RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

« Back

Posiedzenie w dniu 10 listopada 2015 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Józefowi Porayskiemu-Pomście, em. prof. UW oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych mgr Ewie Rodek (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Elizy Kąckiej
  2. mgr Moniki Nicińskiej
  3. mgr Małgorzaty Ślarzyńskiej
  4. mgr. Łukasza Zaremby
  5. mgr Justyny Żulewskiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Anny Lewenstam.
 4. Zamkniecie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Tymickiej.

 

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 6 października.2015 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Uzupełnienie składu Komisji Dydaktycznej Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2012/2016.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty, prof. UW na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 5. Wygaśnięcie kierunku studiów kulturoznawstwo na Wydziale Polonistyki UW.
 6. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2014/2015.
 7. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II, III stopnia na rok akademicki 2015/2016.
 8. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 9. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 10. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014