STUDIA II STOPNIA 2024/2025

Studia II stopnia

Rekrutacja na kierunkach:

 • Filologia polska [PDF]
 • Logopedia ogólna i kliniczna
 • Filologia bałtycka
 • Slawistyka
 • Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Sztuki społeczne
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • Filologia polskiego języka migowego
 • Sztuka pisania

Pobierz

 

Harmonogram rekrutacji:

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 11.07.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 12.07.2024;
 • egzamin wstępny na kierunek filologia polska: 17.07.2024;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 17-18.07.2024;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 18.07.2024;
 • ogłoszenie wyników: 22.07.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 23.07.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 19.08.2024;
 • koniec rejestracji w IRK: 14.09.2024;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.09.2024;
 • egzamin wstępny na kierunku filologia polska: 19.09.2024;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, logopedia ogólna i kliniczna, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 19.09.2024;
 •  ogłoszenie wyników: 24.09.2024;
 • przyjmowanie dokumentów: od 25.09.2024 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

Terminy są zgodne z uchwalonym 24 maja 2023 r. przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2024/2025.

https://rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Zal_nr_4_uchwala_rekrutacyjna_2024-25.pdf

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

 • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
 • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.

 

EGZAMIN WSTĘPNY NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Kto musi podejść do egzaminu?

 • Egzamin przeznaczony jest dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku filologia polska.
 • Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku filologia polska, a ocena końcowa na dyplomie licencjata to co najmniej 4.

Co warto wiedzieć o egzaminie?

 • Ma formę pisemną.
 • Trwa do 90 minut.
 • Składa się z pytań otwartych i zamkniętych.
 • Obejmuje pytania z zakresu:
 • historii literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918;
 • poetyki (w tym teorii wiersza);
 • kultury języka polskiego (z elementami leksykologii);
 • gramatyki opisowej języka polskiego z elementami gramatyki historycznej języka polskiego.

Jak się do niego przygotować?

Pierwsza część egzaminu ma za zadanie sprawdzić wiedzę kandydata z zakresu dziejów literatury polskiej (od średniowiecza do roku 1918), w tym wiedzę dotyczącą:

 • dzieł i ich twórców najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok;
 • ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów;

oraz ocenić umiejętności analizy utworów literackich pod względem formalnym, tj. wskazać i omówić między innymi:

 • środki poetyckiego wyrazu;
 • gatunki i rodzaje literackie;
 • budowę wiersza.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

 • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
 • A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
 • B. Chrząstowska, S. Wysłouch, Poetyka stosowana, Warszawa 1978 (lub inne wydania);
 • T. Witczak, Literatura Średniowiecza, Warszawa 1990 (lub inne wydania);
 • J. Ziomek, Literatura Odrodzenia, Warszawa 1987 (lub inne wydania);
 • C. Hernas, Literatura Baroku, Warszawa 1987 (lub inne wydania);
 • M. Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1988 (lub inne wydania);
 • A.Witkowska, Literatura Romantyzmu, Warszawa 1986 (lub inne wydania);
 • H. Markiewicz, Literatura Pozytywizmu, Warszawa 1986 (lub inne wydania);
 • M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 (lub inne wydania);
 • J. Pelc, Literatura Renesansu w Polsce, Warszawa 1994;
 • Literatura polska od Średniowiecza do Pozytywizmu, pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
 • Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok), pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
 • Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
 • Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga egzaminu ma za zadanie sprawdzić wiedzę z zakresu:

 • gramatyki opisowej języka polskiego (fonetyki, fonologii, morfologii, składni) z elementami gramatyki historycznej języka polskiego;
 • kultury języka polskiego (w tym: poprawności gramatycznej, leksykalnej i frazeologicznej).

Aby przygotować się do tej części egzaminu, warto sięgnąć do następujących publikacji:

 • Nauka o języku dla polonistów, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
 • Język polski. Kompendium, pod. red. M. Derwojedowej, H. Karaś, D. Kopcińskiej, I. Winiarskiej-Górskiej, Warszawa 2005;
 • H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2020 (lub wydania wcześniejsze);
 • A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2018;
 •  T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2018 (lub inne wydania);
 • S. Dubisz, K. Długosz-Kurczabowa, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1999 (lub inne wydania);
 • R. Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2010 (lub inne wydania).