RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 19 lutego 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 19.02.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE
 1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Przemysławowi Gębalowi, prof. uczelni.
 1. HABILITACJE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Kaszewskiemu.
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Łukaszowi Bukowieckiemu (+wyróżnienie)
  2. mgr Kamili Potockiej-Pirosz (+wyróżnienie)
  3. mgr Martynie Sabale
  4. mgr Marzenie Szugiero
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Aleksandry Berkiety
  2. mgr. Marcina Boguckiego
  3. mgr. Grzegorza Grabskiego
  4. mgr Emilii Kolinko
  5. mgr Marii Kuc
  6. mgr Aleksandry Potockiej-Woźniak
  7. mgr Agnieszki Wiltos
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Anny Dżabaginy
  2. mgr Heleny Markowskiej-Fulary
  3. mgr. Roberto Peressina
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
  1. mgr Jadwigi Biernackiej
  2. mgr Joanny Donefner
  3. mgr Alicji Kosterskiej
  4. mgr Doroty Kruk
  5. mgr Anny Lis
  6. mgr. Jana Makarewicza
  7. mgr Małgorzaty Parys
  8. mgr. Jakuba Pogonowskiego

 

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 stycznia 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Zmiana w składzie Komisji Dydaktycznej Wydziału Polonistyki w kadencji 2016-2020.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki na stanowisko asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr. Pawła Jaskulskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta na czas określony dr Katarzyny Maciejak w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie eksperta.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony mgr Doroty Kruk w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW, powołanie eksperta.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jana Borowicza na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Filmu u Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Agaty Zborowskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Filmu u Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Justyny Schollenberger na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas określony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, powołanie eksperta.
 14. Uchwała Rady Wydziału w sprawie certyfikacji biegłości językowej na studiach I stopnia niestacjonarnych zaocznych na kierunku filologia polska.
 15. Korekta zasad odbywania praktyk kierunkowych na studiach I stopnia prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 16. Zatwierdzenie wniosków o dostosowanie od roku akademickiego 2019/2020 programów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Polonistyki.
 17. Zatwierdzenie wniosku o utworzenie od roku akademickiego 2019/2020 nowego kierunku studiów II stopnia filologia polskiego języka migowego.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 19. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 20. Sprawy bieżące Wydziału.
 21. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014