RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 9 października 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 9.10.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

                  a) dr. Markowi Kochanowi

                  b) dr Laurze Polkowskiej

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Daniela Ciesielskiego
  2. mgr Marty Skury
  3. mgr Agaty Zborowskiej
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Marty Bukowieckiej
  2. mgr Emilii Kolinko
  3. mgr Marii Kuc
  4. mgr Agnieszki Wiltos
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Clary Zgoła.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Marka Grajka
  2. mgr. Michała Zdunika

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 27 września 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu dr Joanny Prędoty w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie eksperta zewnętrznego.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Korekta programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna, specjalność logopedia ogólna.
 7. Korekta programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 8. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na rok akademicki 2019/2020.
 9. Doprecyzowanie w programie studiów doktoranckich zapisu dotyczącego egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014