Aktualności

« Back

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

 

UCHWAŁA NR 4
RADY KOORDYNACYJNEJ ds. CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia sanitarne związane z sytuacją pandemii


Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (tekst jednolity: Monitor UW z 2011 r. poz. 232) Rada Koordynacyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Rekomenduje się, ze względów bezpieczeństwa, przesunięcie egzaminu, o ile nie jest on obowiązkowy, na kolejny rok akademicki.

§ 2

W sesji letniej 2020 przyjmuje się dwie formy zrealizowania obowiązku egzaminu z języka obcego:

 1. egzamin ustny przeprowadzany zdalnie, który pozwala studentowi na ukończenie studiów, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu biegłości językowej.
  a) ta forma jest możliwa wyłącznie dla studentów, którzy muszą w tym roku akademickim zrealizować obowiązek egzaminu z języka obcego.
  b) certyfikat biegłości językowej będzie nadal możliwy do uzyskania w kolejnym roku akademickim pod warunkiem przystąpienia do pełnej formuły egzaminu certyfikacyjnego (część pisemna i ustna) oraz posiadania statusu studenta UW. Osoby takie dostaną bezpłatny żeton niezbędny podczas rejestracji na egzamin. W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu żetonu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW.
 2. stacjonarny egzamin pisemny w warunkach reżimu sanitarnego oraz egzamin ustny prowadzony zdalnie.
  a) ta formuła, ponieważ obejmuje obie części egzaminu certyfikacyjnego, umożliwia zdobycie certyfikatu;
  b) w wypadku egzaminów z języków innych niż j. angielski B2 mogą z niej skorzystać wszyscy studenci.


§ 3

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 – niezależnie od wyboru formuły - jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Pozostałe egzaminy (w tym j. angielski na innych niż B2 poziomach) są dostępne dla studentów wszystkich lat zgodnie z ofertą egzaminacyjną.

§ 5

Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.

§ 6

Kandydaci zewnętrzni nie mogą przystępować do egzaminów z języków obcych w sesji letniej i jesiennej 2019/2020.

§ 7

 1. Rada Koordynacyjna uchwala zasady przebiegu egzaminu ustnego przeprowadzanego zdalnie zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zasady rejestracji na egzaminy w formule zdalnej oraz stacjonarno-zdalnej zostaną przekazane odrębnie.
 3. Szczegółowy harmonogram rejestracji i terminów egzaminów w obu formułach zostanie ogłoszony odrębnie.
 4. Student zdaje egzamin poprawkowy zgodnie z wybraną przez siebie formułą egzaminu w sesji letniej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej
Jolanta Sujecka-Zając