RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 15 marca 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

 1. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Żanecie Nalewajk-Tureckiej.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr. Jakubowi Skrzekowi.
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Michała Burdzińskiego
  2. mgr Katarzyny Wakuły
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Martyny Sabały
  2. mgr Sylwii Stępień

CZĘŚĆ II godz. 16.45

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 23 lutego 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki UW z działalności w 2015 roku.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Włodzimierza Olszańca w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Jarosława Jakielaszka w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w wymiarze ½ etatu dr Ewy Modrzejewskiej w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr Elizy Kąckiej w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Damiana Makucha w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu dr. Magdaleny Nabiałek w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie 2 konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 12. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 13. Zmiana nazwy i zakresu działalności Pracowni Języka Elektronicznych Środków Przekazu  na Pracownię Edukacji Polonistycznej i Medialnej w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 14. Opłata za odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017.
 15. Nowelizacja zasad odbywania praktyk kierunkowych na Wydziale Polonistyki UW.
 16. Korekta w programach specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej na studiach I stopnia na kierunku filologia polska.
 17. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku slawistyka.
 18. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie.
 19. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka.
 20. Wnioski o prowadzenie studiów I stopnia na kierunku filologia polska.
 21. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 22. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014