RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 26 września 2019 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 26.09.2019 r. 

Część I godz. 14.00
 
I. TYTUŁY NAUKOWE
1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Witoldowi Sadowskiemu, prof. ucz.
 
II. HABILITACJE
1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:
a) dr Justynie Jaworskiej
b) dr. Marcinowi Kościelniakowi
c) dr. Dawidowi M. Osińskiemu
d) dr Marcie Rakoczy
2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
a) dr. Romana Chymkowskiego
b) dr Katarzyny Czeczot
c) dr Elżbiety Kaczmarskiej
d) dr Moniki Kresy
e) dr Moniki Michaliszyn
f) dr. Radosława Rusnaka
g) dr. Pawła Rutkowskiego
 
III. DOKTORATY
1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych;
a) mgr Elizie Czerwińskiej (+wyróżnienie)
b) mgr Anecie Daszucie (+wyróżnienie)
c) mgr Annie Dżabaginie (+wyróżnienie)
d) mgr Beacie Górskiej-Szkop (+wyróżnienie)
e) mgr. Roberto Peressinowi (wyróżnienie)
f) mgr Agnieszce Wąsik
2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
a) mgr Magdaleny Cabaj
b) mgr Aleksandry Grąbkowskiej
c) mgr. Łukasza Józefowicza
d) mgr Anny Kuder
e) mgr Anny Michalak
f) mgr Iwony Sołtys
3. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim:
a) mgr Leny Biedroń
b) mgr. Mariusza Czecha
 
Część II godz. 15.30
 
1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 18 czerwca 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
3. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2020-2024.
4. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydata na członka Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia.
5. Opinia Rady Wydziału w sprawie nadania prof. dr hab. Halinie Karaś statusu profesora zwyczajnego.
6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Aliny Kępińskiej na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Iwony Kurz na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej  UW.
8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Pawła Majewskiego na stanowisku profesora uczelni na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
9. Powołanie członków Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzenta w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębala w wymiarze połowy etatu na stanowisku profesora uczelni na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
10. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
11. Wyniki konkursu na stanowisko lektora na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Adamczyka na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony dr Viery Luptákovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
14. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
15. Informacja w sprawie powołania Rad Dydaktycznych na Wydziale Polonistyki UW.
16. Zmiana w składzie Redakcji czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo".
17. Zmiana w składzie Rady Redakcyjnej czasopisma „Dzieciństwo. Literatury i Kultura".
18. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
19. Sprawy bieżące Wydziału.
20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014