ZAPRASZAMY NA STUDIA

WAŻNE INFORMACJE – II TURA REKRUTACJI -  WRZESIEŃ 2017

Uwaga! Kandydaci na studia! Trwa druga tura rejestracji na studia na Wydziale Polonistyki!

Szczegóły poniżej:

Rejestracja na studia otwarta od 1 sierpnia 2017 do 18 września 2017 do godz. 23.59:

 1. Filologia bałtycka – studia dzienne I stopnia (licencjackie)
 2. Filologia bałtycka – studia dzienne II stopnia (magisterskie)
 3. Filologia polskaspecjalność literaturoznawczo-językoznawcza, dzienne, II stopnia (magisterskie)
 4. Filologia polska – specjalność  ‘Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej', dzienne II stopnia (magisterskie)
 5. Filologia polska – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, zaoczne, I stopnia (licencjackie)
 6. Filologia polska – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, zaoczne, II stopnia (magisterskie)

Rejestracja na studia otwarta od 1 września 2017 do 18 września 2017 do godz. 23.59:

 1. Filologia polska – specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, dzienne, I stopnia
 2. Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność: logopedia szkolna  i dydaktyka polonistyczna, dzienne, I stopnia (licencjackie)
 3. Logopedia ogólna i kliniczna, specjalność: logopedia ogólna, dzienne, II stopnia (magisterskie)

REJESTRACJA ODBYWA SIĘ NA STRONIE: irk.uw.edu.pl

WAŻNE TERMINY:

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki dyżuruje od 18 września od godz. 12.00 w sali nr 6 (parter w gmachu wydziału):

Telefon: 22-55-20-823

E-mail: rekrut.polon@uw.edu.pl

20 września, od 9.00 rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną –  studia I i II stopnia (sala nr 3 i 10)

20 września, od 10.00 rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego (dla cudzoziemców) (sala nr 7)

20 września, od 12.00egzamin dla niepolonistów na studia II stopnia (magisterskie) (sala nr 4)

20 września, od 14.00 egzamin sprawdzający na filologię bałtycką (Gabinet Bałtystyczny)

21 września po godz. 13.00 ogłoszenie wyników (IRK, tablice w holu na parterze w gmachu Polonistyki)

22 września od 10.00 do 15.00przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia I i II stopnia

 

Szczegóły odnośnie do rejestracji na studia na Wydziale Polonistyki znajdują się na stronie

https://irk.uw.edu.pl/

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do zajrzenia na stronę

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

 
UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia (zasady ogólne, przeliczanie ocen, termin egzaminu dla cudzoziemców itd.) znajdują się na stronie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
 
oraz w zakładkach odpowiednio STUDIA I STOPNIA i STUDIA II STOPNIA

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego (lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych (wyłącznie zdjęcia en face) podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskim oraz numerem PESEL,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzystą Sekcję Toku Studiów,
   
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego oraz jego kopia.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Sekcji Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
   
 2. dwóch fotografii, zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL
 3. fotokopii dowodu tożsamości ze zdjęciem

UWAGA!

Przypominamy, że wszyscy kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

Cudzoziemcy muszą mieć przy sobie aktualny paszport z ważną wizą lub inny aktualny dokument potwierdzający tożsamość (np. Kartę Polaka).