RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2023/2024


Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

W razie potrzeby Dziekan Wydziału Polonistyki może zwołać posiedzenie Rady Wydziału w dodatkowym terminie w również w pozostałych miesiącach (tj. we wrześniu, listopadzie, styczniu, marcu, maju).

Rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 14 marca 2017 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

TYTUŁY NAUKOWE

 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Grzegorzowi Godlewskiemu, prof. UW.
 2. Opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania dr hab. Katarzyny Węgorowskiej, prof. UZ.

DOKTORATY

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Olgi Masiuk.
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim:
  a) mgr Anny Laskowskiej
  b) mgr Natalii Mętrak-Rudy
 3. Wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu rozprawy i promotora pracy oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego mgr Anny Krasuskiej.

CZĘŚĆ II godz. 16.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 21 lutego 2017 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Sprawozdanie Dziekana Wydziału Polonistyki UW z działalności w 2016 roku.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr hab. Agnieszki Karpowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW.
 4. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr Izabeli Stąpor na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW dr. hab. Cypriana Mielczarskiego, prof. UW w Zakładzie Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 6. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
 7. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Romantyzmu w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 8. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 9. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 10. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bałtystyki w Katedrze Językoznawstwa Ogółnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki UW.
 11. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
 12. Korekta programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska.
 13. Korekta programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka.
 14. Korekta programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna.
 15. Korekta programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku slawistyka.
 16. Korekta programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze.
 17. Korekta programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna.
 18. Powołanie specjalizacji „Teatr – performans – widowisko" na studiach II stopnia na kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze.
 19. Korekta programu studiów podyplomowych Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności.
 20. Wnioski o przyznanie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.
 21. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 22. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014