Aktualności

« Back

Wytyczne w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki

z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Na podstawie Zarządzenia nr 233 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2020 r., w nawiązaniu do Wytycznych Dziekana z dnia 18 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zaleca się stosowanie dodatkowych zasad bezpieczeństwa w pracy administracji Wydziału i jego jednostek.

W związku ze stałym pogarszaniem się sytuacji epidemicznej wprowadza się jako podstawowy zdalny tryb załatwiania spraw służbowych. W wyjątkowych wypadkach, w których tryb zdalny jest niewystarczający, obowiązuje wcześniejsze umówienie terminu z odpowiednią jednostką administracji, celem ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich.

W administracji Wydziału i jego jednostek w dalszym ciągu praca ma charakter mieszany, w formie dyżurów w jednostce i pracy zdalnej, przy czym, zgodnie z art. 1., par. 17a, p. 11 przywołanego wyżej Zarządzenia Rektora, organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu. W tym celu wprowadza się zasadę, zgodnie z którą pracownik administracyjny jest zobowiązany do minimum jednego dnia tygodniowo dyżuru w siedzibie jednostki przy założeniu, że zapewniona zostanie ciągłość pracy administracji i jej dostępność we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach od 10.00 do 14.00.

Organizację pracy w centrali Wydziału określa dziekan, w jednostkach dyrektorzy (kierownik) jednostek z uwzględnieniem zaleceń ogólnych.