RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 12 kwietnia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW.

II. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Bożeny Adamowicz-Iglińskiej.

III. DOKTORATY

 1. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Pawła Dobrosielskiego
  2. mgr Olgi Masiuk
  3. mgr Karoliny Wierel

CZĘŚĆ II godz. 16.45

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 marca 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wybór kandydatów Rady Wydziału Polonistyki UW do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oraz recenzentów dorobku naukowego do przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Marka Łazińskiego, prof. UW w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Grzegorza Godlewskiego, prof. UW w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Ewy Wolańskiej w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie dwóch konkursów na stanowiska wykładowców w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 8. Zmiana w składzie Komitetu Redakcyjnego Prac Filologicznych. Literaturoznawstwa.
 9. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 10. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014