Zarządzenia KierOwnika Jednostki Dydaktycznej

ZARZĄDZENIE NR 2

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 16 maja 2023 r.                                  

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej
w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki, egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oraz egzaminów z lektoratów języków obcych oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin i formę przeprowadzenia egzaminu.

4. O ile nie zaznaczono inaczej, egzamin odbywa się trybie stacjonarnym.

5. Jeżeli egzamin odbywa się w trybie zdalnym, zarządzenie określa narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

6. Forma egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie obowiązują także w sesji poprawkowej semestru letniego.

7. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru letniego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie sesji głównej, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie zdalnej z przedmiotów nieuwzględnionych w zarządzeniu. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki
21 i 22 lutego 2023 roku w związku z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 21 lutego 2023 roku do 20:00 22 lutego 2023 roku.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 29

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 19 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin i formę przeprowadzenia egzaminu.

4. O ile nie zaznaczono inaczej, egzamin odbywa się trybie stacjonarnym.

5. Jeżeli egzamin odbywa się w trybie zdalnym, zarządzenie określa narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

6. Forma egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie obowiązują także w sesji poprawkowej semestru zimowego.

7. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru zimowego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie sesji zimowej, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie w trybie zdalnym za pomocą platformy Kampus 2 pisemnego zaliczenia z przedmiotu Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (3007-L1B1NM-K) dla I roku studiów II stopnia logopedii ogólnej i klinicznej.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie zdalnej z przedmiotów nieuwzględnionych w zarządzeniu. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

ZARZĄDZENIE NR 28

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 15 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki
19 i 21 grudnia 2022 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki ustanawia się godziny dziekańskie:

 1. 19 grudnia 2022 roku od godziny 15.00 do 20.00 na kierunkach studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne;
 2. 21 grudnia 2022 roku od godziny 16.30 do 20.00 dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych 21 grudnia 2022 r. w grupach, których uczestnicy nie będą brali udziału w wydziałowym spotkaniu przedświątecznym.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 27

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 2 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie środków komunikacji elektronicznej służących do organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 67 ust. 1 pkt 5 i 10 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 443 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Narzędzia komunikacji elektronicznej między studentami a pracownikami

1. Zarządzenie określa zasady używania środków komunikacji elektronicznej w kontaktach między pracownikami a studentami Wydziału Polonistyki związanych z realizacją procesu dydaktycznego, w szczególności w celu organizowania lub prowadzenia:

 1. zajęć dydaktycznych, w tym konsultacji indywidualnych;
 2. organizacji studenckich, w tym kół naukowych, organizacji kulturalnych i sportowych;
 3. inicjatyw włączających studentów do prac badawczych, umożliwiając im
  m.in. udział w spotkaniach zespołów i pracowni badawczych, konferencjach naukowych i grantach badawczych.

2. Do kontaktów między studentami a pracownikami, w których konieczne jest użycie środków komunikacji elektronicznej, wykorzystuje się narzędzia wchodzące w skład uniwersyteckiej infrastruktury informatycznej.

3. Podstawowym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej między pracownikami a studentami jest elektroniczna poczta uniwersytecka, tj. imienne lub funkcyjne konta e-mail w domenie UW.

4. Narzędzia Google Workspace for Education (w szczególności Google Meet), Zoom, Microsoft Teams i platformę „Kampus" wykorzystuje się do komunikacji elektronicznej między pracownikami a studentami wyłącznie za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich. Szczegółowe zasady określa pracownik odpowiedzialny za realizację danego elementu procesu dydaktycznego.

§ 2

Media społecznościowe

1. Media społecznościowe używane przez pracowników i studentów Wydziału Polonistyki traktuje się jako prywatne, zatem nie wykorzystuje się ich do służących realizacji procesu dydaktycznego kontaktów między pracownikami a studentami.

2. Oficjalne profile Wydziału Polonistyki w mediach społecznościowych pełnią rolę informacyjną i organizującą społeczność studentów i pracowników Wydziału. Profili tych nie wykorzystuje się do komunikacji służącej załatwianiu indywidualnych spraw studenckich i pracowniczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 26

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 LISTOPADA 2022 R.

w sprawie organizacji studiów I stopnia na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Studenci organizowanych przez Wydział Polonistyki studiów I stopnia mają obowiązek zrealizować określoną w programie studiów liczbę semestrów zajęć wychowania fizycznego do końca III etapu studiów.

2. Dopuszcza się możliwość realizowania zajęć wychowania fizycznego na etapie późniejszym niż ten określony w planie studiów.

3. O ile wszystkie pozostałe wymagania etapowe zostały spełnione, student, który nie zaliczył wymaganej planem studiów liczby semestrów wychowania fizycznego w trakcie I lub II etapu studiów, zostaje wpisany na kolejny etap studiów w trybie zwykłym, a nie warunkowym.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 25

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie ustalenia limitów liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych na kierunkach organizowanych przez Wydział Polonistyki

Na podstawie § 1 ust. 9 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu pracy na Uniwersytecie Warszawskim Planowanie, ustalanie wymiaru oraz zasady rozliczania godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 319 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne ustala się limity liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych na kierunkach organizowanych przez Wydział Polonistyki:

1) filologia bałtycka:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

2

15

25

konwersatorium

I i II

2

15

25

seminarium licencjackie

I

2

10

15

seminarium magisterskie

II

2

8

10

warsztaty

I i II

2

15

25

wykład

I i II

2

35

35


 

2) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

5

25

25

ćwiczenia

II

2

20

20

konwersatorium

I

5

20

20

konwersatorium

II

2

20

20

seminarium licencjackie

I

3

15

15

seminarium magisterskie

II

2

15

15

warsztaty

I

5

20

20

warsztaty

II

2

20

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

3) filologia polska:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

10

20

25

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

15

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

4) filologia polskiego języka migowego:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

II

5

15

20

wykład

II

10

nd.

nd.

5) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

10

20

25

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

I i II

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

15

20

wykład

I i II

10

nd.

nd.

6) logopedia ogólna i kliniczna:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

8

18

20

konwersatorium

I i II

5

18

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

I i II

5

12

15

wykład

I i II

10

nd.

nd.

7) slawistyka:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I i II

4

20

20

konwersatorium

I

4

20

20

konwersatorium

II

2

12

12

seminarium licencjackie

I

5

12

12

seminarium magisterskie

II

3

8

8

tutoring

II

1

2

2

warsztaty

I

4

20

20

warsztaty

II

2

12

12

wykład

I i II

5

nd.

nd.

8) sztuka pisania:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

I

8

18

20

konwersatorium

I

5

18

20

proseminarium

I

5

15

20

seminarium licencjackie

I

5

15

20

warsztaty

I

5

18

20

wykład

I

10

nd.

nd.

9) sztuki społeczne:

typ zajęć

stopień studiów

minimalna liczba uczestników

rekomendowana maksymalna liczba uczestników
(limit w USOS)

maksymalna liczba uczestników (niewymagająca zgody KJD)

ćwiczenia

II

10

15

25

konwersatorium

II

5

15

20

seminarium magisterskie

II

5

10

15

warsztaty

II

5

15

20

wykład

II

10

nd.

nd.

2. Uruchomienie zajęć dydaktycznych w grupie, w której liczba uczestników przekracza limity ustalone dla danego kierunku i stopnia studiów, jest możliwe wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej.

3. KJD podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii właściwego kierownika studiów lub dyrektora instytutu/kierownika katedry, któremu podlega merytoryczna opieka nad przedmiotem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 2 listopada 2022 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki 2 listopada 2022 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 18

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 4 LIPCA 2022 R.

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Określa się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na następujące studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023:

 1. Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego;
 2. Pomagisterskie Studium Logopedyczne;
 3. Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego;
 4. Teksty współczesnej kultury.

2. Zasady rekrutacji stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

ZARZĄDZENIE NR 17

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w  roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej;
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego;
 3. Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności;
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych;
 5. Język polski w świecie;
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej;
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego;
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego;
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne;
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej;

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy (gramatyka funkcjonalna);
 2. Kultura polska w perspektywie glottodydaktycznej;
 3. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego;
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;
 5. Testowanie znajomości języka polskiego;
 6. Warsztat lektorki/lektora;

3) Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy logopedii w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 2. Fonetyka artykulacyjna w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 3. Literatura i kultura dziecięca w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 4. Metodyka nauczania języka obcego/drugiego;
 5. Pedagogika międzykulturowa;
 6. Podstawa programowa a dzieci cudzoziemskie;
 7. Prawo oświatowe a dzieci cudzoziemskie;
 8. Psycholingwistyczne aspekty nauczania języka;
 9. Psychologia międzykulturowa;
 10. Rozwój mowy dziecka;
 11. Wiedza o współczesnej polszczyźnie;

4) Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Audiodeskrypcja do filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych oraz widowisk scenicznych (teatr, opera, taniec);
 2. Audiodeskrypcja w galeriach sztuki i muzeach;
 3. Audiodeskrypcja w praktyce;
 4. Główne elementy struktury audiodeskrypcji;
 5. Język i styl audiodeskrypcji;
 6. Napisy do filmów dla niesłyszących;
 7. Nowoczesne technologie ułatwiające dostęp do informacji osobom z niepełnosprawnością sensoryczną;
 8. Odbiorcy audiodeskrypcji i napisów. Audiodeskrypcja dla dzieci;
 9. Odczytywanie tekstu audiodeskrypcji;
 10. Wprowadzenie do tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących;

5) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów;
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej;
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej;
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej;
 5. Metodyka języka polskiego w liceum;
 6. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne;
 7. Przeszłość języka polskiego;
 8. Seminarium dyplomowe;
 9. Warsztat pracy z tekstem;
 10. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania;

6) Pomagisterskie Studium Logopedyczne (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Neuropsychologia;
 2. Zaburzenia mowy (1): dyslalia obwodowa;
 3. Zaburzenia mowy (5): dyzartria;

7) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne;
 2. Najnowsze polskie słownictwo;
 3. Nazwy własne w tekstach;
 4. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej;
 5. Podstawy wiedzy o języku polskim;
 6. Warsztaty redaktorskie – praca nad tekstem autorskim;
 7. Współczesna stylistyka;

 

8) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii;
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego;
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych;
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych;
 5. Problemy stylistyki teoretycznej;
 6. Teoria komunikacji w praktyce;

9) Specjalizacja nauczycielska dla polonistów (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Emisja głosu;
 2. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów;
 3. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania;
 4. Metodyka języka polskiego w liceum;
 5. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej;
 6. Pedagogiczne aspekty warsztatu polonisty;
 7. Pedagogika;
 8. Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty;
 9. Praktyczna stylistyka;
 10. Psycholingwistyka;
 11. Psychologia rozwojowa;
 12. Psychologiczne aspekty warsztatu polonisty;
 13. Technologie multimedialne w pracy nauczyciela;
 14. Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu;

10) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego;
 2. Techniki pisarskie;
 3. Tradycja literacka;
 4. Współczesne życie literackie;

11) Teksty współczesnej kultury (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Etyka tekstu;
 2. Gatunki dziennikarskie;
 3. Krytyka sztuki;
 4. Najnowsza literatura polska;
 5. Najnowsza literatura światowa;
 6. Semiotyka i retoryka medialna;
 7. Tekst digitalny;
 8. Tekst kultury (zagadnienia ogólne);
 9. Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy;
 10. Teksty kultury młodzieżowej;
 11. Warsztaty analityczno-interpretacyjne;
 12. Współczesny tekst artystyczny.

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na wniosek kierownika studiów podyplomowych.


 

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Z zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów w trybie zdalnym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika studiów podyplomowych, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 16

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia polskiego języka migowego:

a) Kultura i historia Głuchych [3020-J1B1KG], I rok studiów II stopnia (część wykładu prowadzona przez prof. dr. hab. Bogdana Szczepankowskiego);

b) Pisanie tekstu naukowego – warsztaty [3020-J1B2PT], II rok studiów II stopnia;

c) Technologie informacyjne dla języków migowych [3020-J1B1TI], I rok studiów II stopnia;

2) logopedia ogólna i kliniczna:

a) Dyzartria [3007-L1B1DZ], I rok studiów II stopnia (wykład);

b) Klasyfikacja zaburzeń mowy [3007-L1B1KZ], I rok studiów II stopnia;

c) Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna [3007-L1B2KW], II rok studiów II stopnia;

d) Neuropsychologia [3007-L1B1NP], I rok studiów II stopnia;

e) Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
[3007-L1B2NI], II rok studiów II stopnia;

f) Psychologia kliniczna dziecka [3007-L1A2PK], II rok studiów I stopnia;

g) Wprowadzenie do logopedii [3007-L1A1WL], I rok studiów I stopnia;

3) slawistyka:

a) Aktualne kierunki badań slawistycznych [3005-KL4AKT], II rok studiów I stopnia;

b) Gramatyka opisowa języka słoweńskiego (2) [3005-KL5GOSLW], III rok studiów I stopnia;

c) Technologie informacyjne i komunikacyjne [3005-KL4TECH], II rok studiów I stopnia.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach „Microsoft Teams";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy prowadzi się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną. Ewentualne zmiany będą ogłoszone w  zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 15

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 20 CZERWCA 2022 R.

w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023 określone w zarządzeniu nr 14 kierownika jednostki dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023 (DWPL z 2022 r. poz. 87).

2. Określa się warunki, tryb i terminy postępowania rekrutacyjnego na następujące studia podyplomowe organizowane na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2022/2023:

 1. Dydaktyka języka polskiego jako obcego;
 2. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem;
 3. Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących;
 4. Pedagogika teatru;
 5. Polonistyka dla nauczycieli;
 6. Redakcja językowa tekstu;
 7. Redakcja językowa tekstu (dla zaawansowanych);
 8. Specjalizacja nauczycielska dla polonistów.

3. Zasady rekrutacji stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

ZARZĄDZENIE NR 13

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 13 CZERWCA 2022 R.

w sprawie organizacji kształcenia na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla prowadzonego na Wydziale Polonistyki w trybie niestacjonarnym (zaocznym) kierunku studiów filologia polska w  roku akademickiego 2022/2023 ustala się następującą organizację kształcenia:

1) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminie pierwszego i ostatniego zjazdu w semestrze zimowym i w semestrze letnim, odbywają się w trybie stacjonarnym (w bezpośredniej obecności prowadzącego i uczestników); zapis ten nie dotyczy tych zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zaplanowane są jako prowadzone w trybie zdalnym;

2) zajęcia dydaktyczne, których realizacja przypada w terminach pozostałych zjazdów, odbywają się trybie zdalnym.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Workspace for Education (Google Meet), Zoom, platforma „Kampus";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Osoby prowadzące zajęcia na studiach niestacjonarnych zobowiązuje się do prowadzenia dyżurów dydaktycznych w trybie hybrydowym lub zdalnym, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

2. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną; informację o trybie egzaminu podaje się do publicznej wiadomości studentów we właściwym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 12

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 23 MAJA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 (DWPL z 2022 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt „3003-11A1KT Kultura języka polskiego I" skreśla się

„24.06.2022    dr Jarosław Łachnik,
dr Magdalena Wanot-Miśtura";

2) w § 3 pkt „3001-11A1PA Poetyka i analiza dzieła literackiego" dodaje się

„24.06.2022    dr hab. Przemysław Pietrzak";

2. Harmonogram przyjmuje postać określoną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

 

ZARZĄDZENIE NR 11

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 20 MAJA 2022 R.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć
dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu nr 10 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 (DWPL z 2022 r. poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt „3003-11A1KT Kultura języka polskiego I" skreśla się
„05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                  dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz.";
i dodaje się
„05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                  dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
05.07.2022 dr Jarosław Łachnik,
                 dr Magdalena Wanot-Miśtura";

2) w § 3 pkt „3001-11A1PA Poetyka i analiza dzieła literackiego" dodaje się
„28.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„30.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„05.07.2022 dr Helena Markowska-Fulara";
„07.07.2022 dr Helena Markowska-Fulara";

3) w § 3 pkt „3001-11A2TL Teoria literatury" dodaje się
„23.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara
„24.06.2022 dr Helena Markowska-Fulara";

4) w § 7 pkt „3007-L1B1SW Słowo i wypowiedź" do informacji o formie egzaminu
dodaje się „tryb zdalny; narzędzie: Kampus Egzaminy".

2. Harmonogram przyjmuje postać określoną w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

 

ZARZĄDZENIE NR 10

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 18 MAJA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin oraz formę (ustną lub pisemną) przeprowadzenia egzaminu.

4. Egzaminacyjna sesja letnia odbywa się w trybie stacjonarnym. Wszelkie odstępstwa od tej zasady zostały odnotowane w harmonogramie wraz z informacją o narzędziu, za pomocą którego zostanie przeprowadzony egzamin.

5. Określone w harmonogramie forma egzaminu i tryb egzaminu oraz narzędzie służące do przeprowadzenia egzaminu obowiązują także w sesji poprawkowej semestru letniego.

6. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru letniego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Jeżeli tryb przeprowadzenia zaliczenia końcowego z danego przedmiotu nie został określony w sylabusie przedmiotu jako zdalny, odbywa się ono w trybie stacjonarnym. Zapis ten nie dotyczy przedmiotów zaplanowanych jako zdalne w programie studiów oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich realizowanych jako zajęcia internetowe.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się zmianę trybu zaliczenia ze stacjonarnego na zdalny. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 9

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 4 i 5 maja 2022 roku i trybu odbywania się zajęć 15 czerwca 2022 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki 4 i 5 maja 2022 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

§ 2

1. We środę 15 czerwca 2022 roku zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki odbywają się według czwartkowego planu zajęć.

2. W przypadku konfliktu czasowego między zajęciami przewidzianymi jako obowiązkowe w ramach programu danego kierunku studiów a zajęciami obieralnymi, w szczególności przedmiotami ogólnouniwersyteckimi czy lektoratami żetonowymi lub zajęciami sportowymi, pierwszeństwo mają zajęcia prowadzone w ramach programu studiów.

3. Nieobecności studentów Wydziału Polonistyki, którzy z powodu konfliktu opisanego w ust. 2 nie będą mogli uczestniczyć w obieralnych zajęciach dydaktycznych organizowanych poza Wydziałem, jest nieobecnością usprawiedliwioną przez KJD.

4. Nauczyciele akademiccy, którzy z uwagi na konflikt opisany w ust. 2 nie będą mogli przeprowadzić obieralnych zajęć dydaktycznych dla studentów spoza Wydziału Polonistyki, powinni je odrobić w ustalonym ze studentami terminie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 8

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej [3007-SP-DJP-EPM];
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [3007-SP-DJP-GF];
 3. Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności [3007-SP-DJP-WDD];
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych [3007-SP-DJP-JPZ];
 5. Język polski w świecie [3007-SP-DJP-JPS];
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej [3007-SP-DJP-PLS];
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego
  [3007-SP-DJP-SND];
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego [3007-SP-DJP-TZJ];
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne [3007-SP-DJP-WDM];
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej [3007-SP-DJP-WT];

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy [3004-SP-JPJO];
 2. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego [3004-SP-MNJPJO];
 3. Metodyka nauczania kultury polskiej [3004-SP-MNKP];
 4. Testowanie znajomości języka polskiego [3004-SP-TZJP];
 5. Wiedza o kulturze polskiej i historii Polski [3004-SP-WOKP];

3) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów
  [3007-SP-PDN-KSJ];
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-LED];
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XIX];
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XXI];
 5. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne [3007-SP-PDN-MJP];
 6. Warsztat pracy z tekstem [3007-SP-PDN-WPT];
 7. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania [3007-SP-PDN-WJP];

4) Pomagisterskie Studium Logopedyczne (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu
  [3007-SP-LOG1-AN];
 2. Autokorekcja [3007-SP-LOG1-AT];
 3. Emisja głosu [3007-SP-LOG1-EM];
 4. Fonetyka akustyczna i audiologiczna [3007-SP-LOG1-FAA];
 5. Fonetyka artykulacyjna [3007-SP-LOG1-FAR];
 6. Fonologia języka polskiego [3007-SP-LOG1-FJ];
 7. Grafetyka [3007-SP-LOG1-GR];
 8. Gramatyka normatywna języka polskiego [3007-SP-LOG1-GN];
 9. Klasyfikacja form zaburzeń mowy [3007-SP-LOG1-KF];
 10. Ortofonia [3007-SP-LOG1-OF];
 11. Postępowanie psychoterapeutyczne [3007-SP-LOG1-PP];
 12. Psycholingwistyka [3007-SP-LOG1-PL];

5) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Najnowsze polskie słownictwo [3007-SP-RJT-NS];
 2. Nazwy własne w tekstach [3007-SP-RJT-NW];
 3. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej [3007-SP-RJT-OI];
 4. Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW];
 5. Warsztat redaktorski [3007-SP-RJT-WR];
 6. Współczesna stylistyka [3007-SP-RJT-WS];
 7. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne [3007-SP-RJT-ZG];

6) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii [3007-SP-RTZ-EE];
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego [3007-SP-RTZ-TT];
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych [3007-SP-RTZ-OT];
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych [3007-SP-RTZ-WR];
 5. Problemy stylistyki teoretycznej [3007-SP-RTZ-PS];
 6. Teoria komunikacji w praktyce [3007-SP-RTZ-TK];

7) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego [3001-SP-SM-PT];
 2. Techniki pisarskie [3001-SP-SM-TP];
 3. Tradycja literacka [3001-SP-SM-TL];
 4. Współczesne życie literackie [3001-SP-SM-WZ].

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na wniosek kierownika studiów podyplomowych.

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów przewidzianych na sesję letnią w trybie zdalnym z zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika studiów podyplomowych, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR 7

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach stacjonarnych I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia bałtycka:

a) Historia literatury łotewskiej [3020-BB1HLO], I rok studiów II stopnia;

b) Nauka języka łotewskiego (C1) [3020-BB2NLO], II rok studiów II stopnia;

c) Wstęp do literatury łotewskiej [3020-BA3WLL], III rok studiów I stopnia;

d) Wybrane zagadnienia kultury krajów bałtyckich [3020-BB2WZB], II rok studiów II stopnia;

e) Źródła tradycji krajów bałtyckich [3020-BA1ZTK], I rok studiów I stopnia;

2) filologia polska:

a) Gramatyka opisowa języka polskiego [3003-P1A1GO], I rok studiów I stopnia (wykład);

b) Gramatyka opisowa języka polskiego I [3003-11A1GR], I rok studiów I stopnia (wykład);

c) Kultura języka polskiego I [3003-11A1KT], I rok studiów I stopnia (wykład);

3) filologia polskiego języka migowego:

a) Technologie informacyjne dla języków migowych [3020-J1B1TI], I rok studiów II stopnia;

4) logopedia ogólna i kliniczna:

a) Afazja [3007-L1B1AA], I rok studiów II stopnia (wykład);

b) Diagnoza i terapia logopedyczna [3007-L1B2DT], II rok studiów II stopnia (grupy prowadzone przez dr hab. Olgę Jauer-Niworowską);

c) Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy [3007-L1S1MK1], I rok studiów II stopnia;

d) Dyzartria [3007-L1B1DZ], I rok studiów II stopnia;

e) Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) – ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne [3007-L1S2OJ2], II rok studiów II stopnia;

f) Neuropsychologia [3007-L1B1NP], I rok studiów II stopnia;

g) Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
[3007-L1B2NI], II rok studiów II stopnia;

h) Podstawy ochrony własności intelektualnej [3007-L1A1POWI], I rok studiów I stopnia;

i) Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka [3007-L1A2SR-W3], II rok studiów I stopnia;

j) Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu [3007-L1B1ZS], I rok studiów II stopnia (wykład);

5) slawistyka:

a) Odmiany języka słoweńskiego [3005-KU6OJSLW], I rok studiów II stopnia;

b) Šta reči govore o nama? Znanje o svetu zapisano u jeziku [3005-LU9-LEKSY], zajęcia fakultatywne;

c) Technologie informacyjne i komunikacyjne [3005-KL4TECH], II rok studiów I stopnia;

6) sztuka pisania:

a) Najnowsza literatura polska [3007-S1A1NL], I rok studiów I stopnia (wykład);

b) Wykład monograficzny: Bestseller w kulturze [3007-S1A1W1-4], I rok studiów I stopnia (wykład).

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach „Microsoft Teams";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny dać możliwość spotkania się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję letnią prowadzi się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 14 lutego 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 3 Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2021 r. poz. 238) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim dla słuchaczy studiów podyplomowych Pomagisterskie studium logopedyczne rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki: