REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STUDIÓW:

literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 lata

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

Limit miejsc:

48, w tym:

 • Instytut Literatury Polskiej (ILP): 10 miejsc
 • Instytut Języka Polskiego (IJP): 8 miejsc
 • Instytut Polonistyki Stosowanej (IPS): 10 miejsc
 • Instytut Kultury Polskiej (IKP): 10 miejsc
 • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej (ISZiP): 3 miejsca
 • Instytut Filologii Klasycznej (IFK): 3 miejsca
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki (KJOWPiB): 2 miejsca
 • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum": 2 miejsca

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie (wydruk z systemu IRK UW -  https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/?next=/home/). Wskazanie dyscypliny, w której kandydat zamierza się specjalizować (językoznawstwo / literaturoznawstwo / kulturoznawstwo), następuje przy składaniu dokumentów.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów I stopnia i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).
 3. Udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (wyciąg z indeksu/suplement).
 4. Curriculum vitae (życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych, koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej; o znajomości języków obcych).
 5. Informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach oraz o udziale w konferencjach naukowych i projektach badawczych (formularze do pobrania z systemu IRK po zapisaniu się na studia).
 6. 3 fotografie (format legitymacyjny).
 7. Podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (wydruk z systemu IRK UW).

TERMIN REJESTRACJI W IRK:

1.07 - 14.09.2017 r.

TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

28.08 - 15.09.2017 r.

OPIS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.

Ocenie podlegają:

Etap I – maksymalnie 60 punktów

A. 

  przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat:

 • zakresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej – za umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy magisterskiej 0-25 p.
 • zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny – wiedza merytoryczna, poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym określonej dyscyplinie wiedzy – 0-35 p.

 

Etap II – maksymalnie 40 punktów

B. 

średnia ze studiów – maks. 10 p.

 • 4,0 - 4,14 – 1 punkt
 • 4,15 - 4,24 – 2 punkty
 • 4,25 - 4,34 – 3 punkty
 • 4,35 - 4,44 – 4 punkty
 • 4,45 - 4,54 – 5 punktów
 • 4,55 - 4,64 – 6 punktów
 • 4,65 - 4,74 – 7 punktów
 • 4,75 - 4,84 – 8 punktów
 • 4,85 - 4,94 – 9 punktów
 • 4,95 - 5,0 – 10 punktów

C.

 • ocena dotychczasowego dorobku naukowego – na podstawie złożonej dokumentacji (m.in. artykuły naukowe złożone lub opublikowane; udział z referatem w konferencjach naukowych; udział z wystąpieniem w studenckim ruchu naukowym) – maks. 11 p. (za artykuł – 4 p., za udział w konferencji z referatem – 2 p., udział w konferencji studenckiej z referatem – 1p.).
 • znajomość języków obcych (poświadczona certyfikatem lub odpowiednim zaświadczeniem) – maks. 5 p. (za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2 – 1 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C1 – 3 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C2 – 5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie B2 – 0,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C1 – 1,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C2 – 2,5 p.).
 • dyplom magisterski drugiego kierunku – 8 p.
 • dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 p.
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich (minimum półroczne, np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) – 3p.

Ustalanie listy rankingowej jest dwustopniowe:

etap I – maksymalnie 60 punktów

etap II – maksymalnie 40 punktów

 • Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów
 • Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 31 punktów, uzyskanych na I etapie.
 • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza pięć zespołów kwalifikacyjnych Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: zespół kwalifikacyjny literaturoznawczy (ILP), zespół kwalifikacyjny językoznawczy I (IJP, KJOWPiB), zespół kwalifikacyjny językoznawczy II (IPS, ISZiP, IFK, „Polonicum"), zespół kwalifikacyjny kulturoznawczy (IKP) i zespół kwalifikacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy (IPS, ISZiP, IFK).
 • Po przeprowadzonej rozmowie  poszczególne zespoły kwalifikacyjne w głosowaniu ustalają jej wynik. Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów przyznanych kandydatowi przez każdego członka zespołu kwalifikacyjnego. Jeśli kandydat przekroczył minimum kwalifikacyjne, czyli uzyskał nie mniej niż 31 punktów, do wyników rozmowy dolicza się punkty uzyskane na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie protokołów z poszczególnych zespołów kwalifikacyjnych.
 • Próg kwalifikacyjny ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna osobno dla każdego instytutu (katedry, centrum). Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych z poszczególnych instytutów (katedry, centrum), do których rekrutacja odbywa się w ramach przydzielonych limitów miejsc.
 • Studenci zagraniczni kwalifikowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów, w tym wstępnego projektu pracy doktorskiej, i nie są wliczani do limitu miejsc.
 • Beneficjenci programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz 572 z późn. zm.), którzy przedłożą sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową kandydata. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może odmówić zastosowania przedmiotowych preferencji,  jeżeli stwierdzi brak postępów w realizacji projektu finansowanego ze środków tego programu.

 

TERMIN I MIEJSCE EGZAMINÓW

18.09 - 26.09.2017 r., Wydział Polonistyki

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

KOMISJA LITERATUROZNAWCZA (ILP): 18-19.09
KOMISJA KULTUROZNAWCZA (IKP): 19-20.09
KOMISJA JĘZYKOZNAWCZA I (IJP, KJOWPiB):  25.09
KOMISJA JĘZYKOZNAWCZA II (IPS, IFK, ISZiP, POLONICUM): 22.09
KOMISJA LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZA (IPS, IFK, ISZiP): 26.09

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

28.09.2017 r.

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Internetowa Rejestracja Kandydatów

strona internetowa Wydziału Polonistyki (studia - studia doktoranckie - ogłoszenia)

tablica studiów doktoranckich (przy sekretariacie p. 312, ul. Oboźna 8)

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW DOKTORANCKICH:

1 października 2017 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów.

Wykaz dokumentów obowiązujących cudzoziemców przystępujących do rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2017/2018:

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia doktoranckie skierowane do Dziekana Wydziału Polonistyki oraz podanie wygenerowane z systemu IRK (https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/?next=/home/).;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 • CV (Curriculum Vitae), w tym informację o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, udziale w konferencjach, stażach itp.;
 • trzy fotografie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej;
 • opinia przyszłego opiekuna naukowego, którego kandydat powinien znaleźć jeszcze przed rejestracją na dane studia doktoranckie;
 • wstępny projekt pracy doktorskiej.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Jeśli kandydat z zagranicy przejdzie pomyślnie procedurę rekrutacyjną, zostanie przyjęty na studia doktoranckie przez Prorektora ds. Studenckich UW po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału Polonistyki.

W trakcie odbywania studiów doktoranckich, cudzoziemcy są co roku zobowiązani do składania podania z prośbą o ich przedłużenie (po ukończeniu: I, II i III roku; w niektórych przypadkach istnieje także możliwość przedłużenia studiów o kolejny rok akademicki). Opłata za rok studiów wynosi 2000 euro.

Dodatkowe informacje: http://www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl/pl/doktoranckie/cudzoziemcy/cudzoziemcy_na_studiach_doktoranckich

 

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzającej wyniki kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 • Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich dr Łukasz Książyk – przewodniczący
 • Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska – z-ca przewodniczącego
 • prof. dr hab. Mirosław Bańko
 • dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. UW
 • dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. UW
 • dr hab. Katarzyna Drożdż-Łuszczyk
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik
 • prof. dr hab. Romuald Huszcza
 • dr Piotr Kajak
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz
 • dr hab. Urszula Kowalczuk
 • dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW
 • dr hab. Roman Krzywy, prof. UW
 • dr hab. Iwona Kurz
 • dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • dr hab. Jolanta Mindak-Zawadzka, prof. UW
 • dr hab. Marcin Napiórkowski
 • prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 • prof. dr hab. Marek Prejs
 • dr hab. Witold Sadowski
 • dr hab. Danuta Sosnowska
 • dr hab. Marzena Stępień
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW
 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański
 • prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
 • dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW
 • doc. dr Tomasz Wroczyński
 • dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW
 • mgr  Agnieszka Ochenkowska – przedstawicielka doktorantów
 • mgr Katarzyna Sornat - przedstawicielka doktorantów
 • mgr Anna Pokrzywniak – sekretarz