Aktualności

« Back

Zarządzenie nr 1 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 1

Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Na podstawie § 9 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 i w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia na Wydziale Polonistyki UW w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia i na studiach drugiego stopnia, z zastrzeżeniem § 2 pkt 5.

§ 2

 1. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Ćwiczenia, konwersatoria, lektoraty, seminaria i warsztaty prowadzone są w formie synchronicznej, czyli w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym, zgodnie z programami i planami studiów.
 3. Wykłady mogą być prowadzone w formie synchronicznej lub asynchronicznej, umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego wykład. Rekomenduje się, żeby wykłady prowadzone w formie synchronicznej były nagrywane i udostępniane studentom do odtworzenia.
 4. Zajęcia prowadzone w formie synchronicznej w uzasadnionych merytorycznie przypadkach mogą zawierać komponent asynchroniczny, pod warunkiem zachowania jednolitości w obrębie danego przedmiotu.
 5. W innym trybie niż zdalny mogą odbywać się wyłącznie te zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Lista zajęć zostanie ogłoszona w odrębnym zarządzeniu KJD.

§ 3

 1. Narzędzia informatyczne, służące do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, muszą zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych. Oznacza to, że można używać tylko tych platform e-learningowych, które należą do Uniwersytetu Warszawskiego lub z którymi Uniwersytet Warszawski ma podpisane umowy licencyjne.
 2. W celu zachowania jednolitości procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki dopuszcza się następujące narzędzia informatyczne:
  a) narzędzia dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus" prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Big Blue Button do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  b) narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", w tym Google Meet do prowadzenia zajęć w formie synchronicznej;
  c) platformę Zoom.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wykład z elementami dyskusji dla ponad 100 osób) dopuszcza się skorzystanie z pakietu Microsoft Teams.
 4. Wybrane narzędzia informatyczne muszą zapewniać studentom uzyskanie jednolitych efektów uczenia się w ramach tego samego przedmiotu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.02.2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk