Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 8 Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W TRYBIE ZDALNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM NA KIERUNKACH STUDIÓW I I II STOPNIA

ZARZĄDZENIE NR 8

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia bałtycka:

a) Historia literatury łotewskiej [3020-BB1HLO], I rok studiów II stopnia;

b) Konwersatorium literaturoznawcze 2 [3020-BA3KL2], III rok studiów I stopnia;

c) Nauka języka łotewskiego [3020-BB1NLO], I rok studiów II stopnia;

d) Nauka języka łotewskiego [3020-BB2NLO], II rok studiów II stopnia;

2) filologia polskiego języka migowego:

a) Kultura i historia Głuchych [3020-J1B1KG], I rok studiów II stopnia;

b) Pisanie tekstu naukowego – warsztaty [3020-J1B2PT], II rok studiów II stopnia;

3) logopedia ogólna i kliniczna:

a)  Dysleksja rozwojowa [3007-L1A3DR], III rok studiów I stopnia;

b)  Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna [3007-L1B2KW], II rok studiów II stopnia;

c)   Kulturowe, etyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji interpersonalnej
[3007-L1B2KA], II rok studiów II stopnia;

d)  Mowa niepłynna [3007-L1B1MN], I rok studiów II stopnia;

e)  Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) – ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne [3007-L1S2OJ2], II rok studiów II stopnia;

f)   Podstawy metodologii badań lingwistycznych dla logopedów [3007-L1B1ML], I rok studiów II stopnia;

g)  Psychologia kliniczna dziecka [3007-L1A2PK], II rok studiów I stopnia;

h)  Rozwój mowy dziecka [3007-L1A2RM], II rok studiów I stopnia;

4) slawistyka:

a)  Gramatyka opisowa języka słoweńskiego (1) [3005-KL4GOSLW], II rok studiów I stopnia;

b)  Historia języka słoweńskiego z elementami gramatyki historycznej
[3005-KU6HJSLW], I rok studiów II stopnia;

c)   Lingwistyka kulturowa dla slawistów [3005-KU8LK], II rok studiów II stopnia;

d)  Aktualne kierunki badań slawistycznych [3005-KL4AKT], II rok studiów I stopnia.

2. Dla prowadzonego na Wydziale Polonistyki w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku studiów filologia polska w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 ustala się następującą organizację kształcenia:

1) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze zimowym, zostają przeprowadzone w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym;

2) w trybie zdalnym, z zastrzeżeniem pkt. 1, prowadzi się następujące zajęcia dydaktyczne:

a)  dla III rok studiów I stopnia:

 • Dialektologia [3003-13A3DL];
 • Gramatyka historyczna języka polskiego [3003-13A3GHJP];
 • Historia literatury polskiej po 1864 roku [3001-13A3LP];
 • Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii) [3007-R3A3HEL];
 • Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PEWNP];
 • Polski romantyzm i jego tradycja literacka [3001-Z2153LR1];
 • Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty [3007-N3A3PSWNP];
 • Redakcja językowa tekstu II [3007-R3A3RJT-2];
 • Stylistyka [3003-13A3STYL];

b)  dla I roku studiów II stopnia:

 • „Język mówi nami" – dyskurs i tekst z perspektywy historycznej i współczesnej [3003-ZU2161HJP1];
 • Konwersatorium – moduł TRADYCJA (Literatura polska lat 1864-1914 na tle sztuki europejskiej) [3001-13B1B2LP-KON-T];
 • Konwersatorium – moduł NOWOCZESNOŚĆ (Współczesna sztuka i literatura – pespektywa aksjologiczna) [3001-13B1B2WS-KON-N];
 • Leksykografia [3003-13B1LEK];
 • Literatura polska lat 1918-1945 [3001-13B1LW1];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2161LW1];
 • Metodologia badań językoznawczych – diachronia [3003-13B1M-D];
 • Metodologia badań językoznawczych – synchronia [3003-13B1M-S];
 • Metodologia badań literackich [3001-13B1M-L];
 • Opracowanie językowe tekstu naukowego [3003-13B1OJTN];
 • Programy autorskie i podręczniki polonistyczne w liceum [3007-N3B1PAiPL];
 • Romantyzm i europejska kultura literacka pierwszej połowy XIX wieku
  [3001-ZU2161LR1];
 • Techniki autoprezentacji [3007-N3B1TA];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG1];
 • Translatorium, poziom B2+ (język angielski) [3001-13B1KTR-ANG2];
 • Translatorium, poziom B2+ (język rosyjski) [3001-13B1KTR-ROS];
 • Warsztat interpretacji tekstu [3007-N3B1WIT];

c)   dla II roku studiów II stopnia:

 • Epifanie literatury. Historia edycji na przestrzeni wieków [3007-ZU2162ES1];
 • Historia języka polskiego [3003-13B2HJ];
 • Językoznawstwo ogólne [3020-13B2JO];
 • Konteksty nauczania języka polskiego [3007-N3B2KNJP];
 • Literatura najnowsza [3001-13B2LN];
 • Literatura polska XX wieku w kontekście literatur europejskich
  [3001-ZU2162LW1];
 • Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie ogólne) [3007-N3B2MJP-LO-KO];
 • Przeszłość języka polskiego i środowiskowe jego odmiany [3003-ZU2162HJ1];
 • Psycholingwistyka [3007-N3B2PS];
 • Romantyzm polski w kontekście europejskim [3001-ZU2162LR1].

3. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

4. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

5. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

6. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować studentów grupy;

3) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązuje się do prowadzenia dyżurów dydaktycznych w trybie hybrydowym lub zdalnym.

4. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję zimową prowadzi się w trybie stacjonarnym zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia dydaktyczne, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości w trybie zdalnym, zaliczenie końcowe również może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego musi znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie formy zaliczenia na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem zimowej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.