Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. ŁUKASZA ŻURKA

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. ŁUKASZA ŻURKA

tytuł rozprawy :

Filologia lokalna – lokalność filologa.
Praktyki naukowo-literackie Stefana Szymutki

Promotor: Prof. dr hab. Danuta Ulicka (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Marek Stanisz (Uniwersyter Rzeszowski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#zurek

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 21.06.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 23.06.2021 r.