RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2020/2021

Posiedzenie w dniu 2 lutego 2021 r.
Posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 czerwca 2021 r.
 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 23 lutego 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 14.30

  1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Bogusławskiej.

  1. DOKTORATY
  1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
    1. mgr Magdalenie Stasieczek-Górnej (+wyróżnienie)
    2. mgr Aleksandrze Święckiej (+wyróżnienie)
  2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
    1. mgr. Michała Grabowskiego
    2. mgr Magdy Nabiałek
  3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
    1. mgr Anny Kowalczyk
    2. mgr. Damiana Makucha
    3. mgr Urszuli Swobody-Rydz
    4. mgr Agnieszki Wąsik
    5. mgr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki
  4. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej.
  5. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
    1. mgr Magdaleny Balcerzak-Szymanek
    2. mgr Jowity Latko

CZĘŚĆ II godz. 16.00

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 stycznia 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie  zmian w Regulaminie Wydziału.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja St. Kowalczyka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
  4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr hab. Iwony Kurz w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu dr Ewy Modrzejewskiej w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Łukasza Zaremby w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
    1. mgr Anny Domańskiej
    2. mgr Marty Skury
  8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
  9. Uchwała rekrutacyjna na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.
  10. Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.
  11. Limity rekrutacyjne na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.
  12. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
  13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014