Logopedia ogólna i kliniczna

Obsługa administarcyjna

Centrum Logopedyczne
INSTYTUTU
POLONISTYKI
STOSOWANEJ
 
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
sekretariat : pięrto II , pok. 209
telefon 22 5520327

ZAKŁAD LOGOPEDII I EMISJI GŁOSU INSTYTUTU POLONISTYKI STOSOWANEJ

Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu

dr hab. OLGA JAUER-NIWOROWSKA
e-mail: o.jauer-niworo@uw.edu.pl

Sekretariat

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: s.dorociuk@uw.edu.pl

tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
czwartek godz. 9.00 - 13.00

Opiekun praktyk logopedycznych

dr ELŻBIETA SADOWSKA

POMAGISTERSKIE STUDIUM LOGOPEDYCZNE
 

p.o. Kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego

dr JOANNA ZAWADKA
e-mail: joanna.zawadka@uw.edu.pl

Sekretariat

SYLWIA DOROCIUK
e-mail: pslog.polon@uw.edu.pl

tel. 22 5520327
ul. Karowa 20, p. 209
czwartek godz. 9.00 - 13.00

 


Kierunek logopedia ogólna i kliniczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek logopedia ogólna i kliniczna to unikatowe studia realizowane od 2011 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

Absolwent studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

  • wiedzy o języku (zwłaszcza o języku polskim), w zakresie systemów gramatycznego i leksykalnego; zróżnicowania: dialektalnego, terytorialnego, społecznego i funkcjonalnego polszczyzny;
  • kultury języka, zwłaszcza w zakresie: norm poprawnościowych polszczyzny; oceny procesów i zjawisk obserwowanych w zachowaniach językowych i komunikacyjnych współczesnych Polaków;
  • komunikacji językowej i niejęzykowej, a zwłaszcza w zakresie pragmatyki tych zachowań oraz strategii osiągania celów wypowiedzi.

2. psychopedagogicznych podstawach logopedii, w tym:

  • psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka, szczególnie w zakresie: teoretycznych podstaw opisu rozwoju małego dziecka oraz zagrożeń tego rozwoju;
  • przyswajania języka przez dzieci w normie rozwojowej oraz zasad i norm komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy i języka;
  • pedagogicznych aspektów przyswajania języka i mowy, takich m.in. jak wpływ rodziny i najbliższego otoczenia dziecka; programy edukacji językowej dziecka;
  • pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej.

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

  • anatomii i fizjologii człowieka;
  • pediatrii, ortodoncji, neurologii dziecięcej.

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

  • klasyfikacji zaburzeń mowy;
  • etiologii zaburzeń mowy w zakresie dyslalii i dysleksji;
  • profilaktyki logopedycznej;
  • terapii logopedycznej.

Absolwenci studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

1. wykorzystania podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim dokonywania badań przesiewowych i diagnostycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy oraz opóźnionym rozwojem mowy;

2. opisu i kwalifikacji wad wymowy;

3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy;

4. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

W programie studiów prócz różnorodnych przedmiotów obowiązkowych znajdują się także przedmioty do wyboru. Studenci mogą zapisać się na zajęcia wprowadzające tematykę m.in. stymulacji rozwoju mowy i języka czy przygotowania glottodydaktycznego logopedy do pracy z dziećmi dwujęzycznymi.

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna przygotowują się do prowadzenia badań w zakresie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka: zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania, co pozwala na poznawanie charakterystycznych zachowań rozwojowych u dzieci w danym wieku. Badania prowadzone są także w ramach seminariów licencjackich, których uczestnicy rejestrują oraz analizują zachowania językowe i pozajęzykowe m.in. u dzieci z dyslalią lub/i opóźnionym rozwojem mowy.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowywany do pracy:

1. jako nauczyciel logopeda:

  • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
  • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

2. jako logopeda:

  • w placówkach służby zdrowia.

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować studia na drugim stopniu na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.

W ramach studiów studenci realizują:

  • praktyki logopedyczne w wymiarze 90 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)
  • praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą.

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna to studia realizowane od 2014 roku przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z I Wydziałem Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, nauk medycznych i psychologii. Program studiów stworzony został z połączenia dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów logopedycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów studiów medycznych pierwszego stopnia w zakresie rehabilitacji słuchu i procesu komunikatywnego (audiofonologii).

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna uzyskuje wiedzę w zakresie:

1. lingwistycznych podstaw logopedii, w tym:

  • fonetyki, fonologii, patofonetyki
  • kultury języka
  • metodologii badań językowych
  • klasyfikacji, opisu, analizy, interpretacja charakterystycznych zachowań językowych rejestrowanych w poszczególnych zaburzeniach mowy i języka

2. psychologicznych podstawach logopedii, w tym:

  • metodologii badań psychologicznych i ilościowego opracowania wyników badań
  • zachowań pozajęzykowych, rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego pacjentów z poszczególnymi zaburzeniami rozwojowymi lub nabytymi
  • neuropsychologii

3. medycznych podstaw logopedii, w tym:

  • neurologii, audiologii, foniatrii, dysfagii

4. zaburzeń mowy i zasad postępowania logopedycznego, w tym:

  • zaburzeń mowy w afazji i dyzartrii
  • zaburzeń mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami uwarunkowanymi korowo
  • diagnozy i terapii logopedycznej.

Absolwenci drugiego stopnia studiów na kierunku logopedia ogólna i kliniczna zdobywają umiejętności w zakresie:

  • nawiązywania w procesie terapeutycznym kontaktu emocjonalnego z pacjentem i jego rodziną, motywowania pacjenta i jego najbliższego środowiska do podjęcia działań usprawniających
  • nawiązywania współpracy z innymi specjalistami (planowanie i prowadzenie kompleksowej terapii), m.in. lekarzami, psychologiem, pedagogiem, nauczycielem
  • oceny rodzaju oraz zakresu zaburzenia mowy i języka w: afazji, dyzartrii, niedosłuchach, zaburzeniach ze spektrum autyzmu i zaburzeniach korowych
  • doboru metod, narzędzi i technik w diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami mowy i języka – rozwojowymi lub nabytymi.

Studenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mają możliwość prowadzenia badań w zakresie:

  • wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania złożonych cech zaburzeń rozwoju mowy i języka u osób w różnym wieku
  • współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna jest przygotowany jako logopeda do pracy w placówkach oświatowych (pod warunkiem uzyskania odpowiednich uprawnień pedagogicznych np. podczas studiów pierwszego stopnia):

  • w przedszkolach powszechnych, integracyjnych i specjalnych
  • w szkołach powszechnych, integracyjnych, specjalnych i artystycznych
  • w poradniach specjalnych i artystycznych
  • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
  • w gabinetach logopedycznych

oraz w placówkach służby zdrowia:

  • na oddziałach otolaryngologii, audiologii i foniatrii
  • na oddziałach neonatologii
  • w punktach doboru aparatów słuchowych
  • w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
  • w placówkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci z zaburzeniami słuchu.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent może podjąć kształcenie w szkołach doktorskich.

W ramach studiów studenci realizują praktyki logopedyczne w wymiarze 120 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach), w placówkach służby zdrowia (szpitalach, poradniach przyszpitalnych) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.).

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane są zarówno w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice), jak również Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kampus Banacha oraz Kampus Lindleya).