r. Wnioskodawcy na rozliczenie projektu będą mieli 9 miesięcy.

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie IDUB:  https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-2/

Konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

Informujemy o możliwości składania wniosków w drugim konkursie na wspólne projekty edukacyjne w ramach sojuszy 4EU+.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie UW

W ramach drugiego konkursu na projekty edukacyjne przedstawiciele uczelni 4EU+ mogą zaproponować różne formy inicjatyw dotyczących kształcenia, np. organizację warsztatów czy wspólnych przedmiotów, modułów zajęć lub programów studiów.

W realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej trzy z sześciu uczelni partnerskich Sojuszu (czyli, poza UW, partnerzy z co najmniej dwóch wybranych uczelni:Sorbony, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Kopenhadze lub Uniwersytetu w Mediolanie). 

Projekt musi być związany z wybranym Flagshipem Sojuszu. Naszym "domyślnym" jest Flagship 2  „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków" (więcej tu).

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach konkursu mogą zapisać się na warsztaty organizowane przez Sojusz które zostały zaplanowane na 11 lutego (więcej tu).

Wnioski będzie można składać do 1 marca 2021 roku.

Jednostką koordynującą działania w ramach Sojuszu 4EU+ na UW jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych; osobą kontaktową w Biurze jest pani dr Marta Jaworska-Okińska (Marta.Jaworska-Okninska@adm.uw.edu.pl).

Więcej informacji znajdą Państwo na odpowiednich stronach:

Ranking QS. Badanie reputacji uczelni wśród naukowców i pracodawców

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

reputacja akademicka ma podstawowe znaczenie dla szkół wyższych. Zapraszamy do przyłączenia się do grona międzynarodowych ekspertów w temacie szkolnictwa wyższego i podzielenia się swoją opinią z QS na temat najlepszych uniwersytetów świata.

Aby zgłosić swoje zainteresowanie i otrzymać zaproszenie do udziału w QS Global Academic Survey 2021 uprzejmie proszę o zarejestrowanie się.

Rejestracja do ankiety

QSIU skontaktuje się z Panią / Panem w ciągu kilku miesięcy po dokonaniu rejestracji w celu bezpośredniego zaproszenia do udziału w corocznej ankiecie QS Global Academic Survey. Pani / Pan otrzyma maksymalnie trzy przypomnienia o ankiecie. Zaproszenie i przypomnienia będą pochodziły z adresu rankings@qs.com. Uprzejmie proszę o dodanie tego adresu do listy bezpiecznych nadawców i o sprawdzenie spamu.

QSIU nie skontaktuje się z Panią / Panem z jakiegokolwiek innego powodu bez dodatkowej lub oddzielnej zgody. QSIU nie skontaktuje się z Panią / Panem na potrzeby więcej niż dwóch edycji ankiety bez dodatkowej lub oddzielnej zgody.

Pani / Pana odpowiedzi zostaną połączone z odpowiedziami innych uczestników ankiety z całego świata, aby utworzyć wskaźniki reputacji akademickiej używane w rankingach QS World University Rankings.

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2020/2021 prowadzonych w formie zdalnej oraz – jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – również na kursy stacjonarne oraz kursy prowadzone w formie hybrydowej. 

Kursy zgłasza się poprzez elektroniczny formularz dostępny na naszej stronie. Ponadto, zgłoszenie kursu w formie pliku pdf z Państwa zeskanowym podpisem i e-mailową zgodą Dziekana/Dyrektora Jednostki na prowadzenie zajęć należy przesłać do 4 lutego 2021 roku, do godz. 17.00 (czwartek) na adres
e-mail: 
katarzyna.iwanik@uo.uw.edu.pl lub magdalena.wyrwich@uo.uw.edu.pl . 

Kursy powinny liczyć minimum 30 godzin dydaktycznych. Wykładowcy Uniwersytetu Otwartego UW podpisują z nami umowę zlecenie obowiązującą podczas trwania kursu. Szczególnie poszukujemy osób, które są zainteresowane prowadzeniem kursów językowych na poziomie A1 oraz zajęć informatycznych. Jednocześnie do składania programów kursów zapraszamy wszystkich Wykładowców z ciekawymi pomysłami i chęcią popularyzowania wiedzy.

Kursy online:

Jeżeli chodzi o zgłoszenia dotyczące kursów zdalnych, muszą one zawierać w tytule informację, że prowadzone będą w formule online (po właściwym tytule kursu proszę zamieścić dopisek: „(…) – kurs online") oraz w opisie programu zajęć muszą zawierać adnotację, z jakiej platformy zamierzają Państwo korzystać podczas spotkań (wymóg konieczny). 

Program kursu powinien być dostosowany do formy kształcenia na odległość. 

Kursy stacjonarne i hybrydowe:

Obecnie nie wiemy, jak wyglądać będzie sytuacja epidemiologiczna i czy zajęcia stacjonarne będą mogły być realizowane w ramach III trymestru 2020/2021, ale jeżeli zainteresowani są Państwo prowadzeniem kursów stacjonarnych, na pewno nie mogą one rozpoczynać się wcześniej niż 1 czerwca 2021 roku. 

Zgłoszenia kursów rozpatruje Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które zostały przesłane poprzez stronę, podpisane oraz zeskanowane przez Wykładowcę i przekazane e-mailowo w formie pliku pdf zgodnie z wymaganiami formalnymi – Rada UOUW będzie rozpatrywać tylko te zgłoszenia, które uzyskały zgodę Dziekana/Dyrektora Jednostki.

Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi zgłaszania kursów oraz współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW, dostępnymi na naszej stronie internetowej w zakładce Dla Wykładowców.

Bardzo prosimy, aby nie czekać ze zgłoszeniem kursu i zdobyciem akceptacji Dziekana/Dyrektora Jednostki do ostatniej chwili, ponieważ system zostanie zamknięty dokładnie 4 lutego 2021 roku o godz. 17.00. 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerami: 22 552 40 76 lub 22 552 13 20.

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia publiczna – zostanie objęty przepisami ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

PPK jest programem systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ww. ustawie.

Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej:

• pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie);

• osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć od 1 stycznia 2021 roku. Deklarację:

1) w formie papierowej z własnoręcznym podpisem należy składać wyłącznie w:

 • BSP UW - pracownicy etatowi (umowa o pracę, mianowanie),  
 • Kwesturze UW - osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,


2) w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu – w formie pisemnej – wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Wdrażanie PPK potrwa do 10 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie zamieszczonym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdą Państwo na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html.

Komunikat Prorektora, prof. dr. hab. Sambora Gruczy: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/komunikat-_ppk_21.12.2020_skan.pdf.