Ogłoszenia Dziekana


Uchwała Nr 42 Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zasad wspólnego pisania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§ 1

Zgodnie z punktem 5. paragrafu 39. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Rada Wydziału Polonistyki ustala następujące zasady wspólnego pisania prac dyplomowych:

 1. Autorami jednej pracy dyplomowej może być maksymalnie dwóch studentów.
 2. Wkład każdego ze studentów piszących pracę dyplomową powinien być równy.
 3. Poszczególne autorskie części pracy dyplomowej muszą być wyraźnie wyodrębnione i podpisane.
 4. Każdy z autorów pracy dyplomowej jest oddzielnie oceniany, co oznacza, że praca dyplomowa musi zostać złożona w formie drukowanej i elektronicznej przez każdego ze studentów osobno, natomiast kierujący pracą oraz recenzent zobligowani są do napisania dwóch recenzji, w których oddzielnie ocenią wkład każdego ze studentów.
 5. W uzasadnionych przypadkach Rada Wydziału Polonistyki może ustalić inne zasady wspólnego pisania prac dyplomowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 6 z dnia 15 czerwca 2011 r.

Zgodnie z paragrafem 8 ust. 13 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, student, który przeniósł się z innej uczelni na ten sam stopień studiów lub wznowił studia, zobowiązany jest do uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w planach studiów i programach nauczania. Różnice programowe wyznaczane są przez dziekana lub uprawnionego dyrektora instytutu kierunkowego bądź kierownika katedry. Termin, sposób oraz zakres uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic programowych, ze względu na dużą liczbę kierunków i programów studiów realizowanych na Wydziale Polonistyki, ustalane są dla każdego studenta indywidualnie.

 


Terminarz dla filologii polskiej w sprawie:

egzaminów i zaliczeń
wznowień studiów
zmiany trybu studiów
prac i egzaminów magisterskich i licencjackich
skreśleń
stypendiów za wyniki w nauce

*rejestracji na zajęcia /dotyczy wyłącznie studiów dziennych/ szczegóły na stronie http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Egzaminy i zaliczenia:

 1. Wszystkie egzaminy i zaliczenia muszą odbywać się podczas sesji egzaminacyjnych.
 2. Student ma prawo do dwóch terminów egzaminu: w sesji głównej i w sesji poprawkowej (odpowiednio zimowej i letniej).
 3. Student, który nie zdał egzaminu w terminie sesji głównej, jest zobowiązany przystąpić do egzaminu poprawkowego w sesji poprawkowej. Egzamin poprawkowy musi być zdawany w cyklu dydaktycznym, w którym odbywały się ostatnie zajęcia z przedmiotu
 4. W przypadku zastrzeżeń co do formy lub przebiegu egzaminu, student ma prawo złożyć wniosek do dziekana o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Podanie o egzamin komisyjny należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników
  Zgodnie z Regulaminem Studiów w UW (§ 26) egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
 5. Każdy student musi zaliczyć dany rok akad. do końca sesji poprawkowej. Termin złożenia karty przebiegu studiów, wydrukowanej z systemu USOS, lub karty okresowych osiągnięć (kierunkowej i specjalizacyjnej) i/lub indeksu z kompletem uzyskanych zaliczeń, zdanych egzaminów, zaliczeniem praktyk i potwierdzeniem zrealizowania specjalizacji zawodowej (ew. inne wymagane) lub stosownego podania (np. o powtarzanie roku) upływa 7. dnia od zakończenia sesji poprawkowej. Wszystkie uzyskane przez studenta oceny muszą znajdować się ponadto w systemie USOS.
 6. Wszystkie przedmioty, do których zaliczenia student przystąpił, z wyjątkiem wychowania fizycznego, seminarium dyplomowego oraz wymienionych w zarządzeniu Rektora przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania (POWI, BHP), wspólnych dla wszystkich kierunków studiów, kończą się oceną, która jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie przedmiotu

Wznowienia:

 1. Podania o wznowienie studiów w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym należy składać w stosownym Toku Studiów do 20 września.

Zmiana trybu studiów:

 1. Podania z prośbą o zmianę trybu studiów należy składać do 14 lipca Warunkiem ubiegania się o zmianę trybu studiów jest zaliczenie roku ze średnią nie niższa niż 4,5

Prace i egzaminy magisterskie i licencjackie:

 1. Egzamin magisterski/licencjacki musi odbyć się do 30 września. Studenci, którzy nie przystąpią do egzaminu w tym terminie, będą skreśleni z listy studentów z dniem 30 września. W ciągu 2 lat przysługuje im prawo do wznowienia studiów w celu złożenia pracy i egzaminu magisterskiego/licencjackiego
 2. Szczegółowy harmonogram postępowania dla studentów studiów dziennych znajduje się na stronie http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Skreślenia:

 1. Jeśli student nie złoży odpowiednich dokumentów do końca sesji poprawkowej, nie później jednak niż 7 dni od jej zakończenia i tym samym nie rozliczy się z Tokiem Studiów, zostaje skreślonyz listy stutentów
 2. Ewentualne odwołania od decyzji Dziekana o skreśleniu należy kierować do Rektora, ale za pośrednictwem Dziekana

 


Uchwała Rady Wydziału Polonistyki

z dnia 23 czerwca 2015 roku  

w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Na podstawie § 4 ust. 1-4, z wyłączeniem ust. 3.3, § 9 ust. 6, § 17 ust. 4-5, § 25 ust. 4, § 28 ust. 1, § 30 ust. 2, § 35 ust. 4 i 5, § 39 ust. 6, § 40 ust. 1  Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do Uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r, we sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskiem, Rada Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „Wydziałem".
 2. W sprawach nieuregulowanych w uchwale mają zastosowanie przepisy Uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zwane dalej „Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim".

§ 2

 1. Okresem rozliczeniowym na Wydziale Polonistyki jest rok akademicki.
 2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu zgodnie z planem studiów i zasadami tych zapisów.
 3. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów.
 4. Student może przystąpić do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną nie wcześniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem semestru.
 5. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu lub nie zdał jednego z egzaminów, do których powinien przystąpić zgodnie z programem studiów. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeśli student nie uzyskał zaliczenia z dwóch przedmiotów lub nie zdał dwóch egzaminów albo nie uzyskał zaliczenia z jednego przedmiotu i nie zdał jednego egzaminu. Niezdanie egzaminu, który zalicza przedmiot, wiąże się z obowiązkiem powtarzania zajęć z danego przedmiotu – ewentualną decyzję o zwolnieniu studenta z tego obowiązku podejmuje Dziekan po zasięgnięciu opinii odpowiedniego kierownika zakładu. Ponowne niezaliczenie przedmiotu (w kolejnym roku) oznacza konieczność powtarzania roku studiów, na który student jest wpisany.
 6. Wniosek o warunkowe zaliczenie i wpis na kolejny etap studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 7. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje Dziekan.

§ 3

 1. Student może zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów. Prawo do powtarzania etapu studiów przysługuje także studentowi I roku studiów  oraz studentowi, który już raz był skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.
 2. Wniosek o skierowanie na powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 3. Decyzję o skierowaniu na powtarzanie etapu studiów podejmuje Dziekan.

§ 4

 1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów, począwszy od I roku studiów.
 2. Wznowienie następuje na te same studia, z których student został uprzednio skreślony. W przypadku szczególnym Dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że wznowienie studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych lub byłemu studentowi studiów niestacjonarnych, które nie są już prowadzone.
 3. Wniosek o wznowienie studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów.
 4. Decyzję w sprawie wznowienia studiów podejmuje Dziekan.

§ 5

 1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:
 1. studia stacjonarne – w przypadku osiągnięcia określonej przez Dziekana średniej ocen z ukończonego etapu studiów;
 2. studia niestacjonarne – w przypadku zadeklarowania chęci podjęcia takich studiów.
 1. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż 7. dnia od zakończenia letniej sesji poprawkowej.
 2. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje Dziekan.
 3. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice w planach studiów i w programach nauczania, jeżeli takie występują.

§ 6

 1. Po ukończeniu I roku studiów I stopnia student, który uzyskał średnią co najmniej 4,75, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).
 2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS powinien być pracownik naukowo-dydaktyczny co najmniej ze stopniem doktora.
 3. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się w sesji letniej. Do wniosku dołącza się projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.
 4. Dla studenta studiującego według ITS opiekuna naukowego wyznacza Dziekan.
 5. Student wraz opiekunem ustalają program nauczania i plan studiów tak, aby były one zgodne z minimum programowym dla danego kierunku studiów.

§ 7

 1. Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego jest osiągnięcie efektów kształcenia zapisanych w sylabusie i złożenie pracy dyplomowej najpóźniej do 15 września.
 2. Podczas egzaminu dyplomowego należy zadać co najmniej trzy pytania, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.
 3. Stosuje się następujące oceny pozytywne: celujący, bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny i ocenę negatywną – niedostateczny.
 1. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

- średnia ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, obliczona według § 36 ust. 5 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

- ostateczna ocena pracy dyplomowej, obliczona według § 39 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim;

- ostateczny wynik egzaminu dyplomowego, obliczony według § 43, ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 1. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.
 2. Szczegółowe zasady dyplomowania i przeprowadzania egzaminów dyplomowych reguluje rozdział 2. pkt d dokumentu „System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW".

§ 8

W ramach limitu bezpłatnych zajęć ponadplanowych student może realizować wszystkie przedmioty z wyłączeniem płatnych specjalizacji zawodowych i ponadprogramowych zajęć lektoratowych oferowanych przez jednostki Wydziału. Limit bezpłatnych zajęć ponadplanowych nie może przekraczać 60 punktów ECTS na studiach I stopnia i 60 punktów ECTS na studiach II stopnia.

§ 9

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami.
 1. Zaliczenie zajęć, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach obowiązujących na danym kierunku studiów.

§ 10

Opiekun wymiany, o której jest mowa w § 25 ust 4. Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, jest powoływany przez kierownika jednostki.

§ 11

Terminy i sposób wnoszenia opłat:

 1. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny nr konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
 1. Opłatę w całości za powtarzanie roku należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego. W przypadku opłaty wnoszonej w ratach ustala się następujące terminy:

I rata – do 15.10;

II rata – do 15.12;

III rata – do 15.02.

 1. Opłaty za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów oraz za zajęcia nieobjęte planem studiów wykraczające poza wyznaczony  limit zajęć ponadplanowych, należy wnosić w terminie czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia te będą prowadzone.
 1. Opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył, należy wnosić w terminie czterech tygodni od daty zakończenia semestru, w którym odbywały się zajęcia i związane z nimi zaliczenia  lub egzaminy.
 1. Opłaty za studia niestacjonarne wnoszone są zgodnie z § 17 ust.5 punkt 1 Regulaminu Studiów w UW. W przypadku płatności w ratach obowiązują następujące terminy:

I rata – semestr zimowy: do 15.10; semestr letni: do 28.02;

II rata – semestr zimowy: do 2.11; semestr letni: do 30.03;

III rata – semestr zimowy: do 2.12; semestr letni: do 30.04.

 1. Opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego, w przypadku wznowienia w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej pobierana jest na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez opiekuna.

§ 12

 1. Praca dyplomowa powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych i sprawdzać efekty kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności, wskazane w  rozdziale 2. pkt d dokumentu „System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki UW". Przy ocenie pracy dyplomowej uwzględnienia się w szczególności kryteria zawarte w arkuszu recenzji, znajdującym się w Archiwum Prac Dyplomowych, czyli merytoryczną wartość pracy, zgodność treści z tematem określonym w tytule, układ pracy, kompletność tez, innowacyjność dysertacji pod względem merytorycznym, poprawność językową, opanowanie techniki naukowego pisania prac, poprawność przypisów i bibliografii, umiejętność skompletowania właściwej literatury przedmiotu.
 2. Pracę dyplomową składa się w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – w Archiwum Prac Dyplomowych.

§ 13

Praca dyplomowa musi być złożona nie później niż 15 dni przed planowanym terminem egzaminem dyplomowego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.


Uwaga!!!! Studenci ostatniego roku studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z paragrafami 35 i 38 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Warszawskim egzamin licencjacki lub magisterski musi odbyć się do 30 września . Osoby, które nie zmieszczą się we wskazanym terminie, zostaną z dniem 1 października skreślone z listy studentów. Będzie im przysługiwało w ciągu dwóch lat prawo do wznowienia studiów na czas obrony.