RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 18.06.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Karolowi Samselowi.
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
 1. dr Agaty Adamieckiej-Sitek
 2. dr Małgorzaty Litwinowicz-Droździel
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych;
 1. mgr Marcie Bukowieckiej
 2. mgr Emilii Danowskiej-Florczyk (+wyróżnienie)
 3. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
 4. mgr Katarzynie Dźwigale (+wyróżnienie)
 5. mgr. Pawłowi Jaskulskiemu
 6. mgr Helenie Markowskiej-Fularze (+wyróżnienie)
 7. mgr Agnieszce Ochenkowskiej
 8. mgr Marcie Rogowskiej (+wyróżnienie)
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
 1. mgr Elizy Czerwińskiej
 2. mgr Anety Daszuty
 3. mgr Anny Dżabaginy
 4. mgr Agnieszki Wąsik
 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
 1. mgr Eweliny Rąbkowskiej
 2. mgr Agaty Sierbińskiej
 3. mgr. Bogusława Zagórskiego

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 maja 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Powołanie Komisji Rady Wydziału Polonistyki UW w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego Józefowi Henowi.
 4. Sprawa zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębala, prof. ucz. w wymiarze połowy etatu na stanowisku profesora uczelni na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 6. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Pawła Kuligowskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Heleny Markowskiej-Fulary na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Justyny Prusinowskiej na stanowisku adiunkta na czas określony w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Sandry Užule-Fons na stanowisku asystenta na czas określony w wymiarze 1/3 etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 11. Opinia Rady w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Izabeli Stąpor na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Katarzyny Maciejak na stanowisku asystenta na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnia dr Any Romančuk na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku lektora na czas określony dr Danieli Pelčakovej w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
  1. dr Joanny Prędoty
  2. mgr Agnieszki Jasińskiej
  3. mgr Agnieszki Jastrzębskiej
  4. mgr Małgorzaty Malinowskiej
  5. mgr Agnieszki Wronowskiej
  6. mgr Doroty Zackiewicz
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy na czas określony w wymiarze połowy etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
  1. mgr Pameli Kaczmarek
  2. mgr. Tomasza Wegnera
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Pracowni Retoryki Stosowanej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 18. Wnioski Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 19. Sprawy bieżące Wydziału.
 20. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014