Regulamin Studiów Doktoranckich

Akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich dostępne są na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia  (https://bok.uw.edu.pl/) w zakładce Dla doktorantów -> Dla uczestników studiów doktoranckich. Tekst regulaminu znajdziecie Państwo poniżej: 

 

Szczegółowe zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Studia doktoranckie na mocy ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym są studiami trzeciego stopnia (Dział I, rozdz. I, art. 2, ust. 1, pkt 10).
 2. Doktoranci – na mocy uprawnień Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego – mogą odbywać studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie jednej z trzech dyscyplin:
  1. językoznawstwa,
  2. kulturoznawstwa,
  3. literaturoznawstwa.
 3. Wydział Polonistyki prowadzi studia doktoranckie stacjonarne, które trwają nie dłużej niż 4 lata. W uzasadnionych przypadkach kierownik Studiów Doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich łącznie nie więcej niż o rok, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o dwa lata. Okres studiów może być przedłużony ze względu na chorobę,  konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem do czwartego roku życia albo dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności. Do wniosku o przedłużenie studiów doktoranckich dołącza się opinię kierownika jednostki wydziałowej (dyrektora instytutu lub kierownika katedry) i promotora/opiekuna naukowego, określający przewidywany termin zakończenia rozprawy doktorskiej i jej obrony.
 4. Kierownik Studiów Doktoranckich może również przyznać doktorantowi urlop zgodnie z § 16 pkt 10 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.
 5.  Zwierzchnikiem i opiekunem wszystkich doktorantów na Wydziale Polonistyki UW jest dziekan. Bezpośrednią opiekę nad doktorantami sprawuje powołany przez rektora UW na wniosek dziekana Wydziału Polonistyki kierownik Studiów Doktoranckich.
 6. Kierownik Studiów Doktoranckich odpowiada za organizację studiów doktoranckich oraz sprawuje nadzór nad tokiem studiów i przebiegiem procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki UW.
 7. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji dziekana, kierownika Studiów Doktoranckich lub Rady Wydziału Polonistyki UW nadzór nad realizacją odpowiedniej części programu studiów sprawuje właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry.
 8. W semestrze pierwszym. bezpośrednią opiekę nad doktorantem sprawuje właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry lub upoważniony przez niego samodzielny pracownik naukowy, od drugiego semestru opiekę sprawuje opiekun naukowy (promotor), który odpowiada przed władzami Wydziału za postępy naukowe doktoranta.
 9. Reprezentantem ogółu doktorantów na Wydziale Polonistyki UW są organy Samorządu Doktorantów Wydziału Polonistyki UW.
 10. Rekrutacja na I rok studiów doktoranckich odbywa się na podstawie Uchwały Rady Wydziału, podejmowanej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy. Uchwała ta szczegółowo przedstawia sposób przeprowadzenia rekrutacji oraz formę studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 11. Rekrutację na Studia Doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dziekana. W pracach komisji rekrutacyjnej uczestniczy przedstawiciel Samorządu Doktorantów Wydziału Polonistyki.
 12. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się w szczególności:
  1. średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
  2. znajomość języków obcych,
  3. aktywność naukową kandydata,
  4. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.

II. PRAWA DOKTORANTÓW

 1. Prawa i obowiązki doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego określone zostały w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Uchwała nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim z późniejszymi zmianami.
 2. Doktoranci mają prawo do:
  1. korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UW na zasadach obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim,
  2. otrzymywania informacji o procedurach uzyskiwania środków na badania naukowe oraz pomocy organizacyjnej w opracowywaniu wniosków o środki na te badania, stypendia krajowe i zagraniczne,
  3. uzyskiwania informacji o konferencjach naukowych oraz innych przedsięwzięciach naukowych związanych z jego pracą badawczą, którymi dysponuje Wydział Polonistyki.
 3. Dziekan Wydziału lub właściwy dyrektor instytutu / kierownik katedry może, w miarę posiadanych możliwości, zrefundować doktorantowi koszty badań, publikacji, udziału w konferencji naukowej lub wyjazdu w celu naukowo-badawczym.
 4. Za udział w pracach badawczych doktorant może otrzymywać wynagrodzenie ze środków pozostających w dyspozycji kierowników tych prac (granty, badania statutowe) oraz nagrody, na takich zasadach jak pracownicy Wydziału Polonistyki.
 5. Doktorant ma prawo do pomocy materialnej w postaci korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń.
 6. Doktorant ma prawo, za zgodą kierownika Studiów Doktoranckich i po uzyskaniu opinii opiekuna naukowego, odbywać staże krajowe i zagraniczne oraz prowadzić badania w krajowych lub zagranicznych instytucjach naukowych. Okres pobytu w innym odrodku naukowym wlicza się do okresu odbywania studiów doktoranckich.
 7. Doktorantowi wyjeżdżającemu na staż kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które prowadził w innym ośrodku naukowym, albo umożliwić odbycie zajęć w innym terminie.
 8. Doktorant może się ubiegać o miejsce w hotelu asystenckim lub domu studenckim. Podanie o miejsce w domu studenckim / hotelu asystenckim należy składać w maju (na nadchodzący rok akademicki). Drugim terminem składania podań (odwołań) jest wrzesień.
 9. Doktorant może się ubiegać o stypendium mieszkaniowe na zasadach określonych przez Rektora UW w Zarządzeniu nr 34 z dnia 21 września 2011 r. (z późn.zm.)
 10. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli przyjęcie pracy przez promotora nastąpiło w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.

III. OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW

 1. Program i plan studiów doktoranckich uchwalony przez Radę Wydziału Polonistyki obowiązuje wszystkich doktorantów: stypendiowanych i niestypendiowanych. Dokumenty te określają przedmioty, ich wymiar czasowy oraz tryb zaliczania.
 2. Formę zaliczenia oraz egzaminu  pozostawia się w gestii prowadzącego dany przedmiot nauczania.
 3. Podstawowym obowiązkiem każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą doktorską i jej obrona w ustalonym terminie. (Obronę poprzedza otwarcie przez Radę Wydziału przewodu doktorskiego, złożenie przed komisją trzech egzaminów doktorskich: 1. z filozofii lub innego wybranego przedmiotu, 2. z języka obcego, 3. kierunkowego; temat i zakres egzaminu kierunkowego wyznacza Rada Wydziału).
 4. Doktorant uczestniczy w zajęciach naukowych (proseminaria i seminaria doktoranckie, wykłady specjalistyczne, konwersatoria), uznanych przez Radę Wydziału za obowiązkowe (por. Program studiów i Plan studiów) oraz systematycznie korzysta z konsultacji u swojego opiekuna naukowego.
 5. Na zajęcia przewidziane programem doktorant rejestruje się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS).
 6. Ponadto słuchacz studiów doktoranckich może brać udział we wszystkich zajęciach, które go interesują (na Wydziale Polonistyki lub poza Wydziałem), jeśli uzyska zgodę osób prowadzących te zajęcia.
 7. Doktorant powinien czynnie uczestniczyć w życiu naukowym Wydziału (udział w zebraniach naukowych, konferencjach naukowych, wygłaszanie referatów, publikowanie własnych opracowań naukowych i popularnonaukowych).
 8. Doktorant przygotowuje się do pracy w charakterze nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, z czym wiąże się konieczność odbycia praktyk dydaktycznych.
 9. Od doktorantów oczekuje się uczestnictwa w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału / instytutu / katedry / zakładu / pracowni / zespołu, takich jak: rekrutacja, opieka nad studentami, dyżury w bibliotece, protokołowanie posiedzeń itp.
 10. Przebieg studiów jest rejestrowany w USOS-ie oraz w formularzu sprawozdania z działalności doktoranta – po uzyskaniu akceptacji opiekuna naukowego / promotora, który należy złożyć wraz z arkuszem oceny praktyk dydaktycznych – na ręce kierownika Studiów Doktoranckich do 30 września każdego roku akademickiego.
 11. Zaliczenie roku wymaga uzyskania przez doktoranta minimum punktowego (por. zał. Zasady punktacji), na które składają się punkty za przygotowywaną rozprawę doktorską, aktywność naukowa (publikacje, konferencje), realizowanie programu studiów. O przyznaniu punktów decydują: opiekun naukowy – za przygotowywaną rozprawę, pozostałe punkty przydziela kierownik Studiów Doktoranckich zgodnie z przyjętą punktacją (z uwzględnieniem propozycji odpowiednich komisji instytutowych):
  1. za aktywność naukową – na podstawie notki bibliograficznej uwzględniającą strony, na których artykuł się znalazł)i / lub programu konferencji,
  2. za realizację programu studiów – na podstawie wpisów do indeksu, poświadczonych przez prowadzących zajęcia,
  3. za praktyki dydaktyczne – na podstawie wpisów, poświadczonych przez opiekuna merytorycznego praktyk.
 12. Zasady zaliczania roku doktorantowi, który uczestniczył w programie SOKRATES-ERASMUS lub korzystał z innych stypendiów określają Zasady zaliczania stypendiów w programie Sokrates-Erasmus i innych stypendiów zagranicznych. W sprawach nieujętych w tym dokumencie decyzja należy do kierownika Studiów Doktoranckich.
 13. Doktorant jest zobowiązany do składania poprzez dyrektorów odpowiednich instytutów/katedr [1] na ręce kierownika Studiów Doktoranckich rocznego sprawozdania z pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej, wg wzorów zawartego w formularzu sprawozdania z działalności doktoranta [2], nie później niż do 30 września.
 14. Doktorant, który nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej (brak widocznych postępów w realizacji zamierzonego projektu badawczego związanego z przygotowywaną rozprawą doktorską i / lub brak zaliczenia programu studiów, i / lub brak zaliczenia praktyki dydaktycznej) i nie uzyskał określonego minimum punktowego – zostaje skreślony z listy uczestników Studiów Doktoranckich.
 15. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik Studiów Doktoranckich, który niezwłocznie doręcza tę decyzję osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Wydziału oraz Rektorowi. Od tej decyzji przysługuje doktorantowi za pośrednictwem kierownika Studiów odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

IV. PRAKTYKI DYDAKTYCZNE

 1. Doktorant jest zobowiązany do odbycia rocznie co najmniej 10 godzin praktyk dydaktycznych pod opieką i w obecności  promotora, opiekuna naukowego albo doświadczonego nauczyciela akademickiego. Praktyki odbywają się w formie samodzielnie prowadzonych zajęć lub uczestnictwa w ich prowadzeniu. Praktyki dydaktyczne są oceniane i mają charakter nieodpłatny. Liczba godzin praktyk dydaktycznych nie może przekraczać 90 godzin rocznie.
 2. Doktorant zatrudniony na podstawie umowy o pracę w charakterze nauczyciela akademickiego i prowadzący zajęcia dydaktyczne jest zwolniony z odbywania praktyk.

V. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 1. Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie (doktorant stypendiowany) może być zobowiązany do prowadzenia maksymalnie 90-godzin zajęć rocznie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta i jego opiekuna naukowego lub promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
 2. Doktorant nieotrzymujący stypendium doktoranckiego (doktorant niestypendiowany) może być zobowiązany do prowadzenia maksymalnie 30-godzin zajęć rocznie. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody doktoranta i jego opiekuna naukowego lub promotora wymiar ten może zostać zwiększony.
 3. Doktorantowi stypendiowanemu nie przysługuje wynagrodzenie za samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin rocznie.
 4. Doktorantowi niestypendiowanemu przysługuje wynagrodzenie za samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

VI. STYPENDIA DOKTORANCKIE, NAUKOWE I POMOC SOCJALNA

 1. Słuchacze stacjonarnych studiów doktoranckich mogą otrzymywać stypendia doktoranckie, przyznawane przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie wniosku dziekana Wydziału Polonistyki. Stypendia te wypłacane są ze środków własnych poszczególnych jednostek Wydziału, które otrzymują zgodnie z algorytmem całość dotacji dydaktycznej na swoich doktorantów. Liczba wypłacanych stypendiów nie powinna być mniejsza niż 1/3 ogólnej liczby doktorantów danej jednostki. Doktorantom pierwszego roku nie są przyznawane stypendia, natomiast, na lata kolejne przyznawane są na podstawie prośby samego doktoranta pozytywnie zaopiniowanej prze opiekuna naukowego / promotora i właściwego dyrektora instytutu / kierownika katedry (z uwzględnieniem obowiązującej punktacji).
 2. Stypendium doktoranckie może otrzymać doktorant, który uczestniczy w procesie dydaktycznym w ramach praktyk zawodowych oraz prowadzi badania naukowe ważne ze względu na rozwój uczelni lub realizację jej celów i zadań.
 3. Doktoranci, którzy chcą otrzymać stypendium doktoranckie na roku II, III oraz IV, powinni złożyć na ręce kierownika Studiów Doktoranckich najpóźniej dzień po zakończeniu letniej sesji egzaminacyjnej pisemną prośbę, indeks oraz formularz sprawozdania z działalności doktoranta. Kierownik Studiów Doktoranckich, po stwierdzeniu zasadności wniosku, uruchamia procedurę przyznawania stypendium. Podstawą przyznania stypendium jest liczba punktów (postępy w pracy nad doktoratem, aktywność naukową, realizację programu studiów, w tym dydaktykę), obowiązujących na roku poprzedzającym rok, na który ma zostać przyznane stypendium.
 4. Stypendia doktoranckie nie są przyznawane w wypadku przedłużenia studiów na rok V. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy przyczyną przedłużenia studiów jest urlop macierzyński. W tym wypadku okres otrzymywania stypendium jest równy okresowi urlopu macierzyńskiego.
 5. Skreślenie z listy doktorantów stypendiowanych powoduje utratę stypendium. Jego wypłatę wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po uprawomocnieniu się decyzji o skreśleniu.
 6. Doktoranci mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce. Warunkiem uzyskania stypendium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów (w tym zaliczenie praktyk dydaktycznych w określonym wymiarze oraz zdanie egzaminów (z których wyniki, podobnie jak i zaliczeń na stopień, podlegają punktacji) obowiązujących na roku poprzedzającym rok, na który ma zostać przyznane stypendium. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na dany rok akademicki ustala Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów i podaje je do publicznej wiadomości do dnia 15 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym zasady te mają być stosowane.
 7. Doktoranci mogą ubiegać się o pomoc socjalną (stypendium socjalne, zapomogi, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium dla niepełnosprawnych). Tryb przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej określono w Zarządzeniu Rektora UW nr 33 z dnia 21 września 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zasadach przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych przez niniejsze zasady stosuje się Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim.
 2. W sprawach ujętych w zasadach, a także w sprawach nieujętych w Regulaminie studiów doktoranckich na UW ostateczną instancją na Wydziale jest dziekan.
 3. Zasady wchodzą w życie w dniu przyjęcia ich przez Radę Wydziału Polonistyki.


[1] Doktorant od drugiego semestru studiów doktoranckich przynależy organizacyjnie do instytutu/katedry, a także zakładu/pracowni zgodnie z przynależnością organizacyjną jego opiekuna naukowego/promotora.

[2] Formularz sprawozdania z działalności doktoranta (PDF), (DOC)

[3] Arkusz oceny praktyk dydaktycznych (PDF), (DOC)