Aktualności

« Back

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej sem. letniego 2020/2021

 Przekazujemy harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021:

 

Przypominamy także, że:

1. Domyślnie w egzaminie ustnym uczestniczą wyłącznie egzaminator (egzaminatorzy) i student przystępujący do egzaminu. Jeżeli istnieje potrzeba, by podczas trwającego egzaminu były obecne inne osoby (w szczególności. inni studenci, którzy przygotowują się do odpowiedzi), egzaminator przedstawia KJD wniosek w tej sprawie.

2. Podobna zasada dotyczy egzaminów pisemnych. O obecności innych osób niż egzaminator i piszący studenci oraz o zadaniach przez te osoby wykonywanych studenci są powiadamiani przez prowadzących zajęcia na trzy tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

3. W uzasadnionych przypadkach student ma prawo wystąpić do KJD o zmianę egzaminatora.

4. Egzaminator informuje studenta o ocenie:

  • z egzaminu ustnego na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
  • z egzaminu pisemnego w ciągu 7 dni – wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....

Zasady egzaminowania i oceniania na poszczególnych kierunkach: