ZAPRASZAMY NA STUDIA

Szczegóły odnośnie do rejestracji na studia na Wydziale Polonistyki znajdują się na stronie

https://irk.uw.edu.pl/

W przypadku problemów z rejestracją zachęcamy do zajrzenia na stronę

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

 
UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia I i II stopnia (zasady ogólne, przeliczanie ocen, termin egzaminu dla cudzoziemców itd.) znajdują się na stronie IRK:

https://irk.uw.edu.pl/kierunki.php?tryb=katalog
 
oraz w zakładkach odpowiednio STUDIA I STOPNIA i STUDIA II STOPNIA

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzysty Tok Studiów,
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów..

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna oraz filologia bałtycka, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 2. dwóch fotografii, zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 3. ksero dowodu osobistego.

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.