RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 16 maja 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE
 1. Sprawa wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Romanowi Krzywemu, prof. UW.
 1. HABILITACJE
 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Agnieszce Kruszyńskiej.
 2. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej:

a) dr Marty Wojtkowskiej-Maksymik

b) dr. Jarosława Klejnockiego

c) dr. Krzysztofa Rzepkowskiego

d) dr Marty Zimniak-Hałajko

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Piotrowi Kubkowskiemu (+wyróżnienie)
  2. mgr Sylwii Stępień
  3. mgr Katarzynie Zegadło-Gałeckiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Artura Hellicha
  2. mgr Moniki Jabłońskiej
  3. mgr Anny Tatar
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  1. mgr Danuty Maciejewskiej-Bogusz
  2. mgr Alicji Urbanik-Kopeć
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr Lucyny Bagińskiej
  2. mgr. Jana Borowicza
  3. mgr Katarzyny Wojtalik

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11 kwietnia 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Powołanie członków Komisji Konkursowej oraz recenzentów w postępowaniu konkursowym na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Cypriana Mielczarskiego, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas określony w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 4. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 5. Wyniki dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 6. Wyniki dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 7. Wyniki dwóch konkursów na stanowiska adiunktów w Zakładzie Historii Kultury w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 8. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 9. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 10. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języków i Kultur Słowiańskich w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW.
 11. Wyniki konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego UW.
 12. Wyniki konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 13. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Agnieszki Piotrowskiej na stanowisku adiunkta na czas określony w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 14. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Ślarzyńskiej na stanowisku asystenta w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Retoryki i Mediów w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 15. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony dr. Romana Chymkowskiego w Zakładzie Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 16. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Justyny Grębeckiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 17. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Justyny Jaworskiej na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze połowy etatu w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 18. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w wymiarze połowy etatu na czas określony w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum":
  1. mgr Agnieszki Jastrzębskiej
  2. mgr Małgorzaty Malinowskiej
  3. mgr Agnieszki Wronowskiej
  4. mgr Doroty Zackiewicz
 19. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko lektora w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 20. Zniesienie jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Polonistyki UW.
 21. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 22. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014