Aktualności

« Back

Wytyczne Dziekana w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne

Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 22.05.2020 r.

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wyżej wymienionym zarządzeniem zaleca się podporządkowanie działań wynikających ze stosunku pracy regule bezpieczeństwa, określonej w art. 1., ust. 2.:

„2. Pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, a także zaleceń i instrukcji Rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.";

oraz w art. 4., ust. 1.:

„1.Świadczenie pracy na terenie Uniwersytetu, w miejscu jej stałego wykonywania, powinno być prowadzone z  zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia."

W zakresie uregulowań szczegółowych na Wydziale Polonistyki zwraca się uwagę na fakt, że:

zgodnie z art. 4., ust. 2. w/w zarządzenia w dalszym ciągu możliwa jest praca w trybie zdalnym, z wyjątkiem sytuacji, w których świadczenie pracy w miejscu pracy (w siedzibie jednostki) ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ciągłości funkcjonowania Uczelni i ochronę jej majątku. W takiej sytuacji możliwe jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie dyżurów (art. 4., ust. 5). Za system dyżurów w jednostkach wewnętrznych odpowiadają bezpośredni przełożeni – kierownicy jednostek, za system dyżurów na poziomie wydziałowym odpowiedzialność ponoszą władze dziekańskie.

Wykaz jednostek wewnętrznych pracujących w trybie zdalnym lub w trybie dyżurów winien być ogłoszony na stronach internetowych odpowiednich jednostek. Podobnie udostępnia się system dyżurów, oraz dane kontaktowe osób pracujących w trybie dyżurów i w trybie zdalnym.

Praca badawcza odbywa się w trybie zdalnym. Dziekan, na wniosek pracownika, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wydać zgodę na prowadzenie badań w siedzibie jednostki. Obejmuje to również prowadzenie z siedziby jednostki przez pracownika Wydziału egzaminów i innych zajęć o charakterze dydaktycznym w trybie zdalnym, a więc bez obecności w lokalach Wydziału słuchaczy. Na przeprowadzenie egzaminu w siedzibie jednostki zgody udziela Rektor (art. 3, ust. 10).

Zgodnie z art. 4. ust. 10. wspomnianego zarządzenia należy zaktualizować dane kontaktowe pracowników na stronach internetowych jednostek wewnętrznych (w zakładkach do tego przeznaczonych).

Zgodnie z art. 5. pracownicy są zobowiązani do śledzenia korespondencji mailowej, zwłaszcza w sprawach urzędowych związanych z pandemią; korzystanie z prywatnych adresów mailowych w sprawach służbowych jest niedozwolone (ar. 5., ust. 3.).

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować władze dziekańskie telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2!

Obieg dokumentów księgowych odbywa się w trybie dotychczasowym.

Wszelkie uregulowania wynikające z treści art. 3. w/w zarządzenia, dotyczące organizacji dydaktyki, określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej.

                                                                                                              Dziekan Wydziału Polonistyki

                                                                                                              Uniwersytetu Warszawskiego

 

                                                                                                              /-/ prof. dr hab. Zbigniew Greń