RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 6 października 2015 r.

Posiedzenie Rady Wydziału 6.10.2015 r.

Część I godz 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Tomaszowi Wójcikowi, prof. UW

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Iwonie Kurz.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

                        a) dr. Tomasza Derlatki

                        b) dr Żanety Nalewajk-Tureckiej

 1. DOKTORATY
 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Marii Jakubowskiej
  2. mgr Ewy Rodek
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk
  2. mgr KatarzynyWojewódzkiej
 3. Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wakuły.
 4. Powołanie dodatkowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Skrzeka.
 5. Sprawa recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Ślarzyńskiej.
 6. Zamkniecie przewodu doktorskiego:
  1. mgr Elżbiety Radkowskiej
  2. mgr Marty Sierockiej-Rogali
  3. mgr Joanna Szwechłowicz

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23.06.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wybór kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Michała Kuziaka, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur do Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Akceptacja listy studentów na studiach I i II stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/2016.
 7. Akceptacja listy studentów na studiach III stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2015/2016.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 9. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 10. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 11. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014