RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 28 września 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 14.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Iglińskiemu, prof. UWM.

 1. HABILITACJE
 1. Opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania dr Agnieszki Kruszyńskiej.
 2. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Alinie Molisak.
 3. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Zuzanny Grębeckiej.
 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Monice Jabłońskiej
  2. mgr Katarzynie Kułakowskiej (+wyróżnienie)
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Ewy Krzakowskiej-Łazuki
  2. mgr Anny Laskowskiej
  3. mgr Natalii Mętrak-Rudy
  4. mgr Olgi Szadkowskiej-Mańkowskiej
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Magdaleny Biegaj
  2. mgr Agnieszki Jastrzębskiej
  3. mgr. Bartłomieja Mycyka
  4. mgr Anny Perzyńskiej
  5. mgr Zofii Smugi
  6. mgr Iwony Sołtys
  7. mgr Anny Wajdy
  8. mgr Joanny Wierzchowskiej
  9. mgr Marty Wojtas
  10. mgr Agnieszki Wronowskiej
  11. mgr Aleksandry Żurek

CZĘŚĆ II godz. 15.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 20 czerwca 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Beaty Ciecierskiej-Zajdel na stanowisku lektora w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Any Marković na stanowisku lektora w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Magdy Schromovej na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 5. Akceptacja listy studentów na studiach I i II stopnia ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2017/2018.
 6. Akceptacja listy doktorantów ubiegających się o stypendium MNiSW na rok akademicki 2017/2018.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 8. Wniosek o prowadzenie studiów II stopnia na kierunku filologia polska.
 9. Wniosek o prowadzenie studiów II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 10. Przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014