STUDIA I STOPNIA

Wymagane dokumenty:

 1. oryginał świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB lub EB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP,
 2. fotokopia oryginału świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego poza granicami RP, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 3. podpisane przez kandydata podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
 4. fotokopia dowodu osobistego (lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów,
 5. dwie fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu polskich dowodów osobistych (wyłącznie zdjęcia en face) podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskim oraz numerem PESEL,
 6. podpisane przez kandydata podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w IRK jego fotografii (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 7. dowód wpłaty należności za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (nie dotyczy kandydatów, którzy mają już wyrobioną elektroniczną legitymację studencką UW),
 8. kandydaci na studia równoległe muszą złożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen ze studiów, wystawione przez macierzystą Sekcję Toku Studiów,
   
 9. dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego z całkowitego lub częściowego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego oraz jego kopia.

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia II stopnia - poza ww. podstawowymi dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz fotokopia dyplomu, której zgodność z oryginałem zostanie poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną podczas składania dokumentów.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: filologia polska, filologia bałtycka oraz logopedia ogólna i kliniczna na Uniwersytecie Warszawskim, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia, a których komplet dokumentów znajduje się w Sekcji Toku Studiów, zobowiązani są do dostarczenia wyłącznie:

 1. podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,
   
 2. dwóch fotografii, zgodnych z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisanych na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL
 3. fotokopii dowodu tożsamości ze zdjęciem

UWAGA!

Przypominamy, że wszyscy kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem.

Cudzoziemcy muszą mieć przy sobie aktualny paszport z ważną wizą lub inny aktualny dokument potwierdzający tożsamość (np. Kartę Polaka).