Gdzie znajdę wsparcie?

Drogie i Drodzy,

na Uniwersytecie Warszawskim działa kilka osób i instytucji, do których możecie się zwrócić, gdy potrzebujecie wsparcia lub pomocy.

Ochroną praw studenta zajmuje się Rzecznik Praw Studenta: rps@samorząd.uw.edu.pl, którego wspiera konsultantka ds. przemocy seksualnej: konsultantka@samorzad.uw.edu.pl.

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom odpowiada Rzecznik Akademicki (Ombudsman): ombudsman@uw.edu.pl oraz Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji: antydyskryminacja@uw.edu.pl.

Przeciwdziałaniem mobbingowi zajmuje się Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi: antymobbing@uw.edu.pl.

Za równouprawnienie odpowiada główna specjalistka ds. równouprawnienia: rownouprawnienie@uw.edu.pl.

Pomocą osobom z niepełnosprawnościami zajmuje się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami: bon@uw.edu.pl.

Jeśli potrzebujecie pomocy prawnej, możecie zwrócić się do Akademickiej Poradni Prawnej: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub do Kliniki Prawa UW (Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej): klinika@wpia.uw.edu.pl.

Pomoc psychologiczną znajdziecie w Centrum Pomocy Psychologicznej: cpp@psych.uw.edu.pl.

Pomoc znajdziecie także w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa UW: mediacje@uw.edu.pl.

 

Wydziałowy pełnomocnik ds. równości:

dr ŁUKASZ WRÓBEL
e-mail: l.wrobel@uw.edu.pl

Do współpracy z wydziałowymi pełnomocnikami ds. równości zostały wydelegowane następujące osoby wybrane przez Radę Samorządu Studentów:

Alicja Kulawiak – slawistyka (a.kulawiak@student.uw.edu.pl)
Kasia Sinet – kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (k.sinet@student.uw.edu.pl)
Marcelina Cywińska – filologia polska (mm.cywinska@student.uw.edu.pl)
Olga Karpowicz – filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (o.karpowicz@student.uw.edu.pl)

 

Przewodnik antydyskryminacyjny

Materiały zawierające informacje na temat przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Te i inne materiały publikowane są na stronie rownowazni.uw.edu.pl/