RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB.

2. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi Iglińskiemu, prof. UWM oraz powołanie Zespołu w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Oldze Jauer-Niworowskiej.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Arturowi Hellichowi (+ wyróżnienie)
  2. mgr Annie Tatar
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Kułakowskiej.
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr. Valeriya Butevycha
  2. mgr Aliny Gromadki
  3. mgr Weroniki Lipszyc
  4. mgr Katarzyny Maciejak
  5. mgr Małgorzaty Popiało
  6. mgr Urszuli Swobody-Rydz
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:

a. mgr. Roberta Birkholca
b. mgr Magdaleny Cabaj
c. mgr Sylwii Chutnik
d. mgr Anny Dąbkowskiej
e. mgr Eweliny Hurkały
f. mgr Marty Jaworek
g. mgr Moniki Kwiecień
h. mgr. Macieja Mętraka
i. mgr Anny Michalak
j. mgr Agnieszki Ochenkowskiej
k. mgr Katarzyny Olczak
l. mgr. Roberto Peressina
ł. mgr Anny Perzyńskiej
m. mgr Kaludii Rachubińskiej
n. mgr Amudeny Rutkowskiej
o. mgr. Daniela Saxa
p. mgr. Macieja Skowery
r. mgr Kornelii Sobczak

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 16 maja 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania prof. dr hab. Elżbiety Wichrowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie mianowania prof. dr hab. Danuty Ulickiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Jolanty Mindak-Zawadzkiej, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 5. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 6. Wyniki konkursu na stanowiska adiunkta w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 10. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 11. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 12. Wyniki konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Piotr Kubkowskiego na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Weroniki Lipszyc na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Elżbiety Kaczmarskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Marty Cmiel-Bażant na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. Artura Hellicha na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Agnieszki Rembiałkowskiej na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia mgr Joanny Świderskiej na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 20. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Evy Pallasovej na stanowisku lektora na czas określony w Zakładzie Literatur i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 21. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Martiny Ivanovej na stanowisku lektora na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 22. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Jordanki Ilievej-Cygan na stanowisku lektora w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 23. Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Instytucie Polonistyki Stosowanej Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących w obrębie studiów podyplomowych Filologia polska w praktyce.
 24. Zmiany w składzie Redakcji Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo.
 25. Wniosek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej o zajęcie stanowiska przez Radę Wydziału w sprawie propozycji MNiSzW zmian w funkcjonowaniu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.
 26. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 27. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014