Aktualności

« Back

Stypendia pomostowe

„Stypendia pomostowe" to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Nabór stypendystów odbywać się będzie według zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021, dostępnym na stronie Organizatora www.stypendia-pomostowe.pl.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych  uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców (okres potwierdzonego zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 punktów (algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu). Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja będzie dostępna od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. do godziny 16:00. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 dostępny jest na stronie Fundacji.

Wypełniane przez kandydatów dokumenty należy dostarczyć wraz z załącznikami do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2020 r. Więcej informacji o programie na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl lub pod numerem telefonu: 22 531 16 43.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zastrzega, że w razie wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną w kraju podane daty mogą ulec zmianie.