ARCHIWALNE Rozporządzenia dziekanA

« Back

ROZPORZĄDZENIE Nr 2 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie procedury w postępowaniu habilitacyjnym

Na podstawie Ustawy z dn. 14 marca 2003 r., o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 27 września 2017 r. poz. 1789), a także Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2018 r. poz. 261), określam następującą procedurę w postępowaniach habilitacyjnych na Wydziale Polonistyki UW:

 1. Procedurę rozpoczyna wniosek o wszczęcie przewodu habilitacyjnego, złożony przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Habilitant składa pełną dokumentację, zgodnie z wymogami prawnymi oraz wzorem ogłoszonym przez CK. Wniosek o wszczęcie postępowania wraz z załącznikami składa się w postaci papierowej wraz z kopiami tych dokumentów zapisanymi na informatycznym nośniku danych. Habilitant we wniosku wskazuje tę część dorobku naukowego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe odpowiada wymaganiom art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
 2. Habilitant wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną, posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji. W przypadku, gdy rada wskazanej jednostki nie wyrazi zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, Centralna Komisja na najbliższym posiedzeniu właściwego organu, określonego w art. 35 ust. 5 Ustawy, wyznacza inną jednostkę organizacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 3. Centralna Komisja dokonuje w terminie 14 dni oceny formalnej wniosku. Wnioski uznane za niekompletne lub nieodpowiadające wymogom ustawy kierowane są do uzupełnienia lub poprawienia.
 4. Rada jednostki organizacyjnej podejmuje (w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy) uchwały w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej. Propozycje trzech kandydatów (za ich zgodą) na członków komisji habilitacyjnej, ze wskazaniem sekretarza i recenzenta, przedstawia Dyrektor instytutu kierunkowego właściwego merytorycznie dla danego postępowania. Członkiem komisji habilitacyjnej może zostać osoba spełniająca wymogi formalne określone w art. 20 ust. 6 ustawy, przy uwzględnieniu §14 ust. 2 Rozporządzenia MNiSW z dn. 19 stycznia 2018 r.
 5. Jeżeli habilitant nie jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, składa on oświadczenie macierzystej jednostki lub osobistą deklarację o przejęciu kosztów wynagrodzeń (oraz ewentualnie pozostałych kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania) wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Na tej podstawie przygotowywana jest i zawierana odpowiednia umowa dotycząca przejęcia kosztów postępowania.
 6. Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne, powołuje komisję habilitacyjną w składzie: czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, wyznaczonych przez CK spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie, w tym przewodniczącego i dwóch recenzentów, oraz trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, wyznaczonych przez jednostkę prowadzącą postępowanie, w tym sekretarza i recenzenta.
 7. Centralna Komisja, za pośrednictwem dziekana, przekazuje komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty. Komisja habilitacyjna (w której imieniu działa przewodniczący lub sekretarz), za pośrednictwem dziekana, może zażądać od habilitanta przedstawienia we wskazanym terminie prac, składających się na „osiągnięcie" lub „osiągnięcia naukowe lub artystyczne", o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy.
 8. O organizacji, trybie pracy i liczbie posiedzeń komisji habilitacyjnej decyduje jej przewodniczący (we współpracy z sekretarzem). Przewodniczący komisji zobowiązany jest do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta, udostępnia też członkom komisji opinie sporządzone przez recenzentów. Przewodniczący za pośrednictwem sekretarza zwołuje posiedzenia komisji. Organizację posiedzeń przewodniczący zleca sekretarzowi komisji, który zapewnia obsługę techniczną posiedzeń. Komisja działa w siedzibie jednostki prowadzącej postępowanie.
 9. Recenzenci oceniają, czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 ustawy, i przygotowują recenzje w terminie ustawowym 6 tygodni. Sporządzone recenzje powinny obejmować w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach, ocenę „osiągnięcia naukowego" i „istotnej aktywności naukowej" (w rozumieniu art. 16 ust. 1    i 2).
 10. Członkowie komisji habilitacyjnej, po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem, w głosowaniu jawnym, podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. Na wniosek kandydata, głosowanie to może mieć formę tajną. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z habilitantem rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych. Komisja powiadamia go o miejscu, terminie i przedmiocie planowanej rozmowy na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 11. Komisja habilitacyjna przedstawia radzie jednostki organizacyjnej, w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji, uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego,  w tym z protokołem posiedzenia komisji, recenzjami osiągnięć naukowych.
 12. Rada jednostki prowadzącej postępowanie na podstawie opinii komisji habilitacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje (w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy) uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. Uchwała Rady o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. W odniesieniu do uchwały Rady Wydziału, o której mowa w art. 18a ust.11, jeśli jest odmowna, mają zastosowanie przepisy art. 21 Ustawy (dot. trybu odwoławczego).
 13. Rada jednostki prowadzącej postępowanie zamieszcza na stronie internetowej wniosek habilitanta wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia wraz z uzasadnieniem.
 14. Rozbieżność między opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki prowadzącej postępowanie, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania wyjaśniającego, może stanowić przesłankę do działań CK, o których mowa w art. 9 ust.1-3 ustawy.