RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 23 lutego 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 14.30

 1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Bogusławskiej.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Magdalenie Stasieczek-Górnej (+wyróżnienie)
  2. mgr Aleksandrze Święckiej (+wyróżnienie)
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Michała Grabowskiego
  2. mgr Magdy Nabiałek
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Anny Kowalczyk
  2. mgr. Damiana Makucha
  3. mgr Urszuli Swobody-Rydz
  4. mgr Agnieszki Wąsik
  5. mgr Mileny Wojtyńskiej-Nowotki
 4. Powołanie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej.
 5. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
  1. mgr Magdaleny Balcerzak-Szymanek
  2. mgr Jowity Latko

CZĘŚĆ II godz. 16.00

Wręczenie dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 stycznia 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie  zmian w Regulaminie Wydziału.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Andrzeja St. Kowalczyka w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr hab. Iwony Kurz w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu dr Ewy Modrzejewskiej w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Łukasza Zaremby w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców:
  1. mgr Anny Domańskiej
  2. mgr Marty Skury
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 9. Uchwała rekrutacyjna na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.
 10. Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017.
 11. Limity rekrutacyjne na studia I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 12. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014