RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB.

II. HABILITACJE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Beacie Spieralskiej-Kasprzyk.

2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

                       a) dr Olgi Jauer-Niworowskiej

                       b) dr Leny Magnone

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Pawłowi Dobrosielskiemu (+ wyróżnienie)
  2. mgr Annie Szymańskiej-Budzińskiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksnadry Geller.
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:

a) mgr. Artura Hellicha

b) mgr Katarzyny Kułakowskiej

CZĘŚĆ II godz. 17.00

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 13 grudnia 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Powołanie Komisji Oceniającej Samodzielnych Nauczycieli Akademickich Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020.
 3. Powołanie Komisji Oceniającej Pozostałych Nauczycieli Akademickich Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr. Pawła Dobrosielskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy mgr Katarzyny Kołak-Danyi w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum".
 7. Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
 8. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich.
 9. Limity przyjęć na studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018.
 10. Opłaty za usługi edukacyjne dla doktorantów-cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności.
 11. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 12. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014