Oferta studiów podyplomowych Wydziału Polonistyki

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oferuje następujące studia podyplomowe:

 

Filologia polska w praktyce. Dydaktyka języka polskiego jako obcego

Studia podyplomowe przygotowują do pracy lektora języka polskiego jako języka obcego. Program studiów obejmuje takie zagadnienia jak: dydaktyka i metodyka nauczania języka oraz kultury, historia i założenia europejskiej glottodydaktyki, historia języka polskiego oraz kultury polskiej poza granicami kraju. Oferujemy także zajęcia warsztatowe, w trakcie których słuchacze uczą się technik nauczania wymowy, intonacji, pisowni, słownictwa, gramatyki, jak również konstruowania własnych pomocy dydaktycznych.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B1. Cudzoziemców zobowiązuje znajomość języka polskiego na minimalnym poziomie B2.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 191.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/dydaktyka-jezyka-polskiego-jako-obcego.

 

Filologia polska w praktyce. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem

Współczesne procesy migracyjne, w szczególności obecność w polskiej szkole dzieci imigrantów oraz remigracja Polaków, których dzieci były kształcone za granicą, stawiają przed nauczycielami języka polskiego oraz edukacji początkowej nowe zadania, związane z obecnością w klasie lub grupie przedszkolnej dzieci obcojęzycznych lub posługujących się językiem polskim jako drugim. Studia zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych poprzez przygotowanie do efektywnej pracy z takimi uczniami.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 192.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/jezyk-polski-jako-obcy-i-drugi-w-pracy-z-dzieckiem.

 

Filologia polska w praktyce. Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących

Studia są skierowane do osób, które chciałyby zdobyć umiejętności opracowania dodatkowej ścieżki narracji audialnej przeznaczonej przede wszystkim dla niewidomych i słabowidzących konsumentów kultury wizualnej oraz wspomagających odbiór utworów audiowizualnych napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących. Uczestnicy zajęć zapoznają się z zasadami opracowania skryptów AD oraz napisów dla niesłyszących, poznają specyfikę procesów poznawczych u osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, nabędą umiejętności redagowania skryptów odzwierciedlających właściwości języka przekazu w zakresie różnych sztuk. Otrzymają również wiedzę na temat historii, uregulowań prawnych i administracyjnych dotyczących usług ułatwiających dostęp do informacji i kultury dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i słuchu.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 268.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/media-bez-barier-audiodeskrypcja-ad-i-napisy-dla-nieslyszacych.

 

Filologia polska w praktyce. Polonistyka dla nauczycieli

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które mają kwalifikacje pedagogiczne do nauczania innego przedmiotu niż język polski (wymagany tytuł zawodowy magistra). Program studiów rozwija posiadane przez uczestników kompetencje i uzupełnia je o przygotowanie merytoryczne z dziedziny nauk o literaturze i kulturze oraz językoznawstwa, a także o elementy dydaktyki przedmiotowej. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 269

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/polonistyka-dla-nauczycieli.

 

Filologia polska w praktyce. Redakcja językowa tekstu

Studia przeznaczone są dla osób, które chciałyby pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty i redakcji językowej. Uczestnicy zajęć doskonalą umiejętności zawodowe, uzyskują wiedzę przydatną w praktyce redaktorskiej, gruntownie poznają najtrudniejsze zagadnienia ortograficzne i interpunkcyjne, śledzą łatwe, trudne i najtrudniejsze zagadnienia poprawności językowej na przykładzie tekstów przeznaczonych do druku. Dla osób mających nawet wieloletnie doświadczenie systematyczne poznawanie polszczyzny najnowszej oznacza wygodną i efektywną aktualizację ich stanu wiedzy; z zajęć skorzystają również początkujący korektorzy oraz redaktorzy językowi czy prowadzący. Swoją wiedzę uporządkują miłośnicy polszczyzny, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 193.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/redakcja-jezykowa-tekstu.

 

Filologia polska w praktyce. Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych

Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych jest kontynuacją studiów Redakcja językowa tekstu. Studia dla zaawansowanych są adresowane wyłącznie do absolwentów ścieżki programowej Redakcja językowa tekstu, przy czym w nowym bloku mogą uczestniczyć zarówno aktualni słuchacze studiów, jak i absolwenci poprzednich edycji.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 194.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/redakcja-jezykowa-tekstu-dla-zaawansowanych.

 

Filologia polska w praktyce. Specjalizacja nauczycielska dla polonistów

Studia są skierowane do osób chcących uzupełnić wykształcenie polonistyczne w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Obejmują zagadnienia pedagogiczne i metodyczne, zaznajamiają ze stanem  badań literaturoznawczych i językoznawczych, wreszcie z zagadnieniami organizacyjnymi i prawnymi towarzyszącymi pracy nauczyciela w szkole.

Z programu skorzystają także czynni zawodowo nauczyciele chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod i środków dydaktycznych lub zagadnień merytorycznych, m.in. współczesnych zjawisk literackich czy charakterystycznych dla kultury nowoczesnej zjawisk z pogranicza literatury i innych języków przekazu artystycznego. Dla tych uczestników studia będą formą doskonalenia zawodowego potrzebną zarówno do podniesienia kwalifikacji, jak i do awansu zawodowego.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 195

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/specjalizacja-nauczycielska-dla-polonistow/.

 

Filologia polska w praktyce. Szkoła komunikacji profesjonalnej

Studia podyplomowe adresowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Komunikacja ta zwykle wymaga określonych kompetencji  –- językowych, autoprezentacyjnych, argumentacyjnych, interpersonalnych – a stopień ich opanowania ma wpływ na powodzenie planowanych przedsięwzięć i rozwój kariery zawodowej. Profesjonalna komunikacja to umiejętność określenia wymogów, przed którymi się staje, rozpoznanie potrzeb odbiorców, do których kierujemy swój komunikat perswazyjny i precyzyjne określenie ograniczeń wynikających z aktualnej sytuacji.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 270.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/filologia-polska-w-praktyce/szkola-komunikacji-profesjonalnej/.

 

Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego

Studia przeznaczone są dla absolwentek i absolwentów polonistyki oraz filologii obcych. Ofertę kierujemy szczególnie do środowiska nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, którzy planują zająć się nauczaniem polszczyzny cudzoziemców.

Po ukończeniu studiów absolwentki/absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oprócz wiedzy metodycznej zdobywają także wiedzę interdyscyplinarną – obejmującą takie dziedziny, jak m.in. literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia Polski, gramatyka funkcjonalna, komunikacja międzykulturowa, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pedeutologia – a tym samym uzyskują kompleksowe przygotowanie do wykonywania tego zawodu zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski.

Program studiów: Monitor UW z 2022 r. poz. 175.

Więcej informacji: https://polonicum.uw.edu.pl/studia-podyplomowe#informacje-ogolne.

 

Pedagogika teatru

Studia podyplomowe Pedagogika teatru powstały w 2014 roku jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. 

Studia skierowane są do artystek i artystów, nauczycieli i nauczycielek, animatorek i animatorów kultury, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do: prowadzenia warsztatów teatralnych i innych działań edukacyjnych i animacyjnych; pracy teatralnej z różnymi grupami uczestników w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych; inicjowania i prowadzenia grup teatralnych i projektów partycypacyjnych. Wyjątkowość kształcenia polega na łączeniu teorii z praktyką. Program wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie.

Studia kończą się realizacją performatywnego projektu, który ma charakter partycypacyjny.

Program studiów: Monitor UW z 2023 r. poz. 201.

Więcej informacji: https://ikp.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/o-studiach/.

 

Polski język migowy dla nauczycieli

Studia są skierowane do nauczycieli pracujących z uczniami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, którzy chcieliby rozwinąć kompetencje w zakresie posługiwania się w dydaktyce polskim językiem migowym (PJM).

Zajęcia lektoratowe są prowadzone przez głuchych lektorów – wyłącznie w PJM. Zajęcia teoretyczne – w języku polskim (z tłumaczeniem na PJM – jeśli wśród uczestników będą osoby głuche) lub w PJM (z tłumaczeniem na język polski).

Udział w studiach nie wymaga wcześniejszej znajomości PJM. Wcześniejsza znajomość PJM także nie wyklucza z możliwości ubiegania się o przyjęcie na studia (w wypadku różnić poziomów na początku studiów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy na podstawie ich kompetencji wyjściowych).

Program studiów: Monitor UW z 2024 r. poz. 35.

Więcej informacji: https://www.plm.uw.edu.pl/studia-podyplomowe-polski-jezyk-migowy-dla-nauczycieli/.

 

Pomagisterskie Studium Logopedyczne

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich, zwłaszcza filologii polskiej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalna, a także pielęgniarstwa czy aktorstwa. Program obejmuje przedmioty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne oraz przedmioty dotyczące zaburzeń mowy i języka. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy logopedy mającego kontakt z osobami w różnym wieku: dziećmi i dorosłymi.

Absolwenci studiów zdobywają uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w placówkach oświaty (dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia pedagogiczne), placówkach kultury i placówkach służby zdrowia.

Program studiów: Monitor UW z 2022 r. poz. 181.

Więcej informacji: http://ips.polon.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/pomagisterskie-studium-logopedyczne.

 

Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie

Studia podyplomowe Prosty język i efektywna komunikacja w społeczeństwie są odpowiedzią na rozwój potrzeb polskiego rynku pracy otwierającego się coraz mocniej na światowy ruch prostego języka, a także na coraz powszechniejszą deklarację urzędów i firm co do respektowania w komunikacji z klientami standardów plain language. Z tym związane jest również rosnące społeczne zapotrzebowanie na konsultantów językowych w urzędach i firmach oraz ekspertów odpowiadających za wprowadzenie standardu prostej polszczyzny.

Studia mają uczyć przekazywania informacji w tekstach użytkowych, które spełniałyby wymóg jasności, przystępności, etyczności z jednoczesnym zachowaniem reguł poprawności językowej.

Zajęcia warsztatowe są prowadzone przez mających doświadczenie w szkoleniach firmowych pracowników Instytutu Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW oraz zaproszonych ekspertów w implementowaniu standardów komunikacyjnych wśród osób specjalnych potrzeb komunikacyjnych.

Po studiach absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach centralnych, wojewódzkich i samorządowych, instytucjach rynku prasy codziennej, instytucjach świadczących usługi dla obywateli, w tym spółkach ubezpieczeniowych, centrach medycznych, portalach internetowych, bankach itp.

Program studiów: Monitor UW z 2022 r. poz. 279.

Więcej informacji: https://studia-prostyjezyk.ijp.uw.edu.pl/.

 

Szkoła Mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego

Program studiów podyplomowych ma na celu rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego, a także pogłębianie świadomości literackiej studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz umiejscowić własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych. Zajęcia prowadzą wielokrotnie nagradzani wybitni pisarze, naukowcy, wydawcy, krytycy literaccy i ludzie kultury

Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z omawianą problematyką Istotnym dopełnieniem oferty są wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu oraz zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów wśród uczestników organizowany jest konkurs literacki, a nagrodzony tekst  zostaje wydany w formie książkowej.

Program studiów: Monitor UW z 2022 r. poz. 184.

Więcej informacji: http://ilp.uw.edu.pl/kursy/szkola-mistrzow-studia-technik-pisarskich-i-prezentacji-tekstu-literackiego/.

 

Teksty współczesnej kultury

Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskichPrzedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.

Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter.

Program studiów: Monitor UW z 2022 r. poz. 280.