RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

« Back

Posiedzenie w dniu 12 marca 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 12.03.2019 R.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Andrzejowi Fabianowskiemu, prof. ucz.
 2. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Przemysławowi Gębalowi, prof. ucz.
 3. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w postępowaniu:
 1. dr. hab. Cypriana Mielczarskiego, prof. ucz.
 2. dr. hab. Witolda Sadowskiego, prof. ucz.
 1. HABILITACJE
 1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:
 1. dr. Justyny Jaworskiej
 2. dr. Dawida Osińskiego
 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Anny Dąbkowskiej
  2. mgr. Grzegorza Grabskiego
  3. mgr Katarzyny Małgowskiej
  4. mgr. Jana Zdunika
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Elizy Czerwińskiej
  2. mgr Emilii Danowskiej-Florczyk
  3. mgr Zofii Leszczyńskiej
  4. mgr Agnieszki Ochenkowskiej
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka:
  1. mgr. Mateusza Adamczyka
  2. mgr. Adriia Barana
  3. mgr Anny Czerwińskiej-Trzaskomy
  4. mgr Yordanki Ilievy-Cygan
  5. mgr Aleksandry Korczak
  6. mgr Angeliki Kosieradzkiej
  7. mgr Agnieszki Łaszczuk
  8. mgr Izabelli Ławeckiej
  9. mgr Joanny Mikołajczuk
  10. mgr. Mateusza Pytko
  11. mgr Marioli Symonides
  12. mgr Joanny Ziółkowskiej-Krzywdy

CZĘŚĆ II godz. 17.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 19 lutego 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Sprawozdanie Dziekana za rok 2018.
 4. Zmiana w składzie Komisji Bibliotecznej Wydziału Polonistyki w kadencji 2016-2020.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłożenia zatrudnienia mgr Any Marković na stanowisku lektora na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Tijany Stojanović na stanowisku lektora na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta na czas określony w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego w Instytucie Języka Polskiego UW, powołanie eksperta.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW, powołanie eksperta.
 10. Powołanie eksperta do Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Izabeli Stąpor na stanowisku asystenta na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatury do Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 12. Zatwierdzenie wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów II stopnia Sztuki społeczne. Twórcze działanie w kulturze.
 13. Korekta programu studiów podyplomowych Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności.
 14. Korekta programu ścieżki programowej Dydaktyka języka polskiego jako obcego w ramach studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce od roku akademickiego 2019/2020.
 15. Opłaty edukacyjne na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 16. Sprawy bieżące Wydziału.
 17. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014