REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU 2016/2017

KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ STUDIÓW:

literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 lata

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

Limit Miejsc:

 • Instytut Literatury Polskiej: 12
 • Instytut Języka Polskiego: 8
 • Instytut Polonistyki Stosowanej: 12
 • Instytut Kultury Polskiej: NABÓR ZAKOŃCZONY
 • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej: 7
 • Instytut Filologii Klasycznej: 5
 • Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki: 3
 • Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum": 2

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK UW (doktoranci.irk.uw.edu.pl).

  Wskazanie dyscypliny, w której kandydat zamierza się specjalizować: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo następuje przy składaniu dokumentów.
   
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu magisterskiego oraz zaświadczenie o średniej ocen (ze studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich).
 3. Udokumentowane wyniki w nauce w okresie studiów (wyciąg z indeksu/suplement).
 4. Życiorys zawierający informacje o ukończonych studiach magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej, o zainteresowaniach naukowych, koncepcji badań w zakresie wybranej dyscypliny naukowej, o znajomości języków obcych.
 5. Informacje o aktywności naukowej kandydata, w szczególności o publikacjach oraz o udziale w konferencjach naukowych i projektach badawczych.
 1. 3 fotografie (format legitymacyjny).
 2. Podanie o Elektroniczną Legitymację Doktoranta (wydruk z systemu IRK UW możliwy po wgraniu zdjęcia w formie elektronicznej i uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych; podanie o ELD drukuje się wraz z podaniem o przyjęcie).

TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW:

01.09 - 16.09.2016

OPIS POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie wyników indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy złożonej przez nich dokumentacji.

OCENIE PODLEGAJĄ:

Etap I – maksymalnie 60 punktów

A. 

przebieg rozmowy kwalifikacyjnej na temat:

 • zakresu, metodologii i wyników pracy magisterskiej – za umiejętność syntetycznego i pełnego przedstawienia założeń, metody badawczej oraz wyników pracy magisterskiej 0-25 p.
 • zainteresowań, uzasadniających wybór dyscypliny – wiedza merytoryczna, poprawność językowa, umiejętność posługiwania się językiem naukowym właściwym określonej dyscyplinie wiedzy – 0-35 p.

 

Etap II – maksymalnie 40 punktów

B. 

średnia ze studiów – maks. 10 p.

 • 4,0 - 4,14 – 1 punkt
 • 4,15 - 4,24 – 2 punkty
 • 4,25 - 4,34 – 3 punkty
 • 4,35 - 4,44 – 4 punkty
 • 4,45 - 4,54 – 5 punktów
 • 4,55 - 4,64 – 6 punktów
 • 4,65 - 4,74 – 7 punktów
 • 4,75 - 4,84 – 8 punktów
 • 4,85 - 4,94 – 9 punktów
 • 4,95 - 5,0 – 10 punktów

C.

 • ocena dotychczasowego dorobku naukowego – na podstawie złożonej dokumentacji (m.in. artykuły naukowe złożone lub opublikowane; udział z referatem w konferencjach naukowych; udział z wystąpieniem w studenckim ruchu naukowym) – maks. 11 p. (za artykuł – 4 p., za udział w konferencji z referatem – 2 p., udział w konferencji studenckiej z referatem – 1p.).
 • znajomość języków obcych (poświadczona certyfikatem lub odpowiednim zaświadczeniem) – maks. 5 p. (za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie B2 – 1 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C1 – 3 p., za certyfikat poświadczający znajomość języka na poziomie C2 – 5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie B2 – 0,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C1 – 1,5 p., za zaświadczenie poświadczające znajomość języka na poziomie C2 – 2,5 p.).
 • dyplom magisterski drugiego kierunku – 8 p.
 • dyplom ukończenia innych form dokształcania (np. studia podyplomowe) – 3 p.
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z profilem wybranych studiów doktoranckich (minimum półroczne, np. praca w szkole, w redakcji, wolontariat) – 3p.

USTALANIE LISTY RANKINGOWEJ JEST DWUSTOPNIOWE:

 • etap I – maksymalnie 60 punktów
 • etap II – maksymalnie 40 punktów
 • Maksymalna punktacja wynosi 100 punktów
 • Minimum kwalifikacyjne – nie mniej niż 31 punktów, uzyskanych na I etapie.
 • Wyniki głosowania oblicza się na podstawie średniej punktów przyznanych kandydatowi przez każdego członka Komisji Rekrutacyjnej.
 • Próg kwalifikacyjny ustala Komisja Rekrutacyjna osobno dla każdego instytutu (katedry). Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do niewypełnienia limitu miejsc, jeśli ustalony próg kwalifikacyjny nie zostanie osiągnięty przez wystarczającą liczbę kandydatów. Wydziałowa lista osób przyjętych i nieprzyjętych na studia zostanie utworzona na podstawie list rankingowych z poszczególnych instytutów (katedry), do których rekrutacja odbywa się w ramach przydzielonych limitów miejsc.
 • Studenci zagraniczni kwalifikowani są na dotychczasowych zasadach (na mocy porozumienia między uczelnią a ministerstwem).
 • Beneficjenci programu „Diamentowy Grant", o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz 572 z późn. zm.), którzy przedłożą sprawozdanie z realizacji objętego nim projektu zatwierdzone przez swojego opiekuna naukowego, otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów za aktywność naukową kandydata. Komisja rekrutacyjna może odmówić zastosowania przedmiotowych preferencji,  jeżeli stwierdzi brak postępów w realizacji projektu finansowanego ze środków tego programu.

TERMIN I MIEJSCE EGZAMINÓW

21.09  –  27.09.2016 r., Wydział Polonistyki

KOMISJA LITERATUROZNAWCZA :  26.09
KOMISJA JĘZYKOZNAWCZA I :  21.09
KOMISJA JĘZYKOZNAWCZA II : 21.09
KOMISJA LITERATUROZNAWCZO-KULTUROZNAWCZA : 27.09

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

29.09.2016 r.

MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

 • strona internetowa Wydziału Polonistyki (zakładka studia/studia doktoranckie/ogłoszenia)
 • tablica studiów doktoranckich (przy sekretariacie p. 312, ul. Oboźna 8)

TERMIN ROZPOCZĘCIA STUDIÓW DOKTORANCKICH:

1 października 2016 r.

TERMIN REJESTRACJI W IRK:

01.09 - 15.09.2016 r.

Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów.

 

Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej zatwierdzającej wyniki kwalifikacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017

 • Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich dr Łukasz Książyk (przewodniczący)
 • Kierownik studiów doktoranckich prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska (z-ca przewodniczącego)
 • prof. dr hab. Mirosław Bańko
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • prof. dr hab. Romuald Huszcza
 • prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
 • dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. UW
 • dr hab. Danuta Sosnowska
 • mgr Helena Markowska – przedstawiciel doktorantów
 • mgr Anna Pokrzywniak – sekretarz