RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 15 stycznia 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 15.01.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr. Karola Samsela.

II. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Janowi Borowiczowi (+wyróżnienie)
  2. mgr Małgorzacie Glinickiej
  3. mgr Justynie Schollenberger (+wyróżnienie)
  4. mgr Clarze Zgoła (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1.  mgr Joanny Kozioł
  2. mgr Kamili Potockiej-Pirosz
  3. mgr Martyny Sabały
  4. mgr Marzeny Szugiero
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Anety Daszuty
  2. mgr Mai Dobiasz-Krysiak
  3. mgr Katarzyny Dźwigały
  4. mgr Beaty Górskiej-Szkop
  5. mgr. Grzegorza Grabskiego
  6. mgr. Pawła Jaskulskiego
  7. mgr Agnieszki Wąsik
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
  1. mgr Aleksandry Horeckiej
  2. mgr Heleny Markowskiej-Fulary
  3. mgr Katarzyny Sornat
  4. mgr Anny Steliżuk
  5. mgr Anety Syty
  6. mgr. Łukasza Żurka
 5. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Ogrodzkiej.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11 grudnia 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Informacja Dziekana o złożeniu wniosku o nadanie prof. dr hab. Halinie Karaś statusu profesora zwyczajnego.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Sandry Užule-Fons na stanowisko asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW.   
 8. Opinia Rady Wydziału   w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 9. Zmiana w składzie Zespołu Redakcyjnego czasopisma „Tekstualia. Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe".
 10. Sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014