Misja i strategia Wydziału Polonistyki

Wydział Polonistyki stanowi integralną część Uniwersytetu Warszawskiego, jego misja w naturalny sposób wiąże się z misją całej Uczelni, w której podkreśla się szczególne znaczenie rozwoju badań naukowych i więź pomiędzy badaniami i ich zastosowaniem dla dobra całej społeczności oraz kształcenie na wysokim poziomie. Jest to zgodne z ideą sformułowaną przez założycieli Uniwersytetu Warszawskiego:

„Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać".

Ze względu na humanistyczny charakter i narodowy obszar prowadzonych badań i dydaktyki istotne dla społeczności Wydziału Polonistyki są te aspekty rzeczywistości uniwersyteckiej, które dotyczą człowieka, kultury oraz wspólnoty społecznej i narodowej, w rozumieniu obywatelskim.

Dzieje warszawskiej polonistyki nierozerwalnie związane są ze stołecznym Uniwersytetem od początków jego działalności. W ciągu dwóch wieków służby nauce i kulturze polonistyka przechodziła przeobrażenia merytoryczne i organizacyjne. W obecnym kształcie instytucjonalnym i programowym, filologiczno-kulturoznawczym oraz glottodydaktycznym i logopedycznym, znalazła się w pełni uzasadnionym historycznie i przedmiotowo otoczeniu - studiów slawistyczno-bałtystycznych oraz, tak istotnych dla historii polskiej kultury, klasycznych.

1. Misja Wydziału Polonistyki

Najważniejszym zadaniem Wydziału Polonistyki jest prowadzenie badań nad polską literaturą, kulturą i językiem ojczystym w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, miejscem literatury i kultury polskiej w cywilizacji europejskiej, nad językami klasycznymi, słowiańskimi i bałtyckimi, kulturą i literaturą klasyczną, a także kulturą i literaturą narodów słowiańskich i bałtyckich.

Podstawową zasadą, którą - zgodnie z wielowiekową tradycją - kierują się pracownicy Wydziału, jest jedność nauki i nauczania. Efekty badań prowadzonych przez uczonych reprezentujących różne specjalności wykorzystywane są w praktyce dydaktycznej, stanowiącej zadanie równorzędne wobec działań naukowych. Pracownicy naukowi Wydziału ponoszą szczególną odpowiedzialność za kondycję kultury narodowej, kształcą bowiem przyszłych nauczycieli, naukowców i elity kulturalne Rzeczypospolitej.

Zadaniem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest integrowanie polonistycznych prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Wydział, zobowiązany tradycją prowadzonych na nim badań i rangą Uniwersytetu Warszawskiego, powinien być ważnym światowym ośrodkiem badań nad polską literaturą, kulturą i językiem polskim. W polityce naukowo-dydaktycznej Wydziału dbałości o tradycję winno towarzyszyć dążenie do sprostania wymogom nowoczesnego społeczeństwa, staraniom o zachowanie wysokiej autonomii reprezentowanych dyscyplin badawczych - otwartość na relacje z otoczeniem kulturowym. Nadrzędną wartością winno być dążenie do utrzymania harmonii wewnętrznej, jedności nauki i dydaktyki, kształcenie elit intelektualnych z uwzględnieniem aspiracji wszystkich chętnych do pogłębiania wiedzy humanistycznej, pogodzenie postawy otwartości intelektualnej i chęci do poszerzania wiedzy ogólnohumanistycznej z realiami współczesnego rynku pracy, kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, opierających się na najwyższych osiągnięciach zarówno kultury polskiej, jak i humanizmu europejskiego. Pogodzenie tych, zdawałoby się, sprzecznych celów osiągnąć można poprzez kształtowanie postaw charakteryzujących się tolerancją i otwartością na nowe idee, pogłębianie wiedzy z zakresu humanistyki polskiej i światowej, nabywanie przez absolwentów umiejętności pozwalających odnaleźć się w dynamicznej strukturze świata współczesnego. Do zadań związanych z misją Wydziału należy również stała aktualizacja zadań badawczych, literaturo-, kulturo- i językoznawczych, w nowej sytuacji cywilizacyjnej, w której znaczącą rolę odgrywają multimedia i w której rozwija się cyfrowy obieg treści kultury. Oznacza to konieczność poszukiwania metod badawczych, uwzględniających wymogi nowych technologii, a jednocześnie pozwalających zachować łączność z wielowiekowym dziedzictwem nauk humanistycznych.

Misja Wydziału Polonistyki, wynikająca z charakteru prowadzonych badań i form kształcenia, znajduje konkretyzację w strategii osiągania wyznaczanych przez nią celów. Strategia ta realizowana jest z udziałem całej wspólnoty akademickiej Wydziału.

2. Strategia Wydziału Polonistyki

Strategia Wydziału Polonistyki wpisuje się w strategię całego Uniwersytetu, stanowiąc jej implementację szczegółową, wynikającą z humanistycznego i narodowego, w sensie otwartym, charakteru Wydziału oraz z wartości przedstawionych w Misji Wydziału. Strategia ta obejmuje wszystkie pola działalności Wydziału (naukowe, dydaktyczne, społeczne).

W ZAKRESIE DYDAKTYKI CELAMI STRATEGICZNYMI WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SĄ:

 1. doskonalenie wypracowanych już na Wydziale wysokich standardów procesu rekrutacji kandydatów na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie - poprzez:
  1. ustalanie sprawiedliwych i przejrzystych dla kandydatów zasad rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
  2. dbałość, aby procedury rekrutacyjne były zdefiniowane w sposób jak najbardziej klarowny i przystępny dla kandydatów; w tym celu Wydział dołoży starań, żeby w całym procesie rekrutacji - poczynając od organizacji Dni Otwartych, poprzez przygotowanie czytelnej oferty rekrutacyjnej na stronie internetowej Wydziału Polonistyki, aż po organizację dyżurów komisji rekrutacyjnych - kandydaci mieli pewność, że są dobrze poinformowani, a każdy z nich traktowany jest z należytym szacunkiem i uwagą,
  3. dbałość, aby strona internetowa Wydziału Polonistyki była stale aktualizowana i dostarczała kandydatom na studia, studentom i wszystkim zainteresowanym wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zarówno oferty dydaktycznej, jak i informacji o aktualnych sprawach Wydziału,
 2. rozwijanie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych - poprzez:
  1. wzbogacanie oferty studiów licencjackich i magisterskich o nowe kierunki, specjalności i specjalizacje, które odpowiadałyby na zapotrzebowania zarówno polskiego, jak i europejskiego rynku pracy, przy jednoczesnym utrzymaniu wypracowanych przez Wydział standardów kształcenia humanistycznego,
  2. tworzenie nowych programów studiów, także międzynarodowych, we współpracy z innymi Wydziałami Uniwersytetu oraz innymi uczelniami w kraju i za granicą, nastawionych na kształcenie interdyscyplinarne, zwiększających mobilność absolwentów,
  3. doskonalenie programów studiów licencjackich i magisterskich w taki sposób, aby efekty uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, nabywane podczas studiów w większym jeszcze stopniu uwzględniały potrzeby społeczne i zapewniły absolwentom Wydziału Polonistyki wysokie kwalifikacje zawodowe, a jednocześnie, zwłaszcza na studiach magisterskich, pozwoliły studentom na kształtowanie własnej ścieżki rozwoju naukowego,
  4. doskonalenie programu studiów doktoranckich, łączących w stopniu najwyższym badania naukowe z nauczaniem, opartych z jednej strony na tradycyjnej, indywidualnej relacji mistrz-uczeń, z drugiej zaś pozwalających zdobyć wysokospecjalistyczną wiedzę, umiejętności (w tym umiejętności dydaktyczne) oraz kompetencje społeczne właściwe dla studiów trzeciego stopnia, i umożliwiających kształtowanie własnej kariery akademickiej, między innymi poprzez udział w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym,
  5. wzbogacanie - zgodnie z przyjętą w Strategii Uniwersytetu Warszawskiego zasadą, że Uniwersytet Warszawski jest uczelnią „kształtującą przez całe życie" - oferty studiów podyplomowych oraz kursów specjalistycznych, których zadaniem jest doskonalenie i poszerzanie umiejętności zawodowych studentów,
  6. rozszerzanie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych, zwłaszcza wywodzących się ze środowisk polonijnych, zgodnie z przyjętym w Misji Wydziału założeniem, że Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ma być ważnym światowym ośrodkiem badań nad polską literaturą, kulturą i językiem polskim,
 3. utrzymanie dotychczasowych warunków podmiotowego i partnerskiego traktowania wszystkich studentów - poprzez:
  1. zagwarantowanie studentom udziału w podejmowaniu decyzji związanych bezpośrednio z tokiem studiów i procesem dydaktycznym, w tym dotyczących zasad studiowania, projektowania i weryfikacji programów studiów oraz ewaluacji procesu kształcenia,
  2. udzielanie wsparcia merytorycznego, organizacyjnego oraz finansowego działającym na Wydziale instytucjom studenckim, takim jak samorząd studencki, samorząd doktorancki, koła naukowe, teatr wydziałowy,
  3. czynne wspieranie inicjatyw studenckich, takich jak panele dyskusyjne, konferencje naukowe, wystawy, kampanie społeczne,
  4. umożliwianie najzdolniejszym studentom udziału w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale Polonistyki poprzez włączanie ich do rozmaitego typu projektów naukowych, np. grantów, konferencji, paneli dyskusyjnych,
  5. rozwijanie możliwości korzystania przez studentów z krajowej i międzynarodowej wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS, programy współpracy dwustronnej itp.),
 4. zapewnienie wysokiej jakości kształcenia - poprzez:
  1. realizowanie na wszystkich poziomach, trybach i formach studiów fundamentalnej dla Uniwersytetu Warszawskiego zasady jedności nauki i nauczania,
  2. wdrożenie i przestrzeganie spójnych i jednolitych dla całego Wydziału Polonistyki procedur zapewniania, doskonalenia i kontroli jakości kształcenia, dostosowanych do obecnych wymagań prawnych,
  3. monitorowanie przebiegu procesu dydaktycznego i jego efektów przez Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia,
  4. monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia,
  5. współpracę z otoczeniem społecznym, w tym z pracodawcami, w tworzeniu nowych lub weryfikacji już istniejących programów studiów,
  6. dbałość o wprowadzanie do dydaktyki akademickiej najnowszych ustaleń i metodologii naukowych,
  7. podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich,
  8. zwiększanie udziału w procesie dydaktycznym zagranicznych nauczycieli akademickich (visiting professors),
  9. rozwijanie nowoczesnych form kształcenia, takich jak e-learning,
  10. wdrożenie monitorowania losów absolwentów w celu oceny efektów kształcenia programów studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.

W ZAKRESIE NAUKI CELAMI STRATEGICZNYMI WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SĄ:

 1. zachowanie pozycji czołowego ośrodka badań nad literaturą polską, językoznawstwem i kulturoznawstwem polonistycznym, a także badań w zakresie slawistyki zachodniej i południowej, filologii klasycznej, bałtystyki i logopedii - poprzez:
  1. zapewnienie warunków realizacji planów badawczych przez doświadczoną kadrę naukową,
  2. zapewnienie warunków rozwoju młodej kadry,
  3. stały dostęp do nowoczesnych urządzeń badawczych oraz informacji naukowej,
  4. promowanie języka polskiego i innych języków właściwych dla dyscypliny jako języków publikacji naukowych,
  5. dbałość o wysoki poziom publikacji naukowych Wydziału, w tym periodyków wydziałowych i związanych z Wydziałem,
 2. utrzymanie wysokiej aktywności naukowej, znajdującej wyraz w jakości i liczbie publikacji oraz w ich przywoływaniu i cytowaniu w obiegu naukowym, a także ich przyswojeniu w obiegu społecznym - poprzez:
  1. pozyskiwanie środków finansowych na badania naukowe i publikacje,
  2. intensyfikację współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także kulturalnymi i oświatowymi, udział w sympozjach i konferencjach naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
  3. inicjowanie nowych obszarów badań humanistycznych oraz podejmowanie inspiracji badawczych z ośrodków zewnętrznych,
  4. publikowanie prac naukowych w formie recenzowanych rozpraw monograficznych oraz w postaci studiów w uznanych (punktowanych) czasopismach naukowych wydawanych w kraju i poza jego granicami,
  5. udział pracowników naukowych w organizacjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz w opiniotwórczych gremiach eksperckich,
  6. wspieranie otwartego dostępu do publikacji naukowych pracowników Wydziału (między innymi poprzez współtworzenie Repozytorium UW),
 3. podejmowanie nowych zadań badawczych wynikających z rozwoju nauk humanistycznych i wyzwań współczesnego świata.

W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ CELAMI STRATEGICZNYMI WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SĄ:

 1. zachowanie statusu liczącego się w skali światowej ośrodka badań nad literaturą i kulturą polską oraz językiem polskim i ich związkami z cywilizacją europejską,
 2. promocja za granicą wyników badań prowadzonych na Wydziale Polonistyki poprzez:
  1. udział pracowników w konferencjach o charakterze międzynarodowym,
  2. wzrost liczby obcojęzycznych publikacji naukowych pracowników Wydziału,
  3. inicjowanie i tworzenie międzynarodowych zespołów badawczych,
  4. podejmowanie nowych międzynarodowych inicjatyw naukowych w zakresie realizowanych na Wydziale kierunków badawczych,
  5. zapraszanie zagranicznych badaczy na wykłady i staże na Wydziale Polonistyki,
  6. wyjazdy pracowników Wydziału na wykłady i staże do zagranicznych ośrodków naukowych,
 3. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami promującymi wiedzę o polskiej literaturze, kulturze i o języku polskim, a także instytucjami slawistycznymi, bałtystycznymi oraz prowadzącymi badania nad filologią i kulturą klasyczną,
 4. udział w zagranicznych grantach i projektach badawczych.

W ZAKRESIE ROZWOJU KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ CELAMI STRATEGICZNYMI WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO SĄ:

 1. zachowanie pozycji czołowego ośrodka kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego, slawistycznego, filologii klasycznej i bałtyckiej głównie na drodze studiów doktoranckich - poprzez:
  1. utrzymanie dotychczasowej liczby doktorantów - tak, aby absolwenci studiów doktoranckich mogli stanowić naturalną bazę do wyboru najbardziej wartościowych kandydatów na stanowiska asystentów i adiunktów,
  2. dbałość o wysoki poziom studiów doktoranckich na Wydziale, m.in. przez ciągłe doskonalenie i uatrakcyjnianie programów studiów doktoranckich,
  3. zapewnienie kandydatom do zawodu nauczyciela akademickiego należytego przygotowania pedagogicznego i metodycznego do prowadzenia zajęć,
  4. ciągłe podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału,
 2. dobór kadry naukowo-dydaktycznej według hierarchii potrzeb naukowych i dydaktycznych Wydziału w trosce o tworzenie silnych zespołów badawczych i dydaktycznych zgodnie z możliwościami finansowymi Wydziału,
 3. optymalizacja procedury konkursowej wyłaniającej kandydatów na stanowiska naukowo-dydaktyczne,
 4. zapewnienie większej drożności awansów na Wydziale,
 5. egzekwowanie należytego wykonywania obowiązków przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału i eliminacja ewentualnych przypadków konfliktu interesów lub zobowiązań (wynikających z wieloetatowości), mogących mieć wpływ na efekty własnych i zespołowych badań naukowych, a także na obniżenie poziomu dydaktyki lub badań naukowych.

WYDZIAŁ POLONISTYKI W SWOIM OTOCZENIU

Wydział Polonistyki UW, jako instytucja opiniotwórcza o ugruntowanym prestiżu naukowym, w istotny sposób przyczyniająca się do zachowania i propagowania dziedzictwa narodowego, współpracuje z otoczeniem społecznym w pracach badawczych i zadaniach dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie praktyk studenckich, zajęć specjalizacyjnych, opiniowania programów nauczania itp. Pracownicy Wydziału mają wpływ na kształt szkolnej edukacji polonistycznej na wszystkich poziomach, zwłaszcza na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, m.in. poprzez udział w praktykach studenckich, konferencjach szkoleniach, organizację wykładów dla nauczycieli i studiów podyplomowych. Wydział ma rozbudowaną sieć współpracy z instytucjami naukowymi (uniwersytety krajowe i zagraniczne, instytuty PAN) oraz innymi instytucjami życia społecznego, takimi jak wydawnictwa, redakcje, szkoły, komitety olimpiad - w skład których często wchodzą pracownicy naukowi Wydziału - stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, media polskie i zagraniczne.

Wydział Polonistyki odgrywa ważną rolę w życiu naukowym i kulturalnym Warszawy i Mazowsza. W celu zwiększenia swojego znaczenia w środowisku będzie dążył do zintensyfikowania współpracy z najważniejszymi instytucjami nauki i kultury - m. in. z innymi ośrodkami naukowymi (takimi jak: Polska Akademia Nauk, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Teatralna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych), popularnonaukowymi (np. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza) i kulturalnymi (np. Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Audiowizualny, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Towarzystwo Kultury Języka, stołeczne teatry, galerie i muzea, redakcje czasopism o profilu humanistycznym). Pracownicy Wydziału promują najwybitniejsze zjawiska kultury m.in. poprzez udział w gremiach jurorskich nagród literackich (m.in. Nagroda Literacka m.st. Warszawy), w pracach organów opiniotwórczych i decyzyjnych, a także przez udział w prelekcjach, imprezach związanych z Festiwalem Nauki oraz w audycjach radiowych i programach telewizyjnych, m.in. emitowanych przez nadawców regionalnych.

Naturalnym otoczeniem Wydziału Polonistyki stołecznego Uniwersytetu są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejsze instytucje państwowe, z którymi pracownicy Wydziału prowadzą aktywną współpracę; są to m.in.: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Współpraca z tymi instytucjami sprzyja wpływaniu na politykę kulturalną, naukową i edukacyjną państwa. Intensyfikacja kontaktów z innymi instytucjami służącymi różnym obszarom refleksji humanistycznej i działań kulturotwórczych umożliwi Wydziałowi Polonistyki większe niż dotychczas uczestnictwo w życiu naukowym i kulturalnym Warszawy oraz modelowanie procesu edukacji polonistycznej szkół Warszawy i Mazowsza. Pozwoli to skupić niektóre wydarzenia kulturalne stolicy wokół Wydziału, co powinno podnieść prestiż warszawskiej polonistyki i wyeksponować jej rolę jako najlepszej instytucji naukowej rozwijającej i krzewiącej wiedzę z zakresu filologii polskiej, kulturoznawstwa, slawistyki zachodniej i południowej oraz filologii klasycznej i bałtyckiej.