Aktualności

« Back

Zarządzenie nr 2 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny

 

Zarządzenie nr 2

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r., poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Zarządzenie określa zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki UW w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 2. Zarządzenie dotyczy zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 zarządzenia nr 1 KJD Wydziału Polonistyki UW z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć (DWPL UW z 2021 r. poz. 1).

§ 2

 1. W trybie innym niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia dydaktyczne, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te muszą być prowadzone z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
 2. Dopuszcza się prowadzenie w trybie stacjonarnym następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. praktyki kierunkowe i zawodowe, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
 2. zajęcia zdefiniowane jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna);
 3. Praktyki konwersacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego) – zajęcia fakultatywne (nieobowiązkowe);
 4. Terytoria sztuki: prywatne/publiczne (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne).
 1. Dopuszcza się prowadzenia w trybie hybrydowym (tryb zdalny z możliwością przeprowadzenia części zajęć w trybie stacjonarnym, w tym plenerowym) następujące zajęcia dydaktyczne:
 1. Restart. Nowa normalność (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 2. Praktyczne zasady organizacji wystaw (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 3. Pracownia terenowa (studia II stopnia na kierunku sztuki społeczne);
 4. Nauka polskiego języka migowego (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego);
 5. Warsztaty komunikacyjne (studia II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego).

§ 3

Cykl kształcenia w ramach zajęć dydaktycznych wskazanych w § 3 ust. 3 pkt. 4 i 5 rozpoczyna się w trybie zdalnym. W sytuacji zmniejszenia zagrożenia epidemicznego możliwa jest zmiana trybu kształcenia na stacjonarny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.