Aktualności

« Back

„Pomiędzy słowami” – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim

„Pomiędzy słowami"

została przedłużona do 30 października. Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 15.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegóły projektu: https://pomiedzyslowami.polon.uw.edu.pl.

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/ba74ZXwLzdPExqXw5.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów" (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).