RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 15 listopada 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

 1. TYTUŁY NAUKOWE

1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Grzegorzowi Leszczyńskiemu, prof. UW.

2. Wniosek Zespołu Rady Wydziału w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora i powołania recenzentów dorobku naukowego dr hab. Katarzyny Węgorowskiej, prof. UZ.

 1. HABILITACJE

1.  Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

a) dr Anicie Lorenc

b) dr Natalii Siudzińskiej

 1. DOKTORATY
 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr. Damianowi Makuchowi (+wyróżnienie)
  2. mgr Magdzie Nabiałek (+wyróżnienie)
  3. mgr Katarzynie Szrodt
  4. mgr Ewie Wróblewskiej-Trochimiuk
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr. Pawła Dobrosielskiego
  2. mgr. Michała Grabowskiego
  3. mgr Anny Szymańskiej-Budzińskiej
  4. mgr Katarzyny Wojewódzkiej
 3. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Zegadło-Gałeckiej.
 4. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy  oraz powołanie komisji egzaminacyjnej: w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego:
  1. mgr. Artura Hellicha
  2. mgr Katarzyny Maciejak
  3. mgr Marzeny Szugiero
  4. mgr Alicji Urbanik-Kopeć
 5. Zamkniecie przewodu doktorskiego mgr Joanny Pałach.

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 11 października 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Akceptacja przez Radę Wydziału składów Rad Naukowych Instytutów w grupie wybitnych specjalistów spoza tych jednostek w kadencji 2016-2020.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy dr Barbary Janowskiej-Wierzchoń w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I, II, III stopnia na rok akademicki 2016/2017.
 6. Sprawozdanie z realizacji efektów kształcenia w roku akademickim 2015/2016.
 7. Korekta angielskich nazw studiów I i II stopnia na kierunkach:
  1. logopedia ogólna i kliniczna
  2. kulturoznawstwo – wiedza o kulturze.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Redakcji „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo".
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie zmian w składzie Kolegium Redakcyjnego „Prac Filologicznych".
 10. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie wniosków do Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
 12. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 13. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014