RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2018 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 13.11.2018 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Tomaszowi Placie.
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Agnieszce Borowiec (+wyróżnienie)
  2. mgr Katarzynie Lesicz-Stanisławskiej
  3. mgr Marcie Skurze
  4. mgr Katarzynie Westermark (+wyróżnienie)
 2. Sprawa przyjęcia obrony i nadania lub odmowy nadania stopnia doktora mgr. Danielowi Ciesielskiemu.
 3. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Igora Barkowskiego
  2. mgr. Jana Borowicza
  3. mgr Sylwii Chutnik
  4. mgr Małgorzaty Glinickiej
  5. mgr Justyny Schollenberger
  6. mgr Anny Wajdy
 4. Warunkowe przyjęcie i dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej mgr Clary Zgoła.
 5. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Kamili Potockiej-Pirosz
  2. mgr Aleksandry Potockiej-Woźniak
  3. mgr. Jana Zdunika
 6. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Zofii Leszczyńskiej.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 9 października 2018 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału w kadencji 2016-2020.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie awansu prof. dr. hab. Leszka Kolankiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Powołanie pracowni „Dokumentacja życia literackiego i edytorstwa tekstów poromantycznych" w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Sprawozdanie z rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
 8. Sprawozdanie dziekana z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2017/2018.
 9. Zmiana w składzie Redakcji czasopisma „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo".
 10. Zmiana w składzie  Redakcji czasopisma „Zeszyty Łużyckie".
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014