RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 14 maja 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 14.05.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. HABILITACJE

 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Inesy Szulskiej.

II. DOKTORATY

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Bukowieckiej.
 2. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej i powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Skowery
 3. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej mgr Tijany Vuković.
 4. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
 1. dr. Jacka Pająka
 2. mgr. Macieja Skowery
 3. mgr Zofii Smugi

CZĘŚĆ II godz. 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz 30 kwietnia 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Fabianowskiego, prof. ucz. na stanowisku profesora uczelni na czas określony w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Piotra Ślusarczyka na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Marcina Boguckiego na stanowisku asystenta na czas określony w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Anny Dąbkowskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Kultury Języka, Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Moniki Jabłońskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Dagmary Banasiak na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Aleksandry Żurek na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Sylwii Łozińskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta na czas określony w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko lektora na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 15. Zasady rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021.
 16. Akceptacja programu kursu dokształcającego „Dyskusyjne zagadnienia redakcji językowej" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 17. Sprawy bieżące Wydziału.
 18. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014