ZAPRASZAMY NA STUDIA

DODATKOWA REJESTRACJA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Uwaga! 1 września 2016 (czwartek) ruszyła DODATKOWA REJESTRACJA na studia stacjonarne (dzienne) I stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza. Potrwa ona do 14 września do godz.23.59.

Szczegóły odnośnie do rejestracji na studia na Wydziale Polonistyki znajdują się na stronie

https://irk.uw.edu.pl/

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do zajrzenia na stronę

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

REKRUTACJA NA STUDIA – TURA WRZEŚNIOWA

Informujemy, że 1 sierpnia 2016 roku zostanie otwarta rejestracja na wybrane kierunki studiów na Wydziale Polonistyki:

 • filologia bałtycka: studia I i II stopnia (stacjonarne)
 • filologia bałtycka: studia I i II stopnia (studia równoległe)
 • logopedia ogólna i kliniczna: studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność „Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej": studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia II stopnia (stacjonarne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia I i II stopnia (niestacjonarne, zaoczne)
 • filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza: studia I i II stopnia (studia równoległe)

Rejestracja na studia I stopnia zakończy się 14 września 2016 roku.

Rejestracja na studia II stopnia zakończy się 21 września 2016 roku.

Ogłoszenie wyników (lista osób zakwalifikowanych na studia I-szego stopnia: 21 września 2016 roku, godz. 14.00.

Ogłoszenie wyników (lista osób zakwalifikowanych na studia II-go stopnia: 24 września 2016 roku, godz. 14.00.

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego dla kandydatów z maturą zagraniczną: 19 września 2016 roku, godz. 10.00, sala 7  (dotyczy kandydatów na studia I stopnia)

Rozmowy predyspozycyjne na logopedię ogólną i kliniczną: 22 września 2016 roku, godz 10.00, sala 7

Sprawdzian dla niepolonistów na studia II stopnia: 22 września 2016 roku, godz. 12.00, sala 8

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego  dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 22 września 2016 roku, godz. 10.00, sala 7 (dotyczy kandydatów na  studia II stopnia)

Egzamin kwalifikujący na studia II stopnia na kierunek filologia bałtycka: 22 września 2016 roku, godz. 14.00

Przyjmowanie dokumentów na studia I-szego stopnia: 22, 23 września 2016 roku, godz. 12.00 - 14.00, sala nr 6

Przyjmowanie dokumentów na studia II-go stopnia: 26, 27 września 2016 roku, godz. 12.00 - 14.00, sala nr 6

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

UWAGA!

Kandydaci na filologię klasyczną znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-i-stopnia,78.html

http://ifk.uw.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia,79.html

Kandydaci na kulturoznawstwo – wiedzę o kulturze znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-i-stopnia/

http://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-na-studia-ii-stopnia/

Kandydaci na slawistykę  znajdą wszystkie informacje dotyczące rekrutacji tutaj:

http://www.slawistyka.uw.edu.pl/rekrutacja-2.html

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 2016/2017

RUSZYŁA REJESTRACJA NA STUDIA 2016/2017

HARMONOGRAM REKRUTACYJNY dla kandydatów na STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) na rok akademicki 2016/2017 na kierunki: filologia polska i filologia bałtycka*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK: 6 czerwca 2016 (poniedziałek)

Zakończenie rejestracji w systemie IRK: 10 lipca 2016 (niedziela), godz. 23.59

Termin egzaminu z języka polskiego dla kandydatów z dyplomem zagranicznym: 11 lipca 2016 (poniedziałek), godz. 9.30, sala nr 10 (parter)

Termin egzaminu dla niepolonistów: 11 lipca 2016 (poniedziałek), godz. 12.00, sala nr 4 (parter)

Termin ogłoszenia wyników ( w systemie IRK i na tablicy w gmachu Wydziału Polonistyki): 13 lipca 2016 (środa)

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia: 14-15 lipca 2016 (czwartek-piątek); 18 lipca 2016 (poniedziałek) w godz. 9.00 - 15.00, sala nr 6 (parter)

- dla kandydatów na filologię polską:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=FP&kategoria=studia_2&aktywne=&system_studiow=&k_filtr=Z_STD

- dla kandydatów na filologię bałtycką:

https://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=show&kierunek=FLBA&kategoria=studia_2&aktywne=&system_studiow=&k_filtr=Z_STD

*) UWAGA! Terminy związane z rekrutacją na pozostałe kierunki studiów prowadzone przez Wydział Polonistyki (tj, filologię klasyczną i studia śródziemnomorskie, logopedię ogólną i kliniczną, kulturoznawstwo-wiedzę o kulturze oraz slawistykę) mogą się różnić. Zachęcamy do sprawdzenia ich na stronie irk.uw.edu.pl

 

 

Warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe oraz przeniesienia z innych uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia (zasady ogólne, przeliczanie ocen, termin egzaminu dla cudzoziemców itd.) znajdują się na stronie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
 
oraz w zakładkach odpowiednio STUDIA I STOPNIA i STUDIA II STOPNIA

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzysty Tok Studiów,
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów..

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 2. dwóch fotografii, zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. ksero dowodu osobistego.

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.