RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 12 stycznia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Magdaleny Trysińskiej.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Elizie Kąckiej (+wyróżnienie)
  2. mgr Małgorzacie Ślarzyńskiej (+wyróżnienie)
  3. mgr Justynie Żulewskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Jakuba Skrzeka
  2. mgr Magdaleny Stasieczek-Górnej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Shumlianskiej.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Katarzyny Kadzidło.
 5. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
  1. mgr. Pawła Dudziaka
  2. mgr. Marcina Napiórkowskiego
  3. mgr Natalii Ogorodnikowej
  4. mgr Małgorzaty Walczak

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 08 grudnia 2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wszczęcie postępowania w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Romana Taborskiego.
 3. Powołanie Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatrudnienia dr. hab. Jana Potkańskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Agnieszki Stachowicz-Garstki na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 8. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w 2015 roku.
 9. Wnioski o prowadzenie studiów I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 10. Wnioski o prowadzenie studiów I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 11. Uchwała rekrutacyjna na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017-2018
 12. Zmiana w składzie Komitetu Redakcyjnego oraz Rady Redakcyjnej rocznika Studiów Pragmalingwistycznych.
 13. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 14. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 15. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014