RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 10 maja 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Katarzynie Kotyńskiej.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

 1. dr Anity Lorenc
 2. dr Magdaleny Saryusz-Wolskiej
 3. dr Natalii Siudzińskiej

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Michałowi Burdzińskiemu (+wyróżnienie)
  2. mgr Katarzynie Wakule
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Elżbiety Sadowskiej
  2. mgr Natalii Shumlianskiej
  3. mgr Ewy Stusińskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Damiana Makucha
  2. mgr Weroniki Plińskiej
  3. mgr Agnieszki Sosnowskiej
  4. mgr Sylwii Stępień
  5. mgr Katarzyny Szrodt
  6. mgr Anny Szymańskiej-Budzińskiej
 4. Powołanie dodatkowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wojewódzkiej.
 5. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Beaty Ciesierskiej-Zajdel
  2. mgr Marty Cmiel-Bażant
  3. mgr Aliny Gromadki

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 12 kwietnia 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Wybór kandydatów Rady Wydziału Polonistyki UW do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.
 3. Uzupełnienie składu Komisji Nauki w kadencji 2012-2016.
 4. Wyniki ocen okresowych na Wydziale Polonistyki UW w roku akademickim 2015/2016.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Marka Łazińskiego, prof. UW w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Jana Potkańskiego, prof. UW w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Doroty Sosnowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jarosława Klejnockiego na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Jerzego Stachowicza na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Wysockiej-Mielczarskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Literatur i Języków Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Tatiany Witkowskiej na stanowisku lektora w wymiarze ½ etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 12. Zasady wspólnego pisania pracy dyplomowej przez studentów Wydziału Polonistyki UW.
 13. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 14. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014